โรงเรียนวัดสุวรรณ (สพป.ปทุมธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชฎาพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 2 4 1 0 32
ร้อยละ 4.88 % 4.88 % 9.76 % 2.44 % 0.00 % 78.05 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 5 16 29 3 2 137
ร้อยละ 2.60 % 8.33 % 15.10 % 1.56 % 1.04 % 71.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
162
จำนวน(คน) 17 14 25 8 5 93
ร้อยละ 10.49 % 8.64 % 15.43 % 4.94 % 3.09 % 57.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 395 คน
จำนวน(คน) 24 32 58 12 7 262
ร้อยละ 6.08 % 8.10 % 14.68 % 3.04 % 1.77 % 66.33 %

233 : 7 , 18 , 33 , 4 , 2 , 169...3.00 , 7.73 , 14.16 , 1.72 , 0.86 , 72.53 = 64 : 27.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 395 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.67%

Powered By www.thaieducation.net