รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย  สพป.ขอนแก่น เขต 1
2.  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี  สพป.ขอนแก่น เขต 1
3.  โรงเรียนบ้านโคกแปะ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
4.  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม  สพป.ขอนแก่น เขต 1
5.  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
6.  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์  สพป.ขอนแก่น เขต 1
7.  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  สพป.ขอนแก่น เขต 1
8.  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)  สพป.ขอนแก่น เขต 1
9.  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว  สพป.ขอนแก่น เขต 1
10.  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
11.  โรงเรียนบ้านหนองปอ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
12.  โรงเรียนบ้านโนนกู่  สพป.ขอนแก่น เขต 1
13.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
14.  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
15.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร  สพป.ขอนแก่น เขต 1
16.  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
17.  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์  สพป.ขอนแก่น เขต 1
18.  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม  สพป.ขอนแก่น เขต 1
19.  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม  สพป.ขอนแก่น เขต 1
20.  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
21.  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
22.  โรงเรียนบ้านโนนลาน  สพป.ขอนแก่น เขต 1
23.  โรงเรียนบ้านไก่นา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
24.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
25.  โรงเรียนบ้านหนองปิง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
26.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  สพป.ขอนแก่น เขต 1
27.  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
28.  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
29.  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม  สพป.ขอนแก่น เขต 1
30.  โรงเรียน บ้านม่วงโป้  สพป.ขอนแก่น เขต 1
31.  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี  สพป.ขอนแก่น เขต 1
32.  โรงเรียน บ้านบะยาว  สพป.ขอนแก่น เขต 1
33.  โรงเรียน บ้านดอนบม  สพป.ขอนแก่น เขต 1
34.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
35.  โรงเรียน บ้านคำบอน  สพป.ขอนแก่น เขต 1
36.  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์  สพป.ขอนแก่น เขต 1
37.  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
38.  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
39.  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี  สพป.ขอนแก่น เขต 1
40.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย  สพป.ขอนแก่น เขต 1
41.  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์  สพป.ขอนแก่น เขต 1
42.  โรงเรียนบ้านดงเก่า  สพป.ขอนแก่น เขต 1
43.  โรงเรียนบ้านดงกลาง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
44.  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
45.  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  สพป.ขอนแก่น เขต 1
46.  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)  สพป.ขอนแก่น เขต 1
47.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  สพป.ขอนแก่น เขต 1
48.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร  สพป.ขอนแก่น เขต 1
49.  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
50.  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  สพป.ขอนแก่น เขต 1
51.  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน  สพป.ขอนแก่น เขต 2
52.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร  สพป.ขอนแก่น เขต 5
53.  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง  สพป.ขอนแก่น เขต 5
54.  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง  สพป.ขอนแก่น เขต 5
55.  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)  สพป.ขอนแก่น เขต 5
56.  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน  สพป.ระยอง เขต 1
57.  โรงเรียนบ้านหนองจอก  สพป.ระยอง เขต 1
58.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง  สพป.ระยอง เขต 1
59.  โรงเรียนวัดสระแก้ว  สพป.ระยอง เขต 1
60.  โรงเรียนวัดหนองกรับ  สพป.ระยอง เขต 1
61.  โรงเรียนวัดห้วงหิน  สพป.ระยอง เขต 1
62.  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
63.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  สพป.บึงกาฬ
64.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง  สพป.บึงกาฬ
65.  โรงเรียนบ้านโนนยางคำ  สพป.บึงกาฬ
66.  โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์  สพป.บึงกาฬ
67.  โรงเรียนบ้านโป่งเปือย  สพป.บึงกาฬ
68.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง  สพป.บึงกาฬ
69.  โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ  สพป.บึงกาฬ
70.  โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง  สพป.บึงกาฬ
71.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง  สพป.บึงกาฬ
72.  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่  สพป.บึงกาฬ
73.  โรงเรียนบ้านโคกสวาง  สพป.บึงกาฬ
74.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด  สพป.บึงกาฬ
75.  โรงเรียนบ้านโนนสา  สพป.บึงกาฬ
76.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  สพป.บึงกาฬ
77.  โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก  สพป.บึงกาฬ
78.  โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย  สพป.บึงกาฬ
79.  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  สพป.บึงกาฬ
80.  โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า  สพป.บึงกาฬ
81.  โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ  สพป.บึงกาฬ
82.  โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์  สพป.บึงกาฬ
83.  โรงเรียนอนุบาลปากคาด  สพป.บึงกาฬ
84.  โรงเรียนสิริภัทรวิทยา  สพป.บึงกาฬ
85.  โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์  สพป.บึงกาฬ
86.  โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์  สพป.บึงกาฬ
87.  โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์  สพป.บึงกาฬ
88.  โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ  สพป.บึงกาฬ
89.  โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน  สพป.บึงกาฬ
90.  โรงเรียนบ้านเหล่าคาม  สพป.บึงกาฬ
91.  โรงเรียนชุมชนบ้านซาง  สพป.บึงกาฬ
92.  โรงเรียนบ้านนาขาม  สพป.บึงกาฬ
93.  โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง  สพป.บึงกาฬ
94.  โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่  สพป.บึงกาฬ
95.  โรงเรียนบ้านท่ากกแดง  สพป.บึงกาฬ
96.  โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง  สพป.บึงกาฬ
97.  โรงเรียนบ้านดอนแพง  สพป.บึงกาฬ
98.  โรงเรียนบ้านดงเสียด  สพป.บึงกาฬ
99.  โรงเรียนบ้านดงสว่าง  สพป.บึงกาฬ
100.  โรงเรียนบ้านชุมภูทอง  สพป.บึงกาฬ
101.  โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง  สพป.บึงกาฬ
102.  โรงเรียนบ้านคำบอน  สพป.บึงกาฬ
103.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย  สพป.บึงกาฬ
104.  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม  สพป.บึงกาฬ
105.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา  สพป.บึงกาฬ
106.  โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์"  สพป.บึงกาฬ
107.  โรงเรียนบ้านนาดง  สพป.บึงกาฬ
108.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์  สพป.บึงกาฬ
109.  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง  สพป.บึงกาฬ
110.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า  สพป.บึงกาฬ
111.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง  สพป.บึงกาฬ
112.  โรงเรียนบ้านห้วยเรือ  สพป.บึงกาฬ
113.  โรงเรียนบ้านหนองยาว  สพป.บึงกาฬ
114.  โรงเรียนบ้านหนองนาแซง  สพป.บึงกาฬ
115.  โรงเรียนบ้านหนองบัว  สพป.บึงกาฬ
116.  โรงเรียนบ้านสร้างคำ  สพป.บึงกาฬ
117.  โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา  สพป.บึงกาฬ
118.  โรงเรียนบ้านนาทราย  สพป.บึงกาฬ
119.  โรงเรียนบ้านนาสะแบง  สพป.บึงกาฬ
120.  โรงเรียนบ้านบึงกาฬ  สพป.บึงกาฬ
121.  โรงเรียนบ้านห้วยคอม  สพป.บึงกาฬ
122.  โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง  สพป.บึงกาฬ
123.  โรงเรียนบ้านวังยาว  สพป.บึงกาฬ
124.  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ  สพป.บึงกาฬ
125.  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์  สพป.อุดรธานี เขต 1
126.  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
127.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
128.  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
129.  โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
130.  โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
131.  โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
132.  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
133.  โรงเรียนบ้านนาเลา  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
134.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
135.  โรงเรียนบ้านดงยาง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
136.  โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
137.  โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
138.  โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
139.  โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
140.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
141.  โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
142.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตุ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
143.  โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
144.  โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
145.  โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
146.  โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
147.  โรงเรียนหนองคำวิทยา  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
148.  โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
149.  โรงเรียนบ้านโพนทอง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
150.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
151.  โรงเรียนบ้านโนนลาด  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
152.  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
153.  โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
154.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
155.  โรงเรียนบ้านหนองโน  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
156.  โรงเรียนบ้านคำนาดี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
157.  โรงเรียนชุมพรนาเจริญ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
158.  โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
159.  โรงเรียนบัวดงมันวิทยา  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
160.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
161.  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
162.  โรงเรียนขวัญเมือง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
163.  โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว  สพป.นครพนม เขต 2
164.  โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี  สพป.นครพนม เขต 2
165.  โรงเรียนบ้านนาหนองบก  สพป.นครพนม เขต 2
166.  โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว  สพป.นครพนม เขต 2
167.  โรงเรียนบ้านหาดกวน  สพป.นครพนม เขต 2
168.  โรงเรียนบ้านโพนขาว  สพป.นครพนม เขต 2
169.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1  สพป.ลำปาง เขต 1
170.  โรงเรียนบ้านปงวัง  สพป.ลำปาง เขต 1
171.  โรงเรียนบ้านบุญนาค  สพป.ลำปาง เขต 1
172.  โรงเรียนบ้านสัน  สพป.ลำปาง เขต 1
173.  โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย  สพป.ลำปาง เขต 1
174.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร)  สพป.ลำปาง เขต 1
175.  โรงเรียนบ้านแม่จาง  สพป.ลำปาง เขต 1
176.  โรงเรียนวัดสบจาง  สพป.ลำปาง เขต 1
177.  โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์  สพป.ลำปาง เขต 1
178.  โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา  สพป.ลำปาง เขต 1
179.  โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล  สพป.ลำปาง เขต 1
180.  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา  สพป.ลำปาง เขต 1
181.  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
182.  โรงเรียนบ้านตะกรบ  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
183.  โรงเรียนบ้านบนไร่  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
184.  โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน  สพป.พัทลุง เขต 2
185.  โรงเรียนวัดแหลมดินสอ  สพป.พัทลุง เขต 2
186.  โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)  สพป.พัทลุง เขต 2
187.  โรงเรียนวัดโตนด  สพป.พัทลุง เขต 2
188.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  สพป.พัทลุง เขต 2
189.  โรงเรียนวัดโคกตะเคียน  สพป.พัทลุง เขต 2
190.  โรงเรียนวัดไทรพอน  สพป.พัทลุง เขต 2
191.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)  สพป.พัทลุง เขต 2
192.  โรงเรียนวัดปัณณาราม  สพป.พัทลุง เขต 2
193.  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร  สพป.พัทลุง เขต 2
194.  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน  สพป.พัทลุง เขต 2
195.  โรงเรียนวัดแหลมจองถนน  สพป.พัทลุง เขต 2
196.  โรงเรียนบ้านควนประกอบ  สพป.พัทลุง เขต 2
197.  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก  สพป.พัทลุง เขต 2
198.  โรงเรียนบ้านเกาะเสือ  สพป.พัทลุง เขต 2
199.  โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)  สพป.พัทลุง เขต 2
200.  โรงเรียนปากพะยูน  สพป.พัทลุง เขต 2
201.  โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย  สพป.พัทลุง เขต 2
202.  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช  สพป.พัทลุง เขต 2
203.  โรงเรียนบ้านน้ำตก  สพป.พัทลุง เขต 2
204.  โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)  สพป.พัทลุง เขต 2
205.  โรงเรียนบ้านช่องฟืน  สพป.พัทลุง เขต 2
206.  โรงเรียนมิตรมวลชน 1  สพป.พัทลุง เขต 2
207.  โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์  สพป.พัทลุง เขต 2
208.  โรงเรียนวัดพรุพ้อ  สพป.พัทลุง เขต 2
209.  โรงเรียนวัดหวัง  สพป.พัทลุง เขต 2
210.  โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)  สพป.พัทลุง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net