รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนอ่าวลึก  สพป.กระบี่
2.  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
3.  โรงเรียนบ้านโคกระกา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
4.  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
5.  โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
6.  โรงเรียนวัดกะทิง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
7.  โรงเรียนวัดบ้านรุน  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
8.  โรงเรียนวัดหัวสะพาน  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
9.  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
10.  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
11.  โรงเรียนบ้านหนองไทร  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
12.  โรงเรียนบ้านง้าง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
13.  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
14.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
15.  โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
16.  โรงเรียนบ้านมะค่า  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
17.  โรงเรียนบ้านหนองค่าย  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
18.  โรงเรียนบ้านหนองระนาม  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
19.  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
20.  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
21.  โรงเรียนบ้านสวายจีก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
22.  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
23.  โรงเรียนบ้านหนองจิก  สพป.บึงกาฬ
24.  โรงเรียนบ้านนาแสง  สพป.บึงกาฬ
25.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง  สพป.บึงกาฬ
26.  โรงเรียนบ้านนาอ่าง  สพป.บึงกาฬ
27.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  สพป.บึงกาฬ
28.  โรงเรียนบ้านนาต้อง  สพป.บึงกาฬ
29.  โรงเรียนบ้านนาคำนาใน  สพป.บึงกาฬ
30.  โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง  สพป.บึงกาฬ
31.  โรงเรียนบ้านท่าสีไค  สพป.บึงกาฬ
32.  โรงเรียนบ้านนาขาม  สพป.บึงกาฬ
33.  โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา  สพป.บึงกาฬ
34.  โรงเรียนบ้านบัวโคก  สพป.บึงกาฬ
35.  โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์  สพป.บึงกาฬ
36.  โรงเรียนบ้านสามหนอง  สพป.บึงกาฬ
37.  โรงเรียนบ้านหนองตอ  สพป.บึงกาฬ
38.  โรงเรียนบ้านศรีนาวา  สพป.บึงกาฬ
39.  โรงเรียนบ้านพันลำ  สพป.บึงกาฬ
40.  โรงเรียนบ้านศรีชมภู  สพป.บึงกาฬ
41.  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์  สพป.บึงกาฬ
42.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์  สพป.บึงกาฬ
43.  โรงเรียนบ้านบ่อพนา  สพป.บึงกาฬ
44.  โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์  สพป.บึงกาฬ
45.  โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก  สพป.บึงกาฬ
46.  โรงเรียนบ้านหนองจิก  สพป.บึงกาฬ
47.  โรงเรียนแก่งอาฮง  สพป.บึงกาฬ
48.  โรงเรียนบ้านโสกบง  สพป.บึงกาฬ
49.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  สพป.บึงกาฬ
50.  โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง  สพป.บึงกาฬ
51.  โรงเรียนบ้านโนนยาง  สพป.บึงกาฬ
52.  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม  สพป.บึงกาฬ
53.  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้  สพป.บึงกาฬ
54.  โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง  สพป.บึงกาฬ
55.  โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์  สพป.บึงกาฬ
56.  โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  สพป.บึงกาฬ
57.  โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์  สพป.บึงกาฬ
58.  โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา  สพป.บึงกาฬ
59.  โรงเรียนอนุบาลเซกา  สพป.บึงกาฬ
60.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)  สพป.บึงกาฬ
61.  โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  สพป.บึงกาฬ
62.  โรงเรียนเลิดสิน  สพป.บึงกาฬ
63.  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  สพป.บึงกาฬ
64.  โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์  สพป.บึงกาฬ
65.  โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์  สพป.บึงกาฬ
66.  โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์  สพป.บึงกาฬ
67.  โรงเรียนบ้านโนนสา  สพป.บึงกาฬ
68.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  สพป.บึงกาฬ
69.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง  สพป.บึงกาฬ
70.  โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร  สพป.บึงกาฬ
71.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย  สพป.บึงกาฬ
72.  โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้  สพป.บึงกาฬ
73.  โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง  สพป.บึงกาฬ
74.  โรงเรียนบ้านหนองแวง  สพป.บึงกาฬ
75.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา  สพป.บึงกาฬ
76.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง  สพป.บึงกาฬ
77.  โรงเรียนบ้านหนองยาว  สพป.บึงกาฬ
78.  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  สพป.บึงกาฬ
79.  โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้  สพป.บึงกาฬ
80.  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ  สพป.บึงกาฬ
81.  โรงเรียนบ้านแสงอรุณ  สพป.บึงกาฬ
82.  โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ  สพป.บึงกาฬ
83.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง  สพป.บึงกาฬ
84.  โรงเรียนบ้านโนนจำปา  สพป.บึงกาฬ
85.  โรงเรียนบ้านโคกสวาง  สพป.บึงกาฬ
86.  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่  สพป.บึงกาฬ
87.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง  สพป.บึงกาฬ
88.  โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ  สพป.บึงกาฬ
89.  โรงเรียนบ้านหนองพันทา  สพป.บึงกาฬ
90.  โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ  สพป.บึงกาฬ
91.  โรงเรียนบ้านท่ากกแดง  สพป.บึงกาฬ
92.  โรงเรียนบ้านคำไชยวาล  สพป.บึงกาฬ
93.  โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง  สพป.บึงกาฬ
94.  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ  สพป.บึงกาฬ
95.  โรงเรียนบ้านคลองเค็ม  สพป.บึงกาฬ
96.  โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร  สพป.บึงกาฬ
97.  โรงเรียนธเนตรวิทยา  สพป.บึงกาฬ
98.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา  สพป.บึงกาฬ
99.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง  สพป.บึงกาฬ
100.  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2  สพป.บึงกาฬ
101.  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม  สพป.บึงกาฬ
102.  โรงเรียนบ้านคำภู  สพป.บึงกาฬ
103.  โรงเรียนบ้านคำแวง  สพป.บึงกาฬ
104.  โรงเรียนบ้านดอนเสียด  สพป.บึงกาฬ
105.  โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง  สพป.บึงกาฬ
106.  โรงเรียนบ้านดอนแพง  สพป.บึงกาฬ
107.  โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง  สพป.บึงกาฬ
108.  โรงเรียนบ้านซำบอน  สพป.บึงกาฬ
109.  โรงเรียนบ้านคลองทิพย์  สพป.บึงกาฬ
110.  โรงเรียนบ้านดอนปอ  สพป.บึงกาฬ
111.  โรงเรียนบ้านดงสว่าง  สพป.บึงกาฬ
112.  โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง  สพป.บึงกาฬ
113.  โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี  สพป.บึงกาฬ
114.  โรงเรียนบ้านนาวังเวิน  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
115.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง  สพป.หนองคาย เขต 2
116.  โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี  สพป.นครพนม เขต 2
117.  โรงเรียนบ้านคําไฮ  สพป.นครพนม เขต 2
118.  โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ  สพป.นครพนม เขต 2
119.  โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย  สพป.นครพนม เขต 2
120.  โรงเรียนบ้านธาตุ  สพป.นครพนม เขต 2
121.  โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก  สพป.นครพนม เขต 2
122.  โรงเรียนบ้านนาคํา  สพป.นครพนม เขต 2
123.  โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก  สพป.นครพนม เขต 2
124.  โรงเรียนบ้านดอนแดง  สพป.นครพนม เขต 2
125.  โรงเรียนบ้านดอนแดง  สพป.นครพนม เขต 2
126.  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง  สพป.นครพนม เขต 2
127.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส  สพป.นครพนม เขต 2
128.  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม  สพป.นครพนม เขต 2
129.  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่  สพป.นครพนม เขต 2
130.  โรงเรียนบ้านค้อ  สพป.นครพนม เขต 2
131.  โรงเรียนบ้านคําสว่าง  สพป.นครพนม เขต 2
132.  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย  สพป.นครพนม เขต 2
133.  โรงเรียนบ้านดง  สพป.นครพนม เขต 2
134.  โรงเรียนบ้านชัยมงคล  สพป.นครพนม เขต 2
135.  โรงเรียนบ้านดอนศาลา  สพป.นครพนม เขต 2
136.  โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต  สพป.นครพนม เขต 2
137.  โรงเรียนบ้านนาหนองบก  สพป.นครพนม เขต 2
138.  โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก  สพป.นครพนม เขต 2
139.  โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์  สพป.นครพนม เขต 2
140.  โรงเรียนบ้านอ้วน  สพป.นครพนม เขต 2
141.  โรงเรียนบ้านอีอูด  สพป.นครพนม เขต 2
142.  โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)  สพป.นครพนม เขต 2
143.  โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่  สพป.นครพนม เขต 2
144.  โรงเรียนบ้านโคกพะธาย  สพป.นครพนม เขต 2
145.  โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)  สพป.นครพนม เขต 2
146.  โรงเรียนบ้านโพนขาว  สพป.นครพนม เขต 2
147.  โรงเรียนบ้านโพน  สพป.นครพนม เขต 2
148.  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง  สพป.นครพนม เขต 2
149.  โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว  สพป.นครพนม เขต 2
150.  โรงเรียนบ้านนาคำ  สพป.นครพนม เขต 2
151.  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ  สพป.นครพนม เขต 2
152.  โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี  สพป.นครพนม เขต 2
153.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)  สพป.นครพนม เขต 2
154.  โรงเรียนบ้านบุ่ง  สพป.นครพนม เขต 2
155.  โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)  สพป.นครพนม เขต 2
156.  โรงเรียนบ้านพะทาย  สพป.นครพนม เขต 2
157.  โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)  สพป.นครพนม เขต 2
158.  โรงเรียนบ้านรามราช  สพป.นครพนม เขต 2
159.  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์  สพป.นครพนม เขต 2
160.  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร  สพป.นครพนม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net