โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 9 1 3 1 0 10
ร้อยละ 37.50 % 4.17 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 8 3 20 2 0 49
ร้อยละ 9.76 % 3.66 % 24.39 % 2.44 % 0.00 % 59.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 2 11 2 0 31
ร้อยละ 2.13 % 4.26 % 23.40 % 4.26 % 0.00 % 65.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 18 6 34 5 0 90
ร้อยละ 11.76 % 3.92 % 22.22 % 3.27 % 0.00 % 58.82 %

106 : 17 , 4 , 23 , 3 , 0 , 59...16.04 , 3.77 , 21.70 , 2.83 , 0.00 , 55.66 = 47 : 44.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18%

Powered By www.thaieducation.net