สพป.นครนายก ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชลนายกสงเคราะห์ id school : 8416
 2.ชุมชนบ้านคลองเหมือง id school : 8434
 3.ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) id school : 8479
 4.ชุมชนวัดป่าขะ id school : 8491
 5.ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) id school : 8442
 6.ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ id school : 8500
 7.ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ id school : 8502
 8.บ้านกลางคลอง 30 id school : 8511
 9.บ้านกำแพงเศียร id school : 8437
 10.บ้านคลอง 1 id school : 8508
 11.บ้านคลอง 14 id school : 8505
 12.บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) id school : 8533
 13.บ้านคลอง 23 id school : 8531
 14.บ้านคลอง 24 id school : 8530
 15.บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) id school : 8412
 16.บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) id school : 8411
 17.บ้านคลอง 30 id school : 8471
 18.บ้านคลอง 31 id school : 8490
 19.บ้านคลอง 33 id school : 8488
 20.บ้านคลองหกวา id school : 8524
 21.บ้านคลองใหญ่ id school : 8501
 22.บ้านชวดบัว id school : 8414
 23.บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) id school : 8522
 24.บ้านชะวากยาว id school : 8489
 25.บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) id school : 8503
 26.บ้านดงวิทยาคาร id school : 8448
 27.บ้านดงแขวน id school : 8454
 28.บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) id school : 8519
 29.บ้านดอนเจริญ id school : 8435
 30.บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) id school : 8506
 31.บ้านบุ่งเข้ id school : 8464
 32.บ้านปลายคลอง 22 id school : 8532
 33.บ้านปากคลอง 17 id school : 8523
 34.บ้านปากคลอง31 id school : 8526
 35.บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) id school : 8521
 36.บ้านหนองกันเกรา id school : 8496
 37.บ้านหัวหมอน id school : 8520
 38.บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) id school : 8497
 39.บ้านเขาส่องกล้อง id school : 8467
 40.บ้านเขาหัวนา id school : 8468
 41.บ้านเขาเพิ่ม id school : 8466
 42.บ้านเขาไม้ไผ่ id school : 8470
 43.บ้านเตยใหญ่ id school : 8516
 44.บ้านโคกสว่าง id school : 8459
 45.วังดอกไม้ id school : 8447
 46.วัดกุฎีเตี้ย id school : 8498
 47.วัดกุดตะเคียน id school : 8404
 48.วัดคลองโพธิ์ id school : 8409
 49.วัดคีรีวัน id school : 8440
 50.วัดจันทร์เรือง id school : 8517
 51.วัดดอนยอ id school : 8413
 52.วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) id school : 8445
 53.วัดทวีพูลรังสรรค์ id school : 8507
 54.วัดทองจรรยา id school : 8478
 55.วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) id school : 8480
 56.วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) id school : 8473
 57.วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) id school : 8423
 58.วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) id school : 8482
 59.วัดท่าชัย id school : 8452
 60.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) id school : 8415
 61.วัดท่าด่าน id school : 8451
 62.วัดท่าทราย id school : 8420
 63.วัดท่าทราย(พิมพานุสร) id school : 8474
 64.วัดท่ามะปราง id school : 8460
 65.วัดธรรมปัญญา id school : 8428
 66.วัดนาหินลาด id school : 8461
 67.วัดบางปรัง id school : 8436
 68.วัดบางหอย id school : 8438
 69.วัดบ้านพริก id school : 8486
 70.วัดประสิทธิเวช id school : 8510
 71.วัดปากคลองพระอาจารย์ id school : 8515
 72.วัดพรหมเพชร id school : 8456
 73.วัดพราหมณี id school : 8443
 74.วัดพลอยกระจ่างศรี id school : 8514
 75.วัดพิกุลแก้ว id school : 8494
 76.วัดราษฎร์ประดิษฐ์ id school : 8529
 77.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม id school : 8504
 78.วัดลำบัวลอย id school : 8458
 79.วัดวังตูม id school : 8424
 80.วัดวังทิพย์พันธาราม id school : 8405
 81.วัดวังปลาจีด id school : 8426
 82.วัดวังยายฉิม id school : 8450
 83.วัดวังไทร id school : 8422
 84.วัดศรีจุฬา id school : 8439
 85.วัดศรีสุวรรณ id school : 8485
 86.วัดสบกเขียว id school : 8441
 87.วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) id school : 8407
 88.วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) id school : 8535
 89.วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) id school : 8499
 90.วัดสันตยาราม id school : 8433
 91.วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง id school : 8509
 92.วัดสันติวัฒนาราม id school : 8410
 93.วัดสุตธรรมาราม id school : 8429
 94.วัดสุนทรพิชิตาราม id school : 8525
 95.วัดหนองคันจาม id school : 8487
 96.วัดหนองทองทราย id school : 8408
 97.วัดหนองรี id school : 8483
 98.วัดหนองเคี่ยม id school : 8492
 99.วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 id school : 8432
 100.วัดหุบเมย id school : 8449
 101.วัดอรุณรังษี id school : 8513
 102.วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) id school : 8476
 103.วัดอารีราษฎร์ id school : 8528
 104.วัดเกาะกระชาย id school : 8406
 105.วัดเกาะกา id school : 8457
 106.วัดเกาะพิกุล id school : 8495
 107.วัดเข็มทอง id school : 8518
 108.วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) id school : 8431
 109.วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) id school : 8417
 110.วัดเนินสะอาด id school : 8465
 111.วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) id school : 8463
 112.วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) id school : 8475
 113.วัดเอี่ยมประดิษฐ์ id school : 8427
 114.วัดแหลมไม้ย้อย id school : 8493
 115.วัดโคกลำดวน id school : 8425
 116.วัดโคกสว่าง id school : 8469
 117.วัดโบสถ์การ้อง id school : 8418
 118.วัดโบสถ์เจริญธรรม id school : 8472
 119.วัดโพธิ์ id school : 8462
 120.วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม id school : 8484
 121.วัดโพธิ์แทน id school : 8527
 122.วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม id school : 8430
 123.วันครู 2504 id school : 8453
 124.สาริกา id school : 8444
 125.หัวเขาแก้ว id school : 8446
 126.อนุบาลนครนายก id school : 8421
 127.อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) id school : 8477
 128.อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) id school : 8534
 129.อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) id school : 8455
 130.อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) id school : 8419
 131.ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) id school : 8481

Powered By www.thaieducation.net