สพป.นครราชสีมา เขต 7 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.กุลโน id school : 12195
 2.คมเพชรวิทยาคาร id school : 12159
 3.คูเตยราษฎร์สามัคคี id school : 12288
 4.จตุคามพิทยาคม id school : 12292
 5.จารย์ตำรา id school : 12184
 6.ช่องแมวพิทยา id school : 12111
 7.ชุมชนบ้านวังหิน id school : 12199
 8.ชุมชนบ้านหนองจิก id school : 12202
 9.ชุมชนประทาย id school : 12133
 10.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา id school : 12307
 11.ชุมชนโนนแดง id school : 12273
 12.ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี id school : 12158
 13.ดอนมัน id school : 12110
 14.ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) id school : 12116
 15.ดอนใหญ่พัฒนา id school : 12112
 16.ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา id school : 12225
 17.ท่าลาด id school : 12233
 18.ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) id school : 12196
 19.ท่าเรือวิทยา id school : 12290
 20.นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 id school : 12194
 21.นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 id school : 12188
 22.นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 id school : 12217
 23.นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 id school : 12211
 24.นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 id school : 12189
 25.บ้านกระทุ่มราย id school : 12101
 26.บ้านกระเบื้อง id school : 12164
 27.บ้านกระเบื้องวิทยาคาร id school : 12289
 28.บ้านกระเบื้องใหญ่ id school : 12169
 29.บ้านกล้วย id school : 12180
 30.บ้านขามขุนร่ม id school : 12260
 31.บ้านขามใต้ id school : 12175
 32.บ้านขุยวิทยา id school : 12308
 33.บ้านครบุรีศึกษา id school : 12305
 34.บ้านคล้า id school : 12213
 35.บ้านคึมหญ้านาง id school : 12144
 36.บ้านจาบ id school : 12274
 37.บ้านฉกาจช่องโค id school : 12208
 38.บ้านช่องแมว id school : 12318
 39.บ้านชีวาน id school : 12172
 40.บ้านซาด id school : 12173
 41.บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) id school : 12214
 42.บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) id school : 12253
 43.บ้านดงประชานุกูล id school : 12176
 44.บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา id school : 12311
 45.บ้านดอนตัดเรือ id school : 12275
 46.บ้านดอนยาว id school : 12270
 47.บ้านดอนลำดวน id school : 12261
 48.บ้านดอนวัว id school : 12139
 49.บ้านดอนสามัคคี id school : 12140
 50.บ้านดอนหวาย id school : 12219
 51.บ้านดอนเขว้า id school : 12174
 52.บ้านดอนแซะ id school : 12200
 53.บ้านตลาดประดู่ id school : 12165
 54.บ้านตลาดไทร id school : 12117
 55.บ้านตะคร้อ id school : 12204
 56.บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" id school : 12205
 57.บ้านถนน id school : 12183
 58.บ้านทับควาย id school : 12171
 59.บ้านท่าหลวง id school : 12182
 60.บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล id school : 12291
 61.บ้านท่าแดง id school : 12215
 62.บ้านทุ่งมนวิทยาคาร id school : 12150
 63.บ้านนางโทพัฒนา id school : 12300
 64.บ้านนาดี id school : 12271
 65.บ้านประทาย id school : 12118
 66.บ้านประสุข id school : 12262
 67.บ้านป่าตะแบง id school : 12272
 68.บ้านฝาง id school : 12285
 69.บ้านฝาผนัง id school : 12122
 70.บ้านพะงาดวิทยา id school : 12234
 71.บ้านพุทรา id school : 12209
 72.บ้านม่วงขามประชารักษ์ id school : 12197
 73.บ้านมะกอก id school : 12178
 74.บ้านมาบป่าแดง id school : 12312
 75.บ้านยางวิทยา id school : 12250
 76.บ้านละหานสามัคคี id school : 12306
 77.บ้านละเลิงหิน id school : 12108
 78.บ้านละโว้ id school : 12259
 79.บ้านลำทะเมนชัย id school : 12325
 80.บ้านลุงตามัน id school : 12206
 81.บ้านลุงประดู่ id school : 12235
 82.บ้านวังม่วง id school : 12123
 83.บ้านศาลา id school : 12179
 84.บ้านสว่างนาดี id school : 12243
 85.บ้านสะแกงาม id school : 12192
 86.บ้านสัมฤทธิ์ id school : 12216
 87.บ้านสาหร่ายวิทยา id school : 12244
 88.บ้านสำพะเนียง id school : 12287
 89.บ้านสี่เหลี่ยม id school : 12313
 90.บ้านหญ้าคา id school : 12124
 91.บ้านหนองขาม id school : 12207
 92.บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ id school : 12255
 93.บ้านหนองคอกควาย ยุบแล้ว DELETE id school : 30819
 94.บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี id school : 12314
 95.บ้านหนองจานใต้ id school : 12317
 96.บ้านหนองดู่ id school : 12320
 97.บ้านหนองตะคลอง id school : 12236
 98.บ้านหนองตาด id school : 12232
 99.บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา id school : 12256
 100.บ้านหนองนกคู่ id school : 12237
 101.บ้านหนองบง id school : 12276
 102.บ้านหนองบัว id school : 12227
 103.บ้านหนองบัวคำ id school : 12220
 104.บ้านหนองบัวนาค id school : 12129
 105.บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) id school : 12201
 106.บ้านหนองพลวง id school : 12154
 107.บ้านหนองพลวงน้อย id school : 12146
 108.บ้านหนองม่วง id school : 12278
 109.บ้านหนองม่วงวิทยาคาร id school : 12321
 110.บ้านหนองมะเขือ id school : 12316
 111.บ้านหนองยาง id school : 12322
 112.บ้านหนองหญ้าขาว id school : 12286
 113.บ้านหนองหลักสามัคคี id school : 12267
 114.บ้านหนองหว้าตาดำ id school : 12246
 115.บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี id school : 12231
 116.บ้านหนองห่าง id school : 12128
 117.บ้านหนองแวง(ประทาย) id school : 12327
 118.บ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) id school : 12103
 119.บ้านหนองแวงสามัคคี id school : 12228
 120.บ้านหนองแสง id school : 12109
 121.บ้านหนองโดนรกฟ้า id school : 12245
 122.บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) id school : 12135
 123.บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) id school : 12309
 124.บ้านหนองโสน id school : 12221
 125.บ้านหนองไผ่พิทยาคม id school : 12310
 126.บ้านหวายโนนโพธิ์ id school : 12185
 127.บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) id school : 12160
 128.บ้านหันเตย id school : 12136
 129.บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา id school : 12323
 130.บ้านอ้อประชาสามัคคี id school : 12328
 131.บ้านเขว้าวิทยา id school : 12102
 132.บ้านเตยกระโตน id school : 12134
 133.บ้านเตยประชาบำรุง id school : 12170
 134.บ้านเมืองไผ่ id school : 12266
 135.บ้านโกรกสำโรง id school : 12269
 136.บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) id school : 12203
 137.บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก id school : 12121
 138.บ้านโคกหินช้าง id school : 12241
 139.บ้านโคกเพชร id school : 12252
 140.บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี id school : 12190
 141.บ้านโนนตะแบก id school : 12166
 142.บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ id school : 12301
 143.บ้านโนนตาเถร id school : 12280
 144.บ้านโนนตำหนัก id school : 12296
 145.บ้านโนนปีบ id school : 12294
 146.บ้านโนนพุทรา id school : 12167
 147.บ้านโนนภิบาลโคกกลาง id school : 12145
 148.บ้านโนนม่วง id school : 12181
 149.บ้านโนนยอ id school : 12249
 150.บ้านโนนรัง id school : 12254
 151.บ้านโนนสูง id school : 12126
 152.บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ id school : 12293
 153.บ้านโนนเพชรพิทยาคม id school : 12302
 154.บ้านโนนโชงโลง id school : 12177
 155.บ้านโนนไม้งาม id school : 12298
 156.บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา id school : 12191
 157.บ้านโสกดู่ id school : 12319
 158.บ้านใหม่ฉมวก id school : 12193
 159.บ้านใหม่ปฎิรูป id school : 12258
 160.บ้านใหม่พัฒนา id school : 12257
 161.บ้านไพล id school : 12326
 162.ประโดกสามัคคี id school : 12265
 163.ปราสาทหินนางรำ id school : 12127
 164.พิกุลทอง id school : 12223
 165.พิมายสามัคคี 1 id school : 12210
 166.มะค่าสามัคคี id school : 12186
 167.รวมมิตรพัฒนา id school : 12131
 168.ราษฎร์สโมสร id school : 12168
 169.วังหินประชาสรรค์ id school : 12283
 170.วัดจันทนาราม id school : 12315
 171.วัดบ้านขี้เหล็ก id school : 12119
 172.วัดบ้านดอนตะหนิน id school : 12104
 173.วัดบ้านตะเภาหนุน id school : 12277
 174.วัดบ้านตำแย id school : 12153
 175.วัดบ้านถนนโพธิ์ id school : 12137
 176.วัดบ้านทุ่งรี id school : 12281
 177.วัดบ้านทุ่งสว่าง id school : 12120
 178.วัดบ้านนางิ้ว id school : 12138
 179.วัดบ้านสี่เหลี่ยม id school : 12105
 180.วัดบ้านหนองกก id school : 12115
 181.วัดบ้านหนองขาม id school : 12155
 182.วัดบ้านหนองคึม id school : 12156
 183.วัดบ้านหนองคู id school : 12142
 184.วัดบ้านหนองสะแบง id school : 12125
 185.วัดบ้านหนองเดิ่น id school : 12106
 186.วัดบ้านหินตั้ง id school : 12282
 187.วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว id school : 12149
 188.วัดบ้านโคกพระ id school : 12147
 189.วัดบ้านโคกสีโนนรัง id school : 12148
 190.วัดบ้านโคกหนองแวง id school : 12279
 191.วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา id school : 12152
 192.วัดปลักแรต id school : 12113
 193.วัดวังน้ำ id school : 12212
 194.วัดสองพี่น้อง id school : 12247
 195.วัดเจริญราษฎร์บำรุง id school : 12229
 196.วัดโชติการาม id school : 12263
 197.วัดโพธิ์ศรีบรรจง id school : 12230
 198.สระประดู่ id school : 12114
 199.สองห้องแวงน้อยวิทยา id school : 12226
 200.สัมพันธมิตรวิทยา id school : 12161
 201.สี่แยกศรีอรัญวิทยา id school : 12162
 202.หนองกรดวิทยา id school : 12107
 203.หนองกุงวันชาติ id school : 12157
 204.หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ id school : 12224
 205.หนองบัวลอย id school : 12218
 206.หนองปรือแก้ว id school : 12238
 207.หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) id school : 12248
 208.หนองม่วงหนองแวง id school : 12143
 209.หนองอ้อวิทยาคม id school : 12324
 210.ห้วยบงวิทยา id school : 12240
 211.อนุบาลชุมพวงวิทยา id school : 12251
 212.อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย id school : 12198
 213.อรพิมวิทยา id school : 12297
 214.อัมพวันวิทยา id school : 12163
 215.อาสนาราม id school : 12264
 216.เพชรหนองขาม id school : 12222
 217.เมืองจากวิทยา id school : 12295
 218.เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" id school : 12299
 219.เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) id school : 12141
 220.แกสำโรงวิทยา id school : 12284
 221.โนนขุยสามัคคี id school : 12268
 222.โนนตูม id school : 12242
 223.โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ id school : 12303
 224.โนนเพ็ดวิทยา id school : 12132
 225.ไตรราษฎร์สามัคคี id school : 12151
 226.ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) id school : 12239

Powered By www.thaieducation.net