สพป.นนทบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.คลองเกลือ id school : 9659
 2.คล้ายสอนศึกษา id school : 9624
 3.ชลประทานสงเคราะห์ id school : 9667
 4.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) id school : 9618
 5.ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) id school : 9615
 6.ชุมชนวัดบางไผ่ id school : 9628
 7.ชุมชนวัดราษฎร์นิยม id school : 9652
 8.ชุมชนวัดไทรน้อย id school : 9646
 9.ชุมชนไมตรีอุทิศ id school : 9625
 10.ดีมากอุปถัมภ์ id school : 9650
 11.บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร id school : 9648
 12.บ้านคลองพระพิมล id school : 9639
 13.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย id school : 9641
 14.บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) id school : 9620
 15.บ้านราษฎร์นิยม id school : 9651
 16.บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) id school : 9655
 17.ประชารัฐบำรุง id school : 9626
 18.ประสานสามัคคีวิทยา id school : 9634
 19.ประเสริฐอิสลาม id school : 9668
 20.รุ่งเรืองวิทยา id school : 9665
 21.วัดกลางเกร็ด id school : 9674
 22.วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) id school : 9642
 23.วัดคลองขุนศรี id school : 9638
 24.วัดคลองตาคล้าย id school : 9647
 25.วัดคลองเจ้า id school : 9645
 26.วัดตาล id school : 9670
 27.วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) id school : 9669
 28.วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) id school : 9660
 29.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) id school : 9675
 30.วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) id school : 9630
 31.วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) id school : 9657
 32.วัดผาสุกมณีจักร id school : 9671
 33.วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) id school : 9614
 34.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 id school : 9644
 35.วัดยอดพระพิมล id school : 9640
 36.วัดลากค้อน id school : 9653
 37.วัดลาดปลาดุก id school : 9629
 38.วัดลำโพ id school : 9636
 39.วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) id school : 9617
 40.วัดศรีเขตนันทาราม id school : 9662
 41.วัดศาลากุล id school : 9658
 42.วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) id school : 9664
 43.วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) id school : 9613
 44.วัดอินทร์ id school : 9622
 45.วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) id school : 9663
 46.วัดเชิงเลน id school : 9666
 47.วัดเพรางาย id school : 9654
 48.วัดเสนีวงศ์ id school : 9656
 49.วัดเอนกดิษฐาราม id school : 9619
 50.วัดโพธิ์บ้านอ้อย id school : 9672
 51.วัดโมลี(นันทวิมล) id school : 9631
 52.วัดไทรใหญ่ id school : 9649
 53.สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา id school : 9643
 54.สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) id school : 9661
 55.สุเหร่าปากคลองลำรี id school : 9632
 56.สุเหร่าเขียว id school : 9633
 57.อนุบาลบางใหญ่ id school : 9616
 58.เจริญรัฐอุปถัมภ์ id school : 9637
 59.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ id school : 9621
 60.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ id school : 9623
 61.แสงประทีปรัฐบำรุง id school : 9635
 62.แสงประเสริฐ id school : 9627
 63.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) id school : 9673

Powered By www.thaieducation.net