โรงเรียนวัดดอนใหญ่ (สพป.ปทุมธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชฎาพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 6 8 5 1 1 59
ร้อยละ 7.50 % 10.00 % 6.25 % 1.25 % 1.25 % 73.75 %
ระดับประถมศึกษา
234
จำนวน(คน) 19 12 55 1 1 146
ร้อยละ 8.12 % 5.13 % 23.50 % 0.43 % 0.43 % 62.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 314 คน
จำนวน(คน) 25 20 60 2 2 205
ร้อยละ 7.96 % 6.37 % 19.11 % 0.64 % 0.64 % 65.29 %

314 : 25 , 20 , 60 , 2 , 2 , 205...7.96 , 6.37 , 19.11 , 0.64 , 0.64 , 65.29 = 109 : 34.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 34.71%

Powered By www.thaieducation.net