สพป.ยะลา เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) id school : 14257
 2.คุรุชนพัฒนา id school : 14185
 3.คุรุประชาสรรค์ id school : 14224
 4.ธารแร่ id school : 14222
 5.นิบงชนูปถัมภ์ id school : 14208
 6.บ้านกรงปินัง id school : 14268
 7.บ้านกอตอตือระ id school : 14215
 8.บ้านกะตูปะ id school : 14175
 9.บ้านกาดือแป id school : 14217
 10.บ้านกาลอ id school : 14221
 11.บ้านกาลูปัง id school : 14223
 12.บ้านกำปงบือแน id school : 14232
 13.บ้านกือเม็ง id school : 14266
 14.บ้านกือแล id school : 14245
 15.บ้านกูวา id school : 14276
 16.บ้านคลองทราย id school : 14193
 17.บ้านคูวอ id school : 14216
 18.บ้านจะกว๊ะ id school : 14231
 19.บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 id school : 14241
 20.บ้านจาหนัน id school : 14188
 21.บ้านจำปูน id school : 14238
 22.บ้านจือนือแร id school : 14179
 23.บ้านต้นหยี id school : 14197
 24.บ้านต้นแซะ id school : 14233
 25.บ้านตลาดลำใหม่ id school : 14200
 26.บ้านตะโละ id school : 14259
 27.บ้านตะโละซูแม id school : 14269
 28.บ้านตะโละสดาร์ id school : 14265
 29.บ้านตะโละหะลอ id school : 14237
 30.บ้านตาสา id school : 14187
 31.บ้านตาเซะ id school : 14168
 32.บ้านตาโละ id school : 14205
 33.บ้านท่าสาป id school : 14171
 34.บ้านทุ่งคา id school : 14201
 35.บ้านทุ่งเหรียง id school : 14194
 36.บ้านธารน้ำผึ้ง id school : 14210
 37.บ้านนาเตย id school : 14229
 38.บ้านนิบงพัฒนา id school : 14212
 39.บ้านบันนังบูโย id school : 14174
 40.บ้านบันนังลูวา id school : 14213
 41.บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) id school : 14204
 42.บ้านบาโงย id school : 14248
 43.บ้านบาโด id school : 14195
 44.บ้านบึงน้ำใส id school : 14236
 45.บ้านบือมัง id school : 14252
 46.บ้านบือยอง id school : 14219
 47.บ้านบือเล็ง id school : 14234
 48.บ้านบุดี id school : 14180
 49.บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) id school : 14206
 50.บ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) id school : 14181
 51.บ้านบูเกะจือฆา id school : 14263
 52.บ้านบูเกะบือราแง id school : 14264
 53.บ้านปงตา id school : 14255
 54.บ้านปอเยาะ id school : 14203
 55.บ้านปาดาฮัน id school : 14235
 56.บ้านป่าพ้อ id school : 14202
 57.บ้านปาแตรายอ id school : 14225
 58.บ้านปาโจ id school : 14189
 59.บ้านปุโรง id school : 14271
 60.บ้านปูลัย id school : 14249
 61.บ้านพงยือไร id school : 14177
 62.บ้านพร่อน id school : 14186
 63.บ้านพรุ id school : 14240
 64.บ้านพอแม็ง id school : 14220
 65.บ้านพะปูเงาะ id school : 14227
 66.บ้านมาแฮ id school : 14254
 67.บ้านยะต๊ะ id school : 14256
 68.บ้านยะลา id school : 14190
 69.บ้านยือโระ id school : 14247
 70.บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) id school : 14191
 71.บ้านรั้วตะวัน id school : 14178
 72.บ้านรามัน id school : 14218
 73.บ้านละแอ id school : 14251
 74.บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) id school : 14172
 75.บ้านลือมุ id school : 14270
 76.บ้านวังพญา id school : 14260
 77.บ้านสะเอะ id school : 14274
 78.บ้านสะเอะใน id school : 14275
 79.บ้านสะโต id school : 14267
 80.บ้านสาคอ id school : 14173
 81.บ้านอาเหอูโต๊ะ id school : 14258
 82.บ้านอูเป๊าะ id school : 14261
 83.บ้านเกะรอ id school : 14228
 84.บ้านเกียรติ id school : 14244
 85.บ้านเจาะบือแม id school : 14253
 86.บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) id school : 14167
 87.บ้านเบอเส้ง id school : 30499
 88.บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) id school : 14198
 89.บ้านแบหอ id school : 14277
 90.บ้านแหลมทราย id school : 14226
 91.บ้านโกตาบารู id school : 14230
 92.บ้านโฉลง id school : 14272
 93.บ้านโต๊ะปาแก๊ะ id school : 14262
 94.บ้านโต๊ะพราน id school : 14239
 95.บ้านไทรงาม id school : 14184
 96.บ้านไม้แก่น id school : 14243
 97.บือดองพัฒนา id school : 14246
 98.ประชาอุทิศ id school : 14176
 99.พัฒนาบาลอ id school : 14250
 100.วังธราธิปวิทยา id school : 14170
 101.วัดชมพูสถิต id school : 14192
 102.วัดรังสิตาวาส id school : 14242
 103.วัดลำพะยา id school : 14196
 104.วัดลำใหม่ id school : 14199
 105.วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) id school : 14214
 106.ศรีพัฒนาราม id school : 14169
 107.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 id school : 14183
 108.สันติวิทยา id school : 14273
 109.สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) id school : 14182
 110.อนุบาลยะลา id school : 14207
 111.ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) id school : 14211

Powered By www.thaieducation.net