สพป.นครราชสีมา เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ครบุรีวิทยา id school : 9459
 2.จตุคามวิทยาคม id school : 9519
 3.จอมทองวิทยา id school : 9447
 4.ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) id school : 9445
 5.ชุมชนบ้านตะขบ id school : 9526
 6.ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ id school : 9475
 7.ชุมชนบ้านเสิงสาง id school : 9503
 8.ด่านอุดมวิทยา id school : 9607
 9.ตะแบกวิทยา id school : 9490
 10.ท้าวสุรนารี(2521) id school : 9504
 11.ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) id school : 9545
 12.บ้านกลาง id school : 9554
 13.บ้านกุดโบสถ์ id school : 9478
 14.บ้านขี้เหล็ก id school : 9570
 15.บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร id school : 9438
 16.บ้านคลองกุ่ม id school : 9585
 17.บ้านคลองซับน้อยสามัคคี id school : 9565
 18.บ้านคลองทราย id school : 9596
 19.บ้านคลองทุเรียน id school : 9590
 20.บ้านคลองบง id school : 9591
 21.บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) id school : 9446
 22.บ้านคลองสะท้อน id school : 9599
 23.บ้านคลองสาริกา id school : 9528
 24.บ้านคลองหินร่อง id school : 9586
 25.บ้านคลองเตย id school : 9571
 26.บ้านคลองใบพัด id school : 9598
 27.บ้านซับก้านเหลือง id school : 9435
 28.บ้านซับสะเดา id school : 9457
 29.บ้านซับเต่า id school : 9605
 30.บ้านซับไทรทอง id school : 9593
 31.บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) id school : 9525
 32.บ้านดอนกรูด id school : 9454
 33.บ้านดอนแขวนประชานุกูล id school : 9497
 34.บ้านดอนแสนสุข id school : 9430
 35.บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) id school : 9564
 36.บ้านตะกุดโนนระเวียง id school : 9442
 37.บ้านทรัพย์เจริญ id school : 9466
 38.บ้านท่าวังไทรสามัคคี id school : 9600
 39.บ้านท่าเยี่ยม id school : 9481
 40.บ้านทุ่งแขวน id school : 9450
 41.บ้านน้อย id school : 9529
 42.บ้านนางเหริญ id school : 9511
 43.บ้านน้ำซับ id school : 9594
 44.บ้านบ่อปลา id school : 9555
 45.บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ id school : 9486
 46.บ้านบะใหญ่ id school : 9608
 47.บ้านบุตะโก id school : 9595
 48.บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง id school : 9458
 49.บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) id school : 9461
 50.บ้านบุยายแลบ id school : 9462
 51.บ้านบุหว้าสามัคคี id school : 9471
 52.บ้านบุหัวช้าง id school : 9530
 53.บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) id school : 9604
 54.บ้านบุไผ่ id school : 9584
 55.บ้านประชาสันต์ id school : 9509
 56.บ้านปลายดาบ id school : 9582
 57.บ้านปางไม้ id school : 9491
 58.บ้านพนาหนองหิน id school : 9451
 59.บ้านพัดทะเล id school : 9567
 60.บ้านพันธ์สงวน id school : 9546
 61.บ้านพุปลาไหล id school : 9580
 62.บ้านมาบกราด id school : 9441
 63.บ้านมาบตะโกเอน id school : 9463
 64.บ้านยางกระทุง id school : 9531
 65.บ้านระเริง id school : 9587
 66.บ้านราษฎร์พัฒนา id school : 9488
 67.บ้านราษฎร์สามัคคี id school : 9487
 68.บ้านลำนางแก้ว id school : 9568
 69.บ้านลำเพียก id school : 9469
 70.บ้านลำไซกง id school : 9489
 71.บ้านวังตะเคียน id school : 9566
 72.บ้านวังน้ำเขียว id school : 9609
 73.บ้านวังหมี id school : 9601
 74.บ้านวังหิน id school : 9534
 75.บ้านศาลเจ้าพ่อ id school : 9592
 76.บ้านสมบัติเจริญ id school : 9482
 77.บ้านสระตะเคียน id school : 9494
 78.บ้านสระประทีป id school : 9505
 79.บ้านสระผักโพด id school : 9434
 80.บ้านสระว่านพระยา id school : 9473
 81.บ้านส่อง ยุบแล้ว DELETE id school : 30944
 82.บ้านสันติสุข id school : 9495
 83.บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) id school : 9535
 84.บ้านสุขไพบูลย์ id school : 9498
 85.บ้านหนองกก id school : 9558
 86.บ้านหนองขนาก id school : 9499
 87.บ้านหนองต้อ id school : 9431
 88.บ้านหนองตะเข้-หนองตูม id school : 9500
 89.บ้านหนองตะแบก id school : 9455
 90.บ้านหนองตาด id school : 9536
 91.บ้านหนองนมนาง id school : 9537
 92.บ้านหนองผักไร id school : 9524
 93.บ้านหนองรัง id school : 9452
 94.บ้านหนองล้างช้าง id school : 9515
 95.บ้านหนองสนวน id school : 9483
 96.บ้านหนองสองห้อง id school : 9464
 97.บ้านหนองหญ้าขาว id school : 9547
 98.บ้านหนองหลักศิลา id school : 9507
 99.บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด id school : 9448
 100.บ้านหนองหว้าประชาอาสา id school : 9437
 101.บ้านหนองหิน id school : 9510
 102.บ้านหนองหินโคน id school : 9472
 103.บ้านหนองเมา id school : 9474
 104.บ้านหนองเสือบอง id school : 9477
 105.บ้านหนองแคทราย id school : 9470
 106.บ้านหนองแดง id school : 9484
 107.บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) id school : 9574
 108.บ้านหนองแวง id school : 9610
 109.บ้านหนองโดน id school : 9581
 110.บ้านหนองโบสถ์ id school : 9443
 111.บ้านหนองโสน id school : 9436
 112.บ้านหนองโสมง id school : 9611
 113.บ้านหนองใหญ่ id school : 9432
 114.บ้านหนองใหญ่พัฒนา id school : 9496
 115.บ้านหนองไทร id school : 9465
 116.บ้านหนองไผ่ใหญ่ id school : 9506
 117.บ้านหนองไม้สัก id school : 9588
 118.บ้านหน้ากลองวิทยา id school : 9501
 119.บ้านหลุมเงิน id school : 9560
 120.บ้านห้วยน้ำเค็ม id school : 9612
 121.บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) id school : 9538
 122.บ้านอังโกน-ห้วยทราย id school : 9460
 123.บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง id school : 9548
 124.บ้านเก่าปอแดง id school : 9569
 125.บ้านเขาพญาปราบ id school : 9527
 126.บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) id school : 9449
 127.บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก id school : 9480
 128.บ้านเทพนิมิต id school : 9456
 129.บ้านเมืองปักสามัคคี id school : 9562
 130.บ้านแชะ id school : 9453
 131.บ้านโกรกสำโรง id school : 9428
 132.บ้านโกรกหว้า id school : 9520
 133.บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม id school : 9439
 134.บ้านโคกสะอาด id school : 9476
 135.บ้านโคกสันติสุข id school : 9602
 136.บ้านโคกสำราญ id school : 9533
 137.บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) id school : 9513
 138.บ้านโคกโจด id school : 9479
 139.บ้านโคกใบบัว id school : 9440
 140.บ้านโคกไม้งาม id school : 9493
 141.บ้านโนนสมบูรณ์ id school : 9485
 142.บ้านโนนสาวเอ้ id school : 9603
 143.บ้านโนนเหลื่อม id school : 9606
 144.บ้านโนนแดง id school : 9557
 145.บ้านโป่งสามัคคี id school : 9572
 146.บ้านโปร่งสนวน id school : 9467
 147.บ้านใหญ่ id school : 9433
 148.บ้านไชยวาล id school : 9429
 149.บ้านไทยสามัคคี id school : 9583
 150.บ้านไทรงาม id school : 9589
 151.บ้านไผ่ id school : 9444
 152.บ้านไร่แหลมทอง id school : 9468
 153.ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร id school : 9561
 154.ป่าไม้อุทิศ 2 id school : 9532
 155.ม่วงแก้ววิทยาคาร id school : 9518
 156.รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 id school : 30501
 157.วังวารีวนราษฎร์วัฒนา id school : 9541
 158.วัดทุ่งจาน id school : 9551
 159.วัดบ้านพร้าว id school : 9521
 160.วัดพรหมราช id school : 9542
 161.วัดมกุฎไทยาราม id school : 9516
 162.วัดม่วง id school : 9552
 163.วัดศีรษะกระบือ id school : 9514
 164.วัดหงษ์ id school : 9553
 165.วัดหลุมข้าว id school : 9512
 166.วัดโคกสระน้อย id school : 9550
 167.วัดโพธินิมิตร id school : 9573
 168.วัดโพธิ์เมืองสามัคคี id school : 9543
 169.วัดโพนทราย id school : 9578
 170.วัดใหม่สำโรง id school : 9576
 171.วัดไม้เสี่ยว id school : 9523
 172.สกัดนาควิทยา id school : 9502
 173.สวนหมากสงเคราะห์ id school : 9544
 174.สะแกราชวิทยาคม id school : 9575
 175.สามัคคีประชาสรรค์ id school : 9492
 176.หนองชุมแสงศรัทธาคาร id school : 9579
 177.หนองนกเขียนสามัคคี id school : 9556
 178.หนองประดู่ id school : 9577
 179.หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา id school : 9517
 180.หนองไผ่วิทยา id school : 9508
 181.อาจวิทยาคาร id school : 9540
 182.เจียรวนนท์อุทิศ 2 id school : 9597
 183.แหลมรวกบำรุง id school : 9549
 184.ไผ่สีสุก id school : 9539

Powered By www.thaieducation.net