โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
103
จำนวน(คน) 20 10 10 5 5 53
ร้อยละ 19.42 % 9.71 % 9.71 % 4.85 % 4.85 % 51.46 %
ระดับประถมศึกษา
249
จำนวน(คน) 20 10 20 10 5 184
ร้อยละ 8.03 % 4.02 % 8.03 % 4.02 % 2.01 % 73.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
160
จำนวน(คน) 15 10 15 5 3 112
ร้อยละ 9.38 % 6.25 % 9.38 % 3.13 % 1.88 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 512 คน
จำนวน(คน) 55 30 45 20 13 349
ร้อยละ 10.74 % 5.86 % 8.79 % 3.91 % 2.54 % 68.16 %

352 : 40 , 20 , 30 , 15 , 10 , 237...11.36 , 5.68 , 8.52 , 4.26 , 2.84 , 67.33 = 115 : 32.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 512 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 163 คน คิดเป็นร้อยละ 31.84%

Powered By www.thaieducation.net