รายงานภาวะทุพโภชนาการวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
2.  โรงเรียนบ้านหนองปิง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
3.  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว  สพป.ขอนแก่น เขต 1
4.  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
5.  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)  สพป.ขอนแก่น เขต 1
6.  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  สพป.ขอนแก่น เขต 1
7.  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม  สพป.ขอนแก่น เขต 1
8.  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี  สพป.ขอนแก่น เขต 1
9.  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน  สพป.ขอนแก่น เขต 1
10.  โรงเรียนบ้านโคกแปะ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
11.  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย  สพป.ขอนแก่น เขต 1
12.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
13.  โรงเรียนบ้านโนนกู่  สพป.ขอนแก่น เขต 1
14.  โรงเรียนบ้านโนนแต้  สพป.ขอนแก่น เขต 1
15.  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
16.  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
17.  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
18.  โรงเรียนบ้านหนองปอ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
19.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย  สพป.ขอนแก่น เขต 1
20.  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
21.  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์  สพป.ขอนแก่น เขต 1
22.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
23.  โรงเรียน บ้านบะยาว  สพป.ขอนแก่น เขต 1
24.  โรงเรียน บ้านม่วงโป้  สพป.ขอนแก่น เขต 1
25.  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี  สพป.ขอนแก่น เขต 1
26.  โรงเรียน บ้านสะอาด  สพป.ขอนแก่น เขต 1
27.  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม  สพป.ขอนแก่น เขต 1
28.  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ  สพป.ขอนแก่น เขต 1
29.  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
30.  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี  สพป.ขอนแก่น เขต 1
31.  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  สพป.ขอนแก่น เขต 1
32.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร  สพป.ขอนแก่น เขต 1
33.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  สพป.ขอนแก่น เขต 1
34.  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)  สพป.ขอนแก่น เขต 1
35.  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  สพป.ขอนแก่น เขต 1
36.  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
37.  โรงเรียนบ้านดงกลาง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
38.  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน  สพป.ขอนแก่น เขต 2
39.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 3
40.  โรงเรียนบ้านห้วยแคน  สพป.ขอนแก่น เขต 3
41.  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี  สพป.ขอนแก่น เขต 3
42.  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  สพป.ขอนแก่น เขต 3
43.  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)  สพป.ขอนแก่น เขต 3
44.  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ  สพป.ขอนแก่น เขต 3
45.  โรงเรียนบ้านแวงน้อย  สพป.ขอนแก่น เขต 3
46.  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์  สพป.ขอนแก่น เขต 3
47.  โรงเรียนบ้านโนนกราด  สพป.ขอนแก่น เขต 3
48.  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว  สพป.ขอนแก่น เขต 3
49.  โรงเรียนบ้านโนนแดง  สพป.ขอนแก่น เขต 3
50.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า  สพป.ขอนแก่น เขต 3
51.  โรงเรียนบ้านหนองกาว  สพป.ขอนแก่น เขต 3
52.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206  สพป.ขอนแก่น เขต 3
53.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  สพป.ขอนแก่น เขต 3
54.  โรงเรียนชุมชนวังหิน  สพป.ขอนแก่น เขต 3
55.  โรงเรียนบ้านกุดรู  สพป.ขอนแก่น เขต 3
56.  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ  สพป.ขอนแก่น เขต 3
57.  โรงเรียนบ้านดอนชาด  สพป.ขอนแก่น เขต 3
58.  โรงเรียนบ้านดอนโจด  สพป.ขอนแก่น เขต 3
59.  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต 3
60.  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ  สพป.ขอนแก่น เขต 3
61.  โรงเรียนบ้านปอแดง  สพป.ขอนแก่น เขต 3
62.  โรงเรียนบ้านทางขวาง  สพป.ขอนแก่น เขต 3
63.  โรงเรียนบ้านดอนดู่  สพป.ขอนแก่น เขต 3
64.  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)  สพป.ขอนแก่น เขต 5
65.  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง  สพป.ขอนแก่น เขต 5
66.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร  สพป.ขอนแก่น เขต 5
67.  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
68.  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์  สพป.อุดรธานี เขต 1
69.  โรงเรียนบ้านนาหนองบก  สพป.นครพนม เขต 2
70.  โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว  สพป.นครพนม เขต 2
71.  โรงเรียนบ้านหาดกวน  สพป.นครพนม เขต 2
72.  โรงเรียนบ้านโพนขาว  สพป.นครพนม เขต 2
73.  โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ  สพป.ปัตตานี เขต 2
74.  โรงเรียนวัดนิคมสถิต  สพป.ปัตตานี เขต 2
75.  โรงเรียนบ้านเกาะจัน  สพป.ปัตตานี เขต 2
76.  โรงเรียนบ้านศาลาสอง  สพป.ปัตตานี เขต 2
77.  โรงเรียนบ้านระแว้ง  สพป.ปัตตานี เขต 2
78.  โรงเรียนบ้านประจัน  สพป.ปัตตานี เขต 2
79.  โรงเรียนต้นพิกุล  สพป.ปัตตานี เขต 2
80.  โรงเรียนบ้านดูวา  สพป.ปัตตานี เขต 2
81.  โรงเรียนบ้านบราโอ  สพป.ปัตตานี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net