โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 5 0 6 0 0 107
ร้อยละ 4.24 % 0.00 % 5.08 % 0.00 % 0.00 % 90.68 %
ระดับประถมศึกษา
359
จำนวน(คน) 5 0 20 0 0 334
ร้อยละ 1.39 % 0.00 % 5.57 % 0.00 % 0.00 % 93.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
120
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 114
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 597 คน
จำนวน(คน) 10 0 32 0 0 555
ร้อยละ 1.68 % 0.00 % 5.36 % 0.00 % 0.00 % 92.96 %

477 : 10 , 0 , 26 , 0 , 0 , 441...2.10 , 0.00 , 5.45 , 0.00 , 0.00 , 92.45 = 36 : 7.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 597 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04%

Powered By www.thaieducation.net