รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนทุ่งต้นปีก  สพป.กระบี่
2.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก  สพป.กระบี่
3.  โรงเรียนบ้านบางคราม  สพป.กระบี่
4.  โรงเรียนบ้านปากหรา  สพป.กระบี่
5.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
6.  โรงเรียนบ้านหนองสําโรง  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
7.  โรงเรียนบ้านหลังเขา  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
8.  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
9.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
10.  โรงเรียนบ้านเขาแดง  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
11.  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
12.  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
13.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
14.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
15.  โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
16.  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
17.  โรงเรียนบ้านหนองโสน  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
18.  โรงเรียนบ้านหนองเตียน  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
19.  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
20.  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
21.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
22.  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
23.  โรงเรียนบ้านพรหมณี  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
24.  โรงเรียนบ้านพุพรหม  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
25.  โรงเรียนบ้านรางขาม  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
26.  โรงเรียนบ้านรางพยอม  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
27.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
28.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
29.  โรงเรียนบ้านหนองจั่น  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
30.  โรงเรียนบ้านหนองขอน  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
31.  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
32.  โรงเรียนบ้านหนองโสน  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
33.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
34.  โรงเรียนบ้านเกศกาสร  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
35.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
36.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
37.  โรงเรียนบ้านไทยทวี  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
38.  โรงเรียนบ้านไร่  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
39.  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
40.  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
41.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
42.  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
43.  โรงเรียนบ้านดงซ่อม  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
44.  โรงเรียนบ้านทรายทอง  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
45.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
46.  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
47.  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
48.  โรงเรียนบ้านลานหิน  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
49.  โรงเรียนบ้านลานสะเดา  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
50.  โรงเรียนบ้านหนองรี  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
51.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
52.  โรงเรียนบ้านโนนเขวา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
53.  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์  สพป.ขอนแก่น เขต 2
54.  โรงเรียนบ้านหลุบคา  สพป.ขอนแก่น เขต 3
55.  โรงเรียนบ้านหลักด่าน  สพป.ขอนแก่น เขต 3
56.  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์  สพป.ขอนแก่น เขต 3
57.  โรงเรียนบ้านโนนกราด  สพป.ขอนแก่น เขต 3
58.  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 3
59.  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง  สพป.ขอนแก่น เขต 3
60.  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ  สพป.ขอนแก่น เขต 3
61.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 3
62.  โรงเรียนบ้านหนองไทร  สพป.ขอนแก่น เขต 3
63.  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง  สพป.ขอนแก่น เขต 3
64.  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต 3
65.  โรงเรียนบ้านกุดหว้า  สพป.ขอนแก่น เขต 3
66.  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง  สพป.ขอนแก่น เขต 3
67.  โรงเรียนบ้านศุภชัย  สพป.ขอนแก่น เขต 3
68.  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น  สพป.ขอนแก่น เขต 3
69.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์  สพป.ขอนแก่น เขต 3
70.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ  สพป.ขอนแก่น เขต 3
71.  โรงเรียนบ้านหนองแปน  สพป.ขอนแก่น เขต 3
72.  โรงเรียนวัดเกาะ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
73.  โรงเรียนวัดอินทาราม  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
74.  โรงเรียนวัดหนามแดง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
75.  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
76.  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
77.  โรงเรียนวัดสุขาราม  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
78.  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
79.  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
80.  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
81.  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
82.  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
83.  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
84.  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
85.  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
86.  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
87.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
88.  โรงเรียนวัดพิมพาวาส  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
89.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
90.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
91.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
92.  โรงเรียนวัดล่าง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
93.  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
94.  โรงเรียนวัดลาดบัว  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
95.  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
96.  โรงเรียนวัดรามัญ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
97.  โรงเรียนวัดศรีมงคล  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
98.  โรงเรียนวัดสองคลอง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
99.  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
100.  โรงเรียนวัดลาดยาว  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
101.  โรงเรียนวัดไชยธารา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
102.  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
103.  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
104.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
105.  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
106.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
107.  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
108.  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
109.  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
110.  โรงเรียนสุเหร่าแคราย  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
111.  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
112.  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
113.  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
114.  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
115.  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
116.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
117.  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
118.  โรงเรียนวัดไผ่ดำ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
119.  โรงเรียนสกัด 80  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
120.  โรงเรียนวัดเขาดิน  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
121.  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
122.  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
123.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
124.  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
125.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
126.  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
127.  โรงเรียนวัดเทพราช  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
128.  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
129.  โรงเรียนสุเหร่าคู้  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
130.  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
131.  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
132.  โรงเรียนตลาดเปร็ง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
133.  โรงเรียนปากคลองบางขนาก  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
134.  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
135.  โรงเรียนบึงเทพยา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
136.  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
137.  โรงเรียนวัดคลอง 18  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
138.  โรงเรียนวัดกระทุ่ม  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
139.  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
140.  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
141.  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
142.  โรงเรียนวัดคลองเจ้า  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
143.  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
144.  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
145.  โรงเรียนวัดคลองสวน  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
146.  โรงเรียนบึงสิงโต  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
147.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
148.  โรงเรียนคลองขวาง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
149.  โรงเรียนคลองพานทอง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
150.  โรงเรียนตลาดคลอง 16  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
151.  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
152.  โรงเรียนบ้านคลอง 21  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
153.  โรงเรียนจันทร์เจริญ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
154.  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
155.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
156.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
157.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
158.  โรงเรียนบ้านสีล้ง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
159.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
160.  โรงเรียนบ้านเกาะดอน  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
161.  โรงเรียนวัดชนะสงสาร  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
162.  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
163.  โรงเรียนวัดบางไทร  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
164.  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
165.  โรงเรียนวัดบางแสม  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
166.  โรงเรียนวัดบ้านนา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
167.  โรงเรียนวัดบึงตาหอม  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
168.  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
169.  โรงเรียนวัดบางผึ้ง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
170.  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
171.  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
172.  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
173.  โรงเรียนวัดประชาบำรุง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
174.  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
175.  โรงเรียนวัดผาณิตาราม  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
176.  โรงเรียนวัดบางสมัคร  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
177.  โรงเรียนวัดบางปลานัก  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
178.  โรงเรียนวัดดอนทราย  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
179.  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
180.  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
181.  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
182.  โรงเรียนวัดดอนทอง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
183.  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
184.  โรงเรียนวัดทด  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
185.  โรงเรียนวัดจุกเฌอ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
186.  โรงเรียนวัดตะพังคลี  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
187.  โรงเรียนวัดบางปรง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
188.  โรงเรียนวัดบน  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
189.  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
190.  โรงเรียนวัดบางพระ  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
191.  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
192.  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)  สพป.ชัยภูมิ เขต 1
193.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย  สพป.ชัยภูมิ เขต 3
194.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง  สพป.ชัยภูมิ เขต 3
195.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ  สพป.ชัยภูมิ เขต 3
196.  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี  สพป.ชัยภูมิ เขต 3
197.  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  สพป.ชัยภูมิ เขต 3
198.  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)  สพป.ชุมพร เขต 1
199.  โรงเรียนวัดบางลึก  สพป.ชุมพร เขต 1
200.  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา  สพป.ชุมพร เขต 1
201.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ  สพป.ชุมพร เขต 1
202.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย  สพป.ชุมพร เขต 1
203.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง  สพป.เชียงราย เขต 1
204.  โรงเรียนบ้านหัวดอย  สพป.เชียงราย เขต 1
205.  โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)  สพป.เชียงราย เขต 3
206.  โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม  สพป.เชียงใหม่ เขต 6
207.  โรงเรียนวัดสลัก  สพป.ตราด
208.  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)  สพป.ตราด
209.  โรงเรียนวัดตาพลาย  สพป.ตราด
210.  โรงเรียนบ้านเปร็ดใน  สพป.ตราด
211.  โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ  สพป.ตราด
212.  โรงเรียนบ้านบางปรง  สพป.ตราด
213.  โรงเรียนบ้านสระใหญ่  สพป.ตราด
214.  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม  สพป.นครนายก
215.  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์  สพป.นครนายก
216.  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม  สพป.นครนายก
217.  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว  สพป.นครนายก
218.  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)  สพป.นครนายก
219.  โรงเรียนวัดลำบัวลอย  สพป.นครนายก
220.  โรงเรียนวัดหนองศาลา  สพป.นครปฐม เขต 1
221.  โรงเรียนบ้านสวนปอ  สพป.นครราชสีมา เขต 2
222.  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ  สพป.นครราชสีมา เขต 2
223.  โรงเรียนบ้านห้วยปอ  สพป.นครราชสีมา เขต 2
224.  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา  สพป.นครราชสีมา เขต 2
225.  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น  สพป.นครราชสีมา เขต 4
226.  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม  สพป.นครราชสีมา เขต 4
227.  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ  สพป.นครราชสีมา เขต 6
228.  โรงเรียนบ้านซาด  สพป.นครราชสีมา เขต 7
229.  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต 7
230.  โรงเรียนห้วยบงวิทยา  สพป.นครราชสีมา เขต 7
231.  โรงเรียนบ้านวังม่วง  สพป.นครราชสีมา เขต 7
232.  โรงเรียนบ้านลุงตามัน  สพป.นครราชสีมา เขต 7
233.  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา  สพป.นครราชสีมา เขต 7
234.  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน  สพป.นครราชสีมา เขต 7
235.  โรงเรียนพิกุลทอง  สพป.นครราชสีมา เขต 7
236.  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง  สพป.นครราชสีมา เขต 7
237.  โรงเรียนบ้านนาเคียน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
238.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
239.  โรงเรียนบ้านวังยาว  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
240.  โรงเรียนบ้านวังยวน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
241.  โรงเรียนบ้านวังหิน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
242.  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
243.  โรงเรียนบ้านสวนอาย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
244.  โรงเรียนบ้านหนองท่อม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
245.  โรงเรียนบ้านบางปรน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
246.  โรงเรียนบ้านพรุวง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
247.  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
248.  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
249.  โรงเรียนบ้านบ่อมอง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
250.  โรงเรียนวัดควนกอ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
251.  โรงเรียนวัดควนสูง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
252.  โรงเรียนวัดควนส้าน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
253.  โรงเรียนวัดควนยูง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
254.  โรงเรียนวัดควน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
255.  โรงเรียนบ้านสวน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
256.  โรงเรียนวัดก้างปลา  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
257.  โรงเรียนวัดกะโสม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
258.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
259.  โรงเรียนบ้านวังเต่า  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
260.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
261.  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
262.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
263.  โรงเรียนบ้านหน้าเขา  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
264.  โรงเรียนบ้านหนองเจ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
265.  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
266.  โรงเรียนบ้านเขาวง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
267.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
268.  โรงเรียนบ้านไทรงาม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
269.  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
270.  โรงเรียนบ้านไสยาสน์  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
271.  โรงเรียนบ้านโคกวัด  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
272.  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
273.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
274.  โรงเรียนบ้านไสส้าน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
275.  โรงเรียนวัดควนยูง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
276.  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
277.  โรงเรียนวัดควนสระบัว  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
278.  โรงเรียนวัดเกาะสระ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
279.  โรงเรียนวัดเขากลาย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
280.  โรงเรียนวัดเขาโร  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
281.  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
282.  โรงเรียนวัดโคกหาด  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
283.  โรงเรียนวัดหนองดี  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
284.  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
285.  โรงเรียนวัดไม้เรียง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
286.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
287.  โรงเรียนวัดโคกเมรุ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
288.  โรงเรียนสมสรร  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
289.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
290.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
291.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
292.  โรงเรียนวัดใหม่  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
293.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
294.  โรงเรียนวัดโบราณาราม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
295.  โรงเรียนวัดหน้าเขา  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
296.  โรงเรียนวัดหลักช้าง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
297.  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
298.  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
299.  โรงเรียนวัดจันดี  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
300.  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
301.  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
302.  โรงเรียนวัดมะเฟือง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
303.  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
304.  โรงเรียนวัดยางค้อม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
305.  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
306.  โรงเรียนวัดวังหีบ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
307.  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
308.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
309.  โรงเรียนวัดสวนพิกุล  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
310.  โรงเรียนวัดศิลาราย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
311.  โรงเรียนวัดวังขรี  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
312.  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
313.  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
314.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
315.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
316.  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
317.  โรงเรียนบ้านควนประ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
318.  โรงเรียนบ้านควน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
319.  โรงเรียนบ้านคลองตูก  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
320.  โรงเรียนบ้านควนตม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
321.  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
322.  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
323.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
324.  โรงเรียนบ้านจำปา  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
325.  โรงเรียนบ้านคลองปีก  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
326.  โรงเรียนบ้านคลองขุด  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
327.  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
328.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
329.  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
330.  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
331.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
332.  โรงเรียนฉวาง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
333.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
334.  โรงเรียนบ้านก่องาม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
335.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
336.  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
337.  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
338.  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
339.  โรงเรียนบ้านบางตะเภา  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
340.  โรงเรียนบ้านบ่อปลา  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
341.  โรงเรียนบ้านปลายเส  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
342.  โรงเรียนบ้านปลายรา  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
343.  โรงเรียนบ้านปากแพรก  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
344.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
345.  โรงเรียนบ้านพูน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
346.  โรงเรียนบ้านวังตลับ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
347.  โรงเรียนบ้านวังธน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
348.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
349.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
350.  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
351.  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
352.  โรงเรียนบ้านนาตำเสา  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
353.  โรงเรียนบ้านนาปราน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
354.  โรงเรียนบ้านนาพา  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
355.  โรงเรียนบ้านนา  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
356.  โรงเรียนบ้านนาท่อม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
357.  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
358.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
359.  โรงเรียนบ้านน้ำตก  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
360.  โรงเรียนวัดวังยาง  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
361.  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
362.  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
363.  โรงเรียนบ้านเนินศาลา  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
364.  โรงเรียนบ้านแหลมยาง  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
365.  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
366.  โรงเรียนบ้านธารหวาย  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
367.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
368.  โรงเรียนวัดหนองขอน  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
369.  โรงเรียนวัดหนองเต่า  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
370.  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
371.  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
372.  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
373.  โรงเรียนเขาสระนางสรง  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
374.  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ  สพป.นครสวรรค์ เขต 2
375.  โรงเรียนวัดหนองยาว  สพป.นครสวรรค์ เขต 2
376.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  สพป.นครสวรรค์ เขต 2
377.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย  สพป.ลพบุรี เขต 2
378.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง  สพป.ลพบุรี เขต 2
379.  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์  สพป.ลพบุรี เขต 2
380.  โรงเรียนวัดศิริบรรพต  สพป.ลพบุรี เขต 2
381.  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์  สพป.ลพบุรี เขต 2
382.  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย  สพป.ลพบุรี เขต 2
383.  โรงเรียนบ้านหนองจาน  สพป.ลพบุรี เขต 2
384.  โรงเรียนบ้านสันตะลุง  สพป.ลพบุรี เขต 2
385.  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร  สพป.ลพบุรี เขต 2
386.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ  สพป.ลพบุรี เขต 2
387.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง  สพป.ลพบุรี เขต 2
388.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก  สพป.ลพบุรี เขต 2
389.  โรงเรียนบ้านดีลัง  สพป.ลพบุรี เขต 2
390.  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม  สพป.ลพบุรี เขต 2
391.  โรงเรียนบ้านดงดินแดง  สพป.ลพบุรี เขต 2
392.  โรงเรียนบ้านซับไทร  สพป.ลพบุรี เขต 2
393.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา  สพป.ลพบุรี เขต 2
394.  โรงเรียนบ้านหนองขาม  สพป.ลพบุรี เขต 2
395.  โรงเรียนบ้านหนองเสมา  สพป.ลพบุรี เขต 2
396.  โรงเรียนบ้านศรีเมือง  สพป.ลพบุรี เขต 2
397.  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง  สพป.ลพบุรี เขต 2
398.  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา  สพป.ลพบุรี เขต 2
399.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว  สพป.ลพบุรี เขต 2
400.  โรงเรียนบ้านห้วยนา  สพป.ลพบุรี เขต 2
401.  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร  สพป.ลพบุรี เขต 2
402.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล  สพป.ลพบุรี เขต 2
403.  โรงเรียนวัดตะโกรวม  สพป.สิงห์บุรี
404.  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์  สพป.สิงห์บุรี
405.  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี  สพป.สิงห์บุรี
406.  โรงเรียนวัดชันสูตร  สพป.สิงห์บุรี
407.  โรงเรียนวัดถอนสมอ  สพป.สิงห์บุรี
408.  โรงเรียนวัดตุ้มหู  สพป.สิงห์บุรี
409.  โรงเรียนวัดทอง  สพป.สิงห์บุรี
410.  โรงเรียนวัดบางปูน  สพป.สิงห์บุรี
411.  โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง  สพป.สิงห์บุรี
412.  โรงเรียนวัดท่าอิฐ  สพป.สิงห์บุรี
413.  โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์  สพป.สิงห์บุรี
414.  โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม  สพป.สิงห์บุรี
415.  โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ  สพป.สิงห์บุรี
416.  โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133  สพป.สิงห์บุรี
417.  โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่  สพป.สิงห์บุรี
418.  โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม  สพป.สิงห์บุรี
419.  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า  สพป.สิงห์บุรี
420.  โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน  สพป.สิงห์บุรี
421.  โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล  สพป.สิงห์บุรี
422.  โรงเรียนวัดสาธุการาม  สพป.สิงห์บุรี
423.  โรงเรียนบ้านเก่า  สพป.สิงห์บุรี
424.  โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข  สพป.สิงห์บุรี
425.  โรงเรียนวัดข่อย  สพป.สิงห์บุรี
426.  โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)  สพป.สิงห์บุรี
427.  โรงเรียนวัดน้อย  สพป.สิงห์บุรี
428.  โรงเรียนวัดเชียงราก  สพป.สิงห์บุรี
429.  โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม  สพป.สิงห์บุรี
430.  โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์  สพป.สิงห์บุรี
431.  โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)  สพป.สิงห์บุรี
432.  โรงเรียนวัดโบสถ์  สพป.สิงห์บุรี
433.  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน  สพป.สิงห์บุรี
434.  โรงเรียนอนุบาลบางระจัน  สพป.สิงห์บุรี
435.  โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)  สพป.สิงห์บุรี
436.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)  สพป.สิงห์บุรี
437.  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย  สพป.สิงห์บุรี
438.  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี  สพป.สิงห์บุรี
439.  โรงเรียนวัดโบสถ์  สพป.สิงห์บุรี
440.  โรงเรียนวัดอัมพวัน  สพป.สิงห์บุรี
441.  โรงเรียนวัดสิงห์  สพป.สิงห์บุรี
442.  โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์  สพป.สิงห์บุรี
443.  โรงเรียนวัดเตย  สพป.สิงห์บุรี
444.  โรงเรียนวัดแหลมคาง  สพป.สิงห์บุรี
445.  โรงเรียนวัดเสือข้าม  สพป.สิงห์บุรี
446.  โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม  สพป.สิงห์บุรี
447.  โรงเรียนวัดโคปูน  สพป.สิงห์บุรี
448.  โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี  สพป.สิงห์บุรี
449.  โรงเรียนวัดตึกราชา  สพป.สิงห์บุรี
450.  โรงเรียนวัดประศุก  สพป.สิงห์บุรี
451.  โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม  สพป.สิงห์บุรี
452.  โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง  สพป.สิงห์บุรี
453.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์  สพป.สิงห์บุรี
454.  โรงเรียนวัดวังกะจับ  สพป.สิงห์บุรี
455.  โรงเรียนวัดระนาม  สพป.สิงห์บุรี
456.  โรงเรียนวัดประดับ  สพป.สิงห์บุรี
457.  โรงเรียนวัดยาง  สพป.สิงห์บุรี
458.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง  สพป.สิงห์บุรี
459.  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี  สพป.สิงห์บุรี
460.  โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร  สพป.สิงห์บุรี
461.  โรงเรียนวัดประสาท  สพป.สิงห์บุรี
462.  โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส  สพป.สิงห์บุรี
463.  โรงเรียนวัดหลวง  สพป.สิงห์บุรี
464.  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม  สพป.สิงห์บุรี
465.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  สพป.สิงห์บุรี
466.  โรงเรียนวัดหนองสุ่ม  สพป.สิงห์บุรี
467.  โรงเรียนบ้านมาบเตย  สพป.ระยอง เขต 1
468.  โรงเรียนบ้านหลังเขา  สพป.ระยอง เขต 1
469.  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย  สพป.ระยอง เขต 1
470.  โรงเรียนบ้านหนองละลอก  สพป.ระยอง เขต 1
471.  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน  สพป.ระยอง เขต 1
472.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง)  สพป.ระยอง เขต 1
473.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร  สพป.ระยอง เขต 1
474.  โรงเรียนบ้านหนองบอน  สพป.ระยอง เขต 1
475.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ  สพป.ระยอง เขต 1
476.  โรงเรียนบ้านมาบตอง  สพป.ระยอง เขต 1
477.  โรงเรียนบ้านยายจั่น  สพป.ระยอง เขต 1
478.  โรงเรียนบ้านหนองระกำ  สพป.ระยอง เขต 1
479.  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า  สพป.ระยอง เขต 1
480.  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์  สพป.ระยอง เขต 1
481.  โรงเรียนบ้านเขายายชุม  สพป.ระยอง เขต 1
482.  โรงเรียนบ้านไร่จันดี  สพป.ระยอง เขต 1
483.  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ  สพป.ระยอง เขต 1
484.  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน  สพป.ระยอง เขต 1
485.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด  สพป.ระยอง เขต 1
486.  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง  สพป.ระยอง เขต 1
487.  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้  สพป.ระยอง เขต 1
488.  โรงเรียนวัดกระเฉท  สพป.ระยอง เขต 1
489.  โรงเรียนบ้านคลองกรำ  สพป.ระยอง เขต 1
490.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม  สพป.ระยอง เขต 1
491.  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย  สพป.ระยอง เขต 1
492.  โรงเรียนบ้านคลองทราย  สพป.ระยอง เขต 1
493.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13  สพป.ระยอง เขต 1
494.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7  สพป.ระยอง เขต 1
495.  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา  สพป.ระยอง เขต 1
496.  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก  สพป.ระยอง เขต 1
497.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9  สพป.ระยอง เขต 1
498.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3  สพป.ระยอง เขต 1
499.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  สพป.ระยอง เขต 1
500.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8  สพป.ระยอง เขต 1
501.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6  สพป.ระยอง เขต 1
502.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1  สพป.ระยอง เขต 1
503.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์  สพป.ระยอง เขต 1
504.  โรงเรียนบ้านคลองขนุน  สพป.ระยอง เขต 1
505.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่  สพป.ระยอง เขต 1
506.  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด  สพป.ระยอง เขต 1
507.  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน  สพป.ระยอง เขต 1
508.  โรงเรียนบ้านพยูน  สพป.ระยอง เขต 1
509.  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง  สพป.ระยอง เขต 1
510.  โรงเรียนบ้านปลวกแดง  สพป.ระยอง เขต 1
511.  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง  สพป.ระยอง เขต 1
512.  โรงเรียนบ้านท่าเสา  สพป.ระยอง เขต 1
513.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง  สพป.ระยอง เขต 1
514.  โรงเรียนบ้านชะวึก  สพป.ระยอง เขต 1
515.  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง  สพป.ระยอง เขต 1
516.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10  สพป.ระยอง เขต 1
517.  โรงเรียนวัดชากหมาก  สพป.ระยอง เขต 1
518.  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร  สพป.ระยอง เขต 1
519.  โรงเรียนวัดหนองกรับ  สพป.ระยอง เขต 1
520.  โรงเรียนวัดหนองตะแบก  สพป.ระยอง เขต 1
521.  โรงเรียนวัดหนองพะวา  สพป.ระยอง เขต 1
522.  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง  สพป.ระยอง เขต 1
523.  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่  สพป.ระยอง เขต 1
524.  โรงเรียนวัดห้วงหิน  สพป.ระยอง เขต 1
525.  โรงเรียนวัดเกาะ  สพป.ระยอง เขต 1
526.  โรงเรียนวัดเกาะกลอย  สพป.ระยอง เขต 1
527.  โรงเรียนวัดมาบชลูด  สพป.ระยอง เขต 1
528.  โรงเรียนวัดเนินพระ  สพป.ระยอง เขต 1
529.  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42  สพป.ระยอง เขต 1
530.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม  สพป.ระยอง เขต 1
531.  โรงเรียนอนุบาลระยอง  สพป.ระยอง เขต 1
532.  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม  สพป.ระยอง เขต 1
533.  โรงเรียนวัดแกลงบน  สพป.ระยอง เขต 1
534.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  สพป.ระยอง เขต 1
535.  โรงเรียนวัดในไร่  สพป.ระยอง เขต 1
536.  โรงเรียนวัดหนองกระบอก  สพป.ระยอง เขต 1
537.  โรงเรียนวัดละหารไร่  สพป.ระยอง เขต 1
538.  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ  สพป.ระยอง เขต 1
539.  โรงเรียนวัดตากวน  สพป.ระยอง เขต 1
540.  โรงเรียนวัดกรอกยายชา  สพป.ระยอง เขต 1
541.  โรงเรียนวัดธรรมสถิต  สพป.ระยอง เขต 1
542.  โรงเรียนวัดธงหงส์  สพป.ระยอง เขต 1
543.  โรงเรียนวัดท่าเรือ  สพป.ระยอง เขต 1
544.  โรงเรียนบ้านเขาหวาย  สพป.ระยอง เขต 1
545.  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง  สพป.ระยอง เขต 1
546.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง  สพป.ระยอง เขต 1
547.  โรงเรียนวัดปทุมาวาส  สพป.ระยอง เขต 1
548.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม  สพป.ระยอง เขต 1
549.  โรงเรียนวัดพลา  สพป.ระยอง เขต 1
550.  โรงเรียนวัดยายดา  สพป.ระยอง เขต 1
551.  โรงเรียนวัดตาขัน  สพป.ระยอง เขต 1
552.  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ  สพป.ระยอง เขต 1
553.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า  สพป.ระยอง เขต 1
554.  โรงเรียนบ้านหนองยาง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
555.  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
556.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว  สพป.สุรินทร์ เขต 1
557.  โรงเรียนบ้านระวี  สพป.สุรินทร์ เขต 1
558.  โรงเรียนบ้านดงมัน  สพป.สุรินทร์ เขต 1
559.  โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)  สพป.สุรินทร์ เขต 1
560.  โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)  สพป.สุรินทร์ เขต 1
561.  โรงเรียนบ้านลุงปุง  สพป.สุรินทร์ เขต 2
562.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ  สพป.สุรินทร์ เขต 2
563.  โรงเรียนบ้านโคกหล่าม  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
564.  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง  สพป.อุบลราชธานี เขต 3
565.  โรงเรียนบ้านแขมใต้  สพป.อุบลราชธานี เขต 3
566.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17  สพป.อุบลราชธานี เขต 3
567.  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว  สพป.อุบลราชธานี เขต 3
568.  โรงเรียนมหาชนะชัย  สพป.ยโสธร เขต 1
569.  โรงเรียนอนุบาลยโสธร  สพป.ยโสธร เขต 1
570.  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ  สพป.ยโสธร เขต 1
571.  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)  สพป.ยโสธร เขต 1
572.  โรงเรียนบ้านหมากมาย  สพป.ยโสธร เขต 1
573.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น  สพป.ยโสธร เขต 1
574.  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่  สพป.ยโสธร เขต 1
575.  โรงเรียนบ้านปลาอีด  สพป.ยโสธร เขต 1
576.  โรงเรียนบ้านบัวขาว  สพป.ยโสธร เขต 1
577.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว  สพป.ยโสธร เขต 1
578.  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา  สพป.ยโสธร เขต 1
579.  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง  สพป.ยโสธร เขต 1
580.  โรงเรียนบ้านคุ้ม  สพป.ยโสธร เขต 1
581.  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า  สพป.ยโสธร เขต 1
582.  โรงเรียนบ้านตับเต่า  สพป.ยโสธร เขต 1
583.  โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง  สพป.ยโสธร เขต 1
584.  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  สพป.ยโสธร เขต 1
585.  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)  สพป.ยโสธร เขต 1
586.  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด  สพป.ยโสธร เขต 1
587.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย  สพป.บึงกาฬ
588.  โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ  สพป.บึงกาฬ
589.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)  สพป.บึงกาฬ
590.  โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ  สพป.บึงกาฬ
591.  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด  สพป.บึงกาฬ
592.  โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ  สพป.บึงกาฬ
593.  โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้  สพป.บึงกาฬ
594.  โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด  สพป.บึงกาฬ
595.  โรงเรียนบ้านหนองแวง  สพป.บึงกาฬ
596.  โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม  สพป.บึงกาฬ
597.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  สพป.บึงกาฬ
598.  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม  สพป.บึงกาฬ
599.  โรงเรียนบ้านหนองหมู  สพป.บึงกาฬ
600.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  สพป.บึงกาฬ
601.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา  สพป.บึงกาฬ
602.  โรงเรียนบ้านหนองนาแซง  สพป.บึงกาฬ
603.  โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง  สพป.บึงกาฬ
604.  โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล  สพป.บึงกาฬ
605.  โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  สพป.บึงกาฬ
606.  โรงเรียนบ้านโป่งเปือย  สพป.บึงกาฬ
607.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน  สพป.บึงกาฬ
608.  โรงเรียนบ้านกุดสิม  สพป.บึงกาฬ
609.  โรงเรียนบ้านโนนยางคำ  สพป.บึงกาฬ
610.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  สพป.บึงกาฬ
611.  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม  สพป.บึงกาฬ
612.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  สพป.บึงกาฬ
613.  โรงเรียนบ้านโนนจำปา  สพป.บึงกาฬ
614.  โรงเรียนบ้านโคกสวาง  สพป.บึงกาฬ
615.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์  สพป.บึงกาฬ
616.  โรงเรียนบ้านโคกนิยม  สพป.บึงกาฬ
617.  โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง  สพป.บึงกาฬ
618.  โรงเรียนบ้านแสงอรุณ  สพป.บึงกาฬ
619.  โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย  สพป.บึงกาฬ
620.  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ  สพป.บึงกาฬ
621.  โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง  สพป.บึงกาฬ
622.  โรงเรียนบ้านหนองตอ  สพป.บึงกาฬ
623.  โรงเรียนบ้านคำไผ่  สพป.บึงกาฬ
624.  โรงเรียนบ้านนากั้ง  สพป.บึงกาฬ
625.  โรงเรียนบ้านนาคำ  สพป.บึงกาฬ
626.  โรงเรียนบ้านทองสาย  สพป.บึงกาฬ
627.  โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา  สพป.บึงกาฬ
628.  โรงเรียนบ้านนาคำแคน  สพป.บึงกาฬ
629.  โรงเรียนบ้านนาอ่าง  สพป.บึงกาฬ
630.  โรงเรียนบ้านนาเจริญ  สพป.บึงกาฬ
631.  โรงเรียนบ้านบ่อพนา  สพป.บึงกาฬ
632.  โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์  สพป.บึงกาฬ
633.  โรงเรียนบ้านนาแสง  สพป.บึงกาฬ
634.  โรงเรียนบ้านปรารถนาดี  สพป.บึงกาฬ
635.  โรงเรียนบ้านศรีชมภู  สพป.บึงกาฬ
636.  โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา  สพป.บึงกาฬ
637.  โรงเรียนบ้านสรรเสริญ  สพป.บึงกาฬ
638.  โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง  สพป.บึงกาฬ
639.  โรงเรียนบ้านวังยาว  สพป.บึงกาฬ
640.  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ  สพป.บึงกาฬ
641.  โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ  สพป.บึงกาฬ
642.  โรงเรียนบ้านคำบอน  สพป.บึงกาฬ
643.  โรงเรียนบ้านซำบอน  สพป.บึงกาฬ
644.  โรงเรียนบ้านดงชมภู  สพป.บึงกาฬ
645.  โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม  สพป.บึงกาฬ
646.  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง  สพป.บึงกาฬ
647.  โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง  สพป.บึงกาฬ
648.  โรงเรียนบ้านดอนแพง  สพป.บึงกาฬ
649.  โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ  สพป.บึงกาฬ
650.  โรงเรียนบ้านดอนปอ  สพป.บึงกาฬ
651.  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์  สพป.บึงกาฬ
652.  โรงเรียนบ้านท่าคำรวม  สพป.บึงกาฬ
653.  โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น  สพป.บึงกาฬ
654.  โรงเรียนบ้านดงเสียด  สพป.บึงกาฬ
655.  โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง  สพป.บึงกาฬ
656.  โรงเรียนบ้านท่าสีไค  สพป.บึงกาฬ
657.  โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่  สพป.บึงกาฬ
658.  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ  สพป.บึงกาฬ
659.  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์  สพป.บึงกาฬ
660.  โรงเรียนบ้านโนน  สพป.บึงกาฬ
661.  โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย  สพป.บึงกาฬ
662.  โรงเรียนบ้านคลองเค็ม  สพป.บึงกาฬ
663.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา  สพป.บึงกาฬ
664.  โรงเรียนท่าไร่วิทยา  สพป.บึงกาฬ
665.  โรงเรียนชุมชนสมสนุก  สพป.บึงกาฬ
666.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง  สพป.บึงกาฬ
667.  โรงเรียนบ้านห้วยคอม  สพป.บึงกาฬ
668.  โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง  สพป.บึงกาฬ
669.  โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์  สพป.บึงกาฬ
670.  โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง  สพป.บึงกาฬ
671.  โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์  สพป.บึงกาฬ
672.  โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ  สพป.บึงกาฬ
673.  โรงเรียนบึงของหลงวิทยา  สพป.บึงกาฬ
674.  โรงเรียนสิริภัทรวิทยา  สพป.บึงกาฬ
675.  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1  สพป.บึงกาฬ
676.  โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า  สพป.บึงกาฬ
677.  โรงเรียนอนุบาลปากคาด  สพป.บึงกาฬ
678.  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  สพป.บึงกาฬ
679.  โรงเรียนเลิดสิน  สพป.บึงกาฬ
680.  โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  สพป.บึงกาฬ
681.  โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน  สพป.บึงกาฬ
682.  โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา  สพป.บึงกาฬ
683.  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
684.  โรงเรียนบ้านค้อ  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
685.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง  สพป.เลย เขต 2
686.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่  สพป.เลย เขต 2
687.  โรงเรียนบ้านป่าบง  สพป.เลย เขต 2
688.  โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี  สพป.เลย เขต 2
689.  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน  สพป.เลย เขต 3
690.  โรงเรียนบ้านแก่วตาว  สพป.เลย เขต 3
691.  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง  สพป.หนองคาย เขต 2
692.  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก  สพป.หนองคาย เขต 2
693.  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย  สพป.หนองคาย เขต 2
694.  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา  สพป.หนองคาย เขต 2
695.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘  สพป.หนองคาย เขต 2
696.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์  สพป.หนองคาย เขต 2
697.  โรงเรียนบ้านกุดจอก  สพป.มหาสารคาม เขต 3
698.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง  สพป.มหาสารคาม เขต 3
699.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย  สพป.มหาสารคาม เขต 3
700.  โรงเรียนบ้านเสียววิทยา  สพป.นครพนม เขต 2
701.  โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง  สพป.นครพนม เขต 2
702.  โรงเรียนบ้านดอนศาลา  สพป.นครพนม เขต 2
703.  โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี  สพป.นครพนม เขต 2
704.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย  สพป.นครพนม เขต 2
705.  โรงเรียนบ้านคําไฮ  สพป.นครพนม เขต 2
706.  โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย  สพป.นครพนม เขต 2
707.  โรงเรียนบ้านดง  สพป.นครพนม เขต 2
708.  โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ  สพป.นครพนม เขต 2
709.  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว  สพป.นครพนม เขต 2
710.  โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง  สพป.นครพนม เขต 2
711.  โรงเรียนบ้านเหล่า  สพป.นครพนม เขต 2
712.  โรงเรียนบ้านโคกพะธาย  สพป.นครพนม เขต 2
713.  โรงเรียนบ้านโพน  สพป.นครพนม เขต 2
714.  โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง  สพป.นครพนม เขต 2
715.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา  สพป.นครพนม เขต 2
716.  โรงเรียนบ้านโพนทอง  สพป.นครพนม เขต 2
717.  โรงเรียนบ้านโพนบก  สพป.นครพนม เขต 2
718.  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง  สพป.นครพนม เขต 2
719.  โรงเรียนเพียงหลวง 10  สพป.นครพนม เขต 2
720.  โรงเรียนบ้านโพนแดง  สพป.นครพนม เขต 2
721.  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม  สพป.นครพนม เขต 2
722.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  สพป.นครพนม เขต 2
723.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน  สพป.นครพนม เขต 2
724.  โรงเรียนบ้านธาตุ  สพป.นครพนม เขต 2
725.  โรงเรียนบ้านนากระแต้  สพป.นครพนม เขต 2
726.  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า  สพป.นครพนม เขต 2
727.  โรงเรียนบ้านปฏิรูป  สพป.นครพนม เขต 2
728.  โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)  สพป.นครพนม เขต 2
729.  โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่  สพป.นครพนม เขต 2
730.  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์  สพป.นครพนม เขต 2
731.  โรงเรียนบ้านหนองบัว  สพป.นครพนม เขต 2
732.  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  สพป.นครพนม เขต 2
733.  โรงเรียนบ้านอูนนา  สพป.นครพนม เขต 2
734.  โรงเรียนบ้านหาดกวน  สพป.นครพนม เขต 2
735.  โรงเรียนบ้านโพนจาน  สพป.นครพนม เขต 2
736.  โรงเรียนบ้านน้ำย้อย  สพป.ลำพูน เขต 1
737.  โรงเรียนบ้านดอยคำ  สพป.ลำพูน เขต 1
738.  โรงเรียนวัดบ้านธิ  สพป.ลำพูน เขต 1
739.  โรงเรียนตำบลบ้านแป้น  สพป.ลำพูน เขต 1
740.  โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง  สพป.ลำพูน เขต 1
741.  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง  สพป.ลำพูน เขต 1
742.  โรงเรียนอนุบาลลำพูน  สพป.ลำพูน เขต 1
743.  โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ  สพป.ลำพูน เขต 1
744.  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม  สพป.ลำพูน เขต 1
745.  โรงเรียนบ้านหนองบัว  สพป.ลำพูน เขต 1
746.  โรงเรียนบ้านแม่ตา  สพป.ลำปาง เขต 3
747.  โรงเรียนบ้านปงใหม่  สพป.พะเยา เขต 2
748.  โรงเรียนบ้านแม่ลามา  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
749.  โรงเรียนบ้านแม่กองแป  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
750.  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์  สพป.พิษณุโลก เขต 1
751.  โรงเรียนบ้านดงยาง  สพป.พิษณุโลก เขต 1
752.  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย  สพป.พิษณุโลก เขต 1
753.  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก  สพป.พิษณุโลก เขต 1
754.  โรงเรียนวัดบ้านไร่  สพป.พิษณุโลก เขต 1
755.  โรงเรียนวัดหนองพะยอม  สพป.พิษณุโลก เขต 1
756.  โรงเรียนวัดบ้านมุง  สพป.พิษณุโลก เขต 2
757.  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์  สพป.พิษณุโลก เขต 2
758.  โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)  สพป.พิษณุโลก เขต 2
759.  โรงเรียนบ้านน้ำพรม  สพป.พิษณุโลก เขต 2
760.  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง  สพป.พิษณุโลก เขต 2
761.  โรงเรียนบึงราชนก  สพป.พิษณุโลก เขต 2
762.  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
763.  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
764.  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
765.  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
766.  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
767.  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
768.  โรงเรียนสุพรรณภูมิ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
769.  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
770.  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
771.  โรงเรียนวัดชีปะขาว  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
772.  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
773.  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
774.  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
775.  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
776.  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
777.  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
778.  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
779.  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
780.  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
781.  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
782.  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
783.  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
784.  โรงเรียนวัดคูบัว  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
785.  โรงเรียนวัดจำปี  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
786.  โรงเรียนวัดคันทด  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
787.  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
788.  โรงเรียนบ้านคลองชะโด  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
789.  โรงเรียนบางแม่หม้าย  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
790.  โรงเรียนบ้านดอนโพ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
791.  โรงเรียนบ้านคลองชะอม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
792.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
793.  โรงเรียนบางปลาม้า  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
794.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
795.  โรงเรียนกฤษณา  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
796.  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
797.  โรงเรียนบ้านรางหางม้า  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
798.  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
799.  โรงเรียนบ้านหนองสรวง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
800.  โรงเรียนบ้านหนองเพียน  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
801.  โรงเรียนวัดคลองโมง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
802.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
803.  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
804.  โรงเรียนบ้านหนองบอน  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
805.  โรงเรียนบ้านรางทอง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
806.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
807.  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
808.  โรงเรียนบ้านหนองขาม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
809.  โรงเรียนวัดโบสถ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
810.  โรงเรียนวัดเสาธงทอง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
811.  โรงเรียนวัดดอนขาด  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
812.  โรงเรียนวัดบางใหญ่  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
813.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
814.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
815.  โรงเรียนวัดบึงคา  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
816.  โรงเรียนวัดประชุมชน  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
817.  โรงเรียนวัดปลายนา  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
818.  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
819.  โรงเรียนวัดปู่เจ้า  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
820.  โรงเรียนวัดพร้าว  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
821.  โรงเรียนวัดบางจิก  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
822.  โรงเรียนวัดพระธาตุ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
823.  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
824.  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
825.  โรงเรียนวัดยาง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
826.  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
827.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
828.  โรงเรียนวัดบางเลน  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
829.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
830.  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
831.  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
832.  โรงเรียนวัดดอนตาจีน  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
833.  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
834.  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
835.  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
836.  โรงเรียนวัดดอนตาล  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
837.  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
838.  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
839.  โรงเรียนวัดดาว  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
840.  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
841.  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
842.  โรงเรียนวัดตะลุ่ม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
843.  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
844.  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
845.  โรงเรียนวัดดอนกลาง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
846.  โรงเรียนวัดดารา  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
847.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
848.  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
849.  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
850.  โรงเรียนวัดสามจุ่น  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
851.  โรงเรียนวัดเกาะ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
852.  โรงเรียนวัดเถรพลาย  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
853.  โรงเรียนวัดเสาธงทอง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
854.  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
855.  โรงเรียนวัดอู่ยา  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
856.  โรงเรียนวัดเขาดิน  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
857.  โรงเรียนวัดองครักษ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
858.  โรงเรียนวัดสกุณปักษี  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
859.  โรงเรียนวัดสุขเกษม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
860.  โรงเรียนวัดหนองโสน  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
861.  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
862.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
863.  โรงเรียนวัดสาลี  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
864.  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
865.  โรงเรียนวัดสามทอง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
866.  โรงเรียนวัดสวนแตง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
867.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
868.  โรงเรียนวัดวังพระนอน  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
869.  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
870.  โรงเรียนวัดลานคา  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
871.  โรงเรียนวัดวรจันทร์  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
872.  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
873.  โรงเรียนวัดพังม่วง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
874.  โรงเรียนวัดลาดกระจับ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
875.  โรงเรียนวัดพันตำลึง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
876.  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
877.  โรงเรียนวัดวังกุ่ม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
878.  โรงเรียนวัดสระประทุม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
879.  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
880.  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
881.  โรงเรียนวัดศุขเกษม  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
882.  โรงเรียนวัดวังพลับใต้  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
883.  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
884.  โรงเรียนวัดพิหารแดง  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
885.  โรงเรียนบ้านควน  สพป.พังงา
886.  โรงเรียนบ้านหนองมน  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
887.  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2  สพป.พัทลุง เขต 1
888.  โรงเรียนบ้านไสเลียบ  สพป.พัทลุง เขต 1
889.  โรงเรียนวัดเขาแดง  สพป.พัทลุง เขต 1
890.  โรงเรียนบ้านโคกโดน  สพป.พัทลุง เขต 1
891.  โรงเรียนวัดควนแร่  สพป.พัทลุง เขต 1
892.  โรงเรียนบ้านไสกุน  สพป.พัทลุง เขต 1
893.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง  สพป.พัทลุง เขต 1
894.  โรงเรียนวัดเขาอ้อ  สพป.พัทลุง เขต 1
895.  โรงเรียนวัดร่มเมือง  สพป.พัทลุง เขต 1
896.  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง  สพป.พัทลุง เขต 1
897.  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว  สพป.พัทลุง เขต 1
898.  โรงเรียนวัดสุนทราวาส  สพป.พัทลุง เขต 1
899.  โรงเรียนวัดตะแพน  สพป.พัทลุง เขต 1
900.  โรงเรียนบ้านถ้ำลา  สพป.พัทลุง เขต 1
901.  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม  สพป.พัทลุง เขต 1
902.  โรงเรียนบ้านควนกุฎ  สพป.พัทลุง เขต 1
903.  โรงเรียนบ้านขันหมู่  สพป.พัทลุง เขต 1
904.  โรงเรียนบ้านควนดินแดง  สพป.พัทลุง เขต 1
905.  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)  สพป.พัทลุง เขต 1
906.  โรงเรียนบ้านสวนโหนด  สพป.พัทลุง เขต 1
907.  โรงเรียนบ้านหัสคุณ  สพป.พัทลุง เขต 1
908.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  สพป.พัทลุง เขต 2
909.  โรงเรียนบ้านควนหินแท่น  สพป.พัทลุง เขต 2
910.  โรงเรียนบ้านทุ่งนารี  สพป.พัทลุง เขต 2
911.  โรงเรียนวัดฝาละมี  สพป.พัทลุง เขต 2
912.  โรงเรียนบ้านท่าเนียน  สพป.พัทลุง เขต 2
913.  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม  สพป.พัทลุง เขต 2
914.  โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)  สพป.พัทลุง เขต 2
915.  โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)  สพป.พัทลุง เขต 2
916.  โรงเรียนวัดเขาวงก์  สพป.พัทลุง เขต 2
917.  โรงเรียนวัดสังฆวราราม  สพป.พัทลุง เขต 2
918.  โรงเรียนบ้านคางา  สพป.ปัตตานี เขต 2
919.  โรงเรียนบ้านตรัง  สพป.ปัตตานี เขต 2
920.  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง  สพป.ปัตตานี เขต 2
921.  โรงเรียนบ้านอินทนิล  สพป.ปัตตานี เขต 2
922.  โรงเรียนบ้านอีบุ๊  สพป.ปัตตานี เขต 2
923.  โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา)  สพป.ปัตตานี เขต 2
924.  โรงเรียนวัดนาประดู่  สพป.ปัตตานี เขต 2
925.  โรงเรียนบ้านเกาะจัน  สพป.ปัตตานี เขต 2
926.  โรงเรียนบ้านกระโด  สพป.ปัตตานี เขต 2
927.  โรงเรียนบ้านจุโป  สพป.ยะลา เขต 3

Powered By www.thaieducation.net