สพป.เชียงราย เขต 4 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ขุนขวากพิทยา id school : 7154
 2.จำไฮบ้านเหล่า id school : 7102
 3.ชุมชนบ้านต้าตลาด id school : 7176
 4.ชุมชนบ้านศรีดอนชัย id school : 7065
 5.ชุมชนบ้านสบเปา id school : 7145
 6.ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) id school : 7073
 7.บรรพตวิทยา id school : 7164
 8.บ้านกระแล id school : 7147
 9.บ้านก๊อ id school : 7087
 10.บ้านขอนซุง id school : 7084
 11.บ้านขุนห้วยไคร้ id school : 7088
 12.บ้านครึ่ง id school : 7047
 13.บ้านครึ่งใต้ id school : 7048
 14.บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) id school : 7081
 15.บ้านงิ้วใหม่ id school : 7080
 16.บ้านชมภู id school : 7186
 17.บ้านดอนดินแดง id school : 7100
 18.บ้านดอนมหาวัน id school : 7061
 19.บ้านดอนแยง id school : 7123
 20.บ้านดอนไชย id school : 7126
 21.บ้านต้นปล้องแดนเมือง id school : 7053
 22.บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี id school : 7097
 23.บ้านตองม่วงชุม id school : 7050
 24.บ้านต้านาล้อม id school : 7178
 25.บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) id school : 7177
 26.บ้านตีนเป็ด id school : 7098
 27.บ้านตุ้มเหนือ id school : 7082
 28.บ้านทรายทอง id school : 7165
 29.บ้านท่าข้าม id school : 7155
 30.บ้านทุ่งคำ id school : 7172
 31.บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) id school : 7069
 32.บ้านทุ่งซางดงหลวง id school : 7067
 33.บ้านทุ่งนาน้อย id school : 7060
 34.บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง id school : 7185
 35.บ้านทุ่งอ่าง id school : 7071
 36.บ้านทุ่งเจ้า id school : 7143
 37.บ้านทุ่งโห้ง id school : 7112
 38.บ้านน้ำม้า id school : 7072
 39.บ้านบ่อแสง id school : 7142
 40.บ้านบุญนาค id school : 7122
 41.บ้านบุญเรือง id school : 7052
 42.บ้านปล้องตลาด id school : 7101
 43.บ้านปล้องส้าน id school : 7104
 44.บ้านปล้องใต้ id school : 7103
 45.บ้านปากอิง id school : 7063
 46.บ้านป่าซาง id school : 7138
 47.บ้านป่าตึงงาม id school : 7114
 48.บ้านป่าม่วง id school : 7140
 49.บ้านป่ารวก id school : 7115
 50.บ้านป่าแดงห้วยหลวง id school : 7187
 51.บ้านผาแล id school : 7158
 52.บ้านพญาพิภักดิ์ id school : 7184
 53.บ้านม่วงยาย id school : 7169
 54.บ้านม่อนป่ายาง id school : 7128
 55.บ้านร่องกอก ยุบแล้ว DELETE id school : 30981
 56.บ้านร่องขุ่นป่าข่า id school : 7179
 57.บ้านร่องแช่ id school : 7111
 58.บ้านรักแผ่นดิน id school : 7093
 59.บ้านราษฏ์ภักดี id school : 7095
 60.บ้านลุงท่าเจริญ id school : 7066
 61.บ้านศรีลานนา id school : 7045
 62.บ้านสองพี่น้อง id school : 7055
 63.บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) id school : 7086
 64.บ้านสันทรายมูล id school : 7117
 65.บ้านสันหลวงสามัคคี id school : 7148
 66.บ้านส้าน id school : 7049
 67.บ้านหนองบัว id school : 7119
 68.บ้านหนองบัวคำ id school : 7134
 69.บ้านหนองเตา id school : 7162
 70.บ้านหนองเสา id school : 7135
 71.บ้านหลวง id school : 7046
 72.บ้านหลู้ id school : 7167
 73.บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" id school : 7153
 74.บ้านห้วยคุ id school : 7160
 75.บ้านห้วยซ้อ id school : 7076
 76.บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) id school : 7083
 77.บ้านห้วยลึก id school : 7166
 78.บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) id school : 7182
 79.บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) id school : 7180
 80.บ้านห้วยหาน id school : 7159
 81.บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) id school : 7062
 82.บ้านห้วยเอียน id school : 7173
 83.บ้านห้วยโป่ง id school : 7174
 84.บ้านห้วยไคร้ id school : 7113
 85.บ้านหวาย id school : 7064
 86.บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) id school : 7057
 87.บ้านเกี๋ยง id school : 7075
 88.บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) id school : 7105
 89.บ้านเกี๋ยงใต้ id school : 7107
 90.บ้านเขียะ id school : 7068
 91.บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) id school : 7070
 92.บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) id school : 7085
 93.บ้านเมืองกาญจน์ id school : 7054
 94.บ้านเวียงหมอก id school : 7077
 95.บ้านเวียงหวาย id school : 7133
 96.บ้านแก่นวิทยา id school : 7074
 97.บ้านแจมป๋อง id school : 7170
 98.บ้านแผ่นดินทอง id school : 7094
 99.บ้านแม่ต๋ำกลาง id school : 7141
 100.บ้านแม่ลอยไร่ id school : 7106
 101.บ้านแม่เปา id school : 7144
 102.บ้านโล๊ะวังผา id school : 7157
 103.บ้านใหม่ id school : 7110
 104.บ้านใหม่สุขสันต์ id school : 7130
 105.บ้านใหม่โชคชัย id school : 7131
 106.บ้านไทยสมบูรณ์ id school : 7168
 107.บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 id school : 7150
 108.ปอวิทยา id school : 7161
 109.ปางหัดสหศาสตร์ id school : 7156
 110.ริมโขงวิทยา id school : 7056
 111.วัดพระเกิดคงคาราม id school : 7108
 112.ศรีดอนไชยวิทยา id school : 7116
 113.ศรีสว่าง ยุบแล้ว DELETE id school : 7078
 114.สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) id school : 7190
 115.สักสันเชียงใหม่วิทยาคม id school : 7079
 116.สันทรายงามวิทยา id school : 7118
 117.สันสะลีกวิทยา id school : 7137
 118.หนองแรดวิทยา id school : 7127
 119.ห้วยก้างราษฎร์วิทยา id school : 7149
 120.อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) id school : 7181
 121.อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) id school : 7096
 122.อนุบาลตาดควัน id school : 7129
 123.อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา id school : 7059
 124.อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) id school : 7175
 125.อนุบาลยางฮอม id school : 7183
 126.อนุบาลเชียงของ id school : 7058
 127.อนุบาลเวียงแก่น id school : 7171
 128.เพียงหลวง 16 id school : 7089
 129.เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า id school : 7090
 130.เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง id school : 7188
 131.เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย id school : 7092
 132.เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย id school : 7091
 133.เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว id school : 7189
 134.เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) id school : 7109
 135.แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี id school : 7146
 136.ไตรมิตรวิทยา(เวียงแก่น) id school : 7163

Powered By www.thaieducation.net