สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 id school : 17573
 2.ชุมชนบ้านพุดหง id school : 17716
 3.ชุมชนพิบูลสงคราม id school : 17740
 4.ชุมชนวัดท่าลิพง id school : 17541
 5.ชุมชนวัดบางบูชา id school : 17624
 6.ชุมชนวัดสุวรรณรังษี id school : 17702
 7.ชุมชนวัดเกาะเพชร id school : 17721
 8.ชุมชนวัดเขาลำปะ id school : 17583
 9.ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร id school : 17550
 10.ตชด.บ้านควนมีชัย id school : 17778
 11.ตชด.บ้านท่าข้าม id school : 17590
 12.ทัศนาวลัย id school : 17767
 13.บ้านกลอง id school : 17691
 14.บ้านกุมแป id school : 17616
 15.บ้านขอนหาด id school : 17578
 16.บ้านคงคาล้อม id school : 17566
 17.บ้านควนชิง id school : 17591
 18.บ้านควนมิตร id school : 17622
 19.บ้านควนมุด id school : 17587
 20.บ้านควนรุย id school : 17712
 21.บ้านควนหนองหงส์ id school : 17586
 22.บ้านควนเงิน id school : 17617
 23.บ้านควนโตน id school : 17774
 24.บ้านคอกวัว id school : 17770
 25.บ้านคอพรุ id school : 17777
 26.บ้านชะอวด id school : 17602
 27.บ้านชายควน ยุบแล้ว DELETE id school : 17773
 28.บ้านชายทะเล id school : 17666
 29.บ้านดอนตาสังข์ id school : 17580
 30.บ้านดอนทราย id school : 17761
 31.บ้านดอนโตนด id school : 17571
 32.บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 id school : 17546
 33.บ้านด่าน id school : 17692
 34.บ้านตรอกแค id school : 17577
 35.บ้านตูล id school : 17615
 36.บ้านท้องโกงกาง id school : 17660
 37.บ้านท่าขนาน id school : 17562
 38.บ้านท่าเจริญ ยุบแล้ว DELETE id school : 17710
 39.บ้านท่าเตียน id school : 17756
 40.บ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) id school : 17720
 41.บ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) id school : 17620
 42.บ้านทุ่งขวัญแก้ว id school : 17567
 43.บ้านทุ่งบก id school : 17769
 44.บ้านทุ่งเลน id school : 17687
 45.บ้านทุ่งโชน id school : 17582
 46.บ้านทุ่งโป๊ะ id school : 17588
 47.บ้านทุ่งใคร id school : 17592
 48.บ้านทุ่งใหญ่ id school : 17574
 49.บ้านทุ่งไม้ไผ่ id school : 17585
 50.บ้านนา id school : 17542
 51.บ้านนางหลง id school : 17610
 52.บ้านนำทรัพย์ id school : 17628
 53.บ้านน้ำบ่อ id school : 17564
 54.บ้านบางด้วน id school : 17563
 55.บ้านบางตะลุมพอ id school : 17627
 56.บ้านบางน้อย id school : 17609
 57.บ้านบางปรง id school : 17570
 58.บ้านบางพระ id school : 17551
 59.บ้านบางมูลนาก id school : 17648
 60.บ้านบางลึก id school : 17646
 61.บ้านบางวัง id school : 17663
 62.บ้านบางเนียน id school : 17638
 63.บ้านบางแรด id school : 17655
 64.บ้านบางโหนด id school : 17722
 65.บ้านปลายราง id school : 17714
 66.บ้านปากบางกลม id school : 17598
 67.บ้านปากพรุ id school : 17741
 68.บ้านปากเชียร id school : 17553
 69.บ้านป่าแชง ยุบแล้ว DELETE id school : 17709
 70.บ้านพรุบัว id school : 17613
 71.บ้านม่วงงาม id school : 17696
 72.บ้านยางกาญจน์ id school : 17554
 73.บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) id school : 17725
 74.บ้านลานนา id school : 17575
 75.บ้านลำคลอง id school : 17752
 76.บ้านลำหัก id school : 17759
 77.บ้านวังหอน id school : 17623
 78.บ้านวังใส id school : 17775
 79.บ้านศาลาตะเคียน id school : 17544
 80.บ้านศาลาทวดทอง id school : 17601
 81.บ้านศาลาแก้ว id school : 17750
 82.บ้านหนองกก id school : 17695
 83.บ้านหนองนนทรี id school : 17621
 84.บ้านหนองบอน id school : 17751
 85.บ้านหนองบัว id school : 17619
 86.บ้านหนองมาก id school : 17682
 87.บ้านหนองหิน id school : 17608
 88.บ้านหน้าศาล id school : 17748
 89.บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 id school : 17735
 90.บ้านห้วยหาร id school : 17715
 91.บ้านห้วยโส id school : 17603
 92.บ้านห้วยไม้แก่น id school : 17700
 93.บ้านหอยราก id school : 17779
 94.บ้านหัวปอ id school : 17560
 95.บ้านหัวลำพู id school : 17672
 96.บ้านหัวไทร id school : 17730
 97.บ้านอายเลา id school : 17762
 98.บ้านเกยเชน id school : 17686
 99.บ้านเกาะทัง id school : 17649
 100.บ้านเกาะนางโดย id school : 17640
 101.บ้านเกาะสุด id school : 17723
 102.บ้านเขาน้อย id school : 17641
 103.บ้านเนินธัมมัง id school : 17565
 104.บ้านเหนือคลอง id school : 17766
 105.บ้านแสงวิมาน id school : 17639
 106.บ้านโก้งโค้ง id school : 17665
 107.บ้านโคกทราย id school : 17734
 108.บ้านใสถิน id school : 17579
 109.บ้านไสขาม id school : 17772
 110.บ้านไสหินตั้ง id school : 17763
 111.ร่อนพิบูลย์ id school : 17704
 112.ราชประชานุเคราะห์ id school : 17679
 113.ราชประชานุเคราะห์ 7 id school : 17707
 114.วัดกัลยานฤมิต id school : 17643
 115.วัดกาญจนาราม id school : 17652
 116.วัดกาโห่ใต้ id school : 17589
 117.วัดขนาบนาก id school : 17629
 118.วัดคงคาวดี id school : 17572
 119.วัดคลองขยัน id school : 17557
 120.วัดควนชะลิก id school : 17728
 121.วัดควนป้อม id school : 17594
 122.วัดควนยาว id school : 17593
 123.วัดควนสมบูรณ์ id school : 17604
 124.วัดควนเกย id school : 17681
 125.วัดควนเคร็ง id school : 17595
 126.วัดควนเถียะ id school : 17614
 127.วัดควนใส id school : 17581
 128.วัดคันธมาลี id school : 17684
 129.วัดจิกพนม id school : 17599
 130.วัดฉิมหลา id school : 17747
 131.วัดชมพูประดิษฐ์ id school : 17647
 132.วัดชะอวด id school : 17771
 133.วัดชัยสุวรรณ id school : 17558
 134.วัดดอนผาสุก ยุบแล้ว DELETE id school : 17731
 135.วัดดอนมะปราง id school : 17606
 136.วัดดอนรักษา id school : 17552
 137.วัดตรงบน id school : 17631
 138.วัดถลุงทอง id school : 17713
 139.วัดถ้ำเขาแดง id school : 17717
 140.วัดทวยเทพ id school : 17559
 141.วัดทองพูน id school : 17549
 142.วัดทะเลปัง id school : 17753
 143.วัดท้ายทะเล id school : 17540
 144.วัดทายิการาม id school : 17545
 145.วัดท้ายโนต id school : 17755
 146.วัดท่าสะท้อน id school : 17597
 147.วัดท่าเสม็ด id school : 17607
 148.วัดท่าเสริม id school : 17739
 149.วัดทุ่งหล่อ id school : 17685
 150.วัดทุ่งโพธิ์ id school : 17765
 151.วัดธงทอง id school : 17711
 152.วัดธาราวง id school : 17719
 153.วัดนาหมอบุญ id school : 17768
 154.วัดบ่อล้อ id school : 17568
 155.วัดบ่อโพง id school : 17742
 156.วัดบางคุระ id school : 17658
 157.วัดบางฉนาก id school : 17662
 158.วัดบางด้วน id school : 17669
 159.วัดบางตะพาน (เขมจาโร) id school : 17726
 160.วัดบางทวด id school : 17661
 161.วัดบางทองคำ id school : 17561
 162.วัดบางพระ id school : 17668
 163.วัดบางยิ่ว id school : 17543
 164.วัดบางศาลา id school : 17654
 165.วัดบางไทร id school : 17653
 166.วัดบ้านงาม id school : 17633
 167.วัดบ้านด่าน id school : 17738
 168.วัดบ้านราม id school : 17743
 169.วัดบูรณาวาส id school : 17724
 170.วัดปลายสระ id school : 17688
 171.วัดปากควน id school : 17596
 172.วัดปากตรง id school : 17677
 173.วัดปากระวะ id school : 17745
 174.วัดปากเหมือง id school : 17729
 175.วัดปากแพรก id school : 17667
 176.วัดป่าระกำ id school : 17674
 177.วัดป่าระกำเหนือ ยุบแล้ว DELETE id school : 17675
 178.วัดปิยาราม id school : 17642
 179.วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง id school : 17632
 180.วัดพระบาท id school : 17548
 181.วัดพระหอม ยุบแล้ว DELETE id school : 17556
 182.วัดพระอานนท์ id school : 17705
 183.วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 id school : 17664
 184.วัดพิศาลนฤมิต id school : 17697
 185.วัดมหิสสราราม id school : 17636
 186.วัดมัชฌิมภูผา id school : 17693
 187.วัดรักขิตวัน id school : 17600
 188.วัดรัตนาราม ยุบแล้ว DELETE id school : 17659
 189.วัดรามแก้ว id school : 17744
 190.วัดวังกลม id school : 17618
 191.วัดวังฆ้อง id school : 17776
 192.วัดวัวหลุง id school : 17683
 193.วัดศรีสุวรรณาราม id school : 17637
 194.วัดสมควร id school : 17760
 195.วัดสระ id school : 17650
 196.วัดสระแก้ว id school : 17555
 197.วัดสระโพธิ์ id school : 17569
 198.วัดสว่างอารมณ์ id school : 17727
 199.วัดสองพี่น้อง id school : 17676
 200.วัดสามัคยาราม id school : 17718
 201.วัดสามแพรก id school : 17635
 202.วัดสุขุม id school : 17634
 203.วัดสุวรรณโฆษิต id school : 17690
 204.วัดหงส์แก้ว id school : 17651
 205.วัดหนองจิก id school : 17612
 206.วัดหนา id school : 17706
 207.วัดหน้าสตน id school : 17746
 208.วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ id school : 17605
 209.วัดหอยกัน id school : 17670
 210.วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) id school : 17737
 211.วัดอัฒฑศาสนาราม id school : 17671
 212.วัดอิมอญ id school : 17749
 213.วัดอู่แก้ว id school : 17733
 214.วัดเกาะจาก id school : 17625
 215.วัดเขาน้อย id school : 17694
 216.วัดเถลิงกิตติยาราม id school : 17699
 217.วัดเทพนมเชือด id school : 17701
 218.วัดเทพมงคล id school : 17680
 219.วัดเนกขัมมาราม id school : 17703
 220.วัดเหมก id school : 17673
 221.วัดแจ้ง id school : 17656
 222.วัดแดง id school : 17547
 223.วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ id school : 17764
 224.วัดแหลม id school : 17757
 225.วัดแหลมตะลุมพุก id school : 17678
 226.วัดโคกคราม id school : 17708
 227.วัดโคกทราง id school : 17611
 228.วัดโคกพิกุล id school : 17736
 229.วัดโคกมะม่วง id school : 17630
 230.วัดโคกยาง id school : 17732
 231.วัดโคกสูง id school : 17758
 232.วัดโบสถ์ id school : 17626
 233.วัดไม้เสียบ id school : 17576
 234.สุนทราภิบาล id school : 17689
 235.หัวไทร(เรือนประชาบาล) id school : 17754
 236.เขาพระทอง id school : 17584

Powered By www.thaieducation.net