โรงเรียนวัดสุทธาวาส (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 56
ร้อยละ 1.64 % 0.00 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 91.80 %
ระดับประถมศึกษา
213
จำนวน(คน) 5 3 5 4 0 196
ร้อยละ 2.35 % 1.41 % 2.35 % 1.88 % 0.00 % 92.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 6 3 9 4 0 252
ร้อยละ 2.19 % 1.09 % 3.28 % 1.46 % 0.00 % 91.97 %

274 : 6 , 3 , 9 , 4 , 0 , 252...2.19 , 1.09 , 3.28 , 1.46 , 0.00 , 91.97 = 22 : 8.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.03%

Powered By www.thaieducation.net