รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนบ้านคลองเมือง  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
2.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว  สพป.ขอนแก่น เขต 3
3.  โรงเรียนหัวเขาแก้ว  สพป.นครนายก
4.  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม  สพป.นครนายก
5.  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง  สพป.นครนายก
6.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)  สพป.นครนายก
7.  โรงเรียนวัดศรีจุฬา  สพป.นครนายก
8.  โรงเรียนวัดลำบัวลอย  สพป.นครนายก
9.  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่  สพป.นครนายก
10.  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง  สพป.นครนายก
11.  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์  สพป.นครนายก
12.  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร  สพป.นครนายก
13.  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)  สพป.นครนายก
14.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)  สพป.นครนายก
15.  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้  สพป.นครนายก
16.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง  สพป.นครราชสีมา เขต 6
17.  โรงเรียนบ้านหนองบง  สพป.นครราชสีมา เขต 6
18.  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต  สพป.นครราชสีมา เขต 6
19.  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)  สพป.นครราชสีมา เขต 6
20.  โรงเรียนบ้านดอนไผ่  สพป.นครราชสีมา เขต 6
21.  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
22.  โรงเรียนบ้านวังทอง  สพป.ลพบุรี เขต 2
23.  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
24.  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
25.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
26.  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
27.  โรงเรียนบ้านสมสนุก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
28.  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
29.  โรงเรียนบ้านฝังงา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
30.  โรงเรียนบ้านถาวร  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31.  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
32.  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
33.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
34.  โรงเรียนบ้านหนองเตย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
35.  โรงเรียนเมืองโพนทราย  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
36.  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
37.  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
38.  โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
39.  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
40.  โรงเรียนบ้านลาด  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
41.  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
42.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
43.  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
44.  โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45.  โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
46.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  สพป.นครพนม เขต 1
47.  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)  สพป.นครพนม เขต 1
48.  โรงเรียนบ้านแค  สพป.นครพนม เขต 2
49.  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์  สพป.พิษณุโลก เขต 1
50.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย  สพป.พิจิตร เขต 2
51.  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา  สพป.พิจิตร เขต 2
52.  โรงเรียนวัดวังตะกู  สพป.พิจิตร เขต 2
53.  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต  สพป.พิจิตร เขต 2
54.  โรงเรียนบ้านคลองตางาว  สพป.พิจิตร เขต 2
55.  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น  สพป.พิจิตร เขต 2
56.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย  สพป.พิจิตร เขต 2
57.  โรงเรียนบ้านเนินทราย  สพป.พิจิตร เขต 2
58.  โรงเรียนบ้านเขาพระ  สพป.พิจิตร เขต 2
59.  โรงเรียนบ้านหนองบัว  สพป.พิจิตร เขต 2
60.  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง  สพป.พิจิตร เขต 2
61.  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม  สพป.พิจิตร เขต 2
62.  โรงเรียนวัดขวาง  สพป.พิจิตร เขต 2
63.  โรงเรียนวัดท่าปอ  สพป.พิจิตร เขต 2
64.  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)  สพป.พิจิตร เขต 2
65.  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง  สพป.พิจิตร เขต 2
66.  โรงเรียนวัดวังไคร้  สพป.พิจิตร เขต 2
67.  โรงเรียนวัดเขารวก  สพป.พิจิตร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net