สพป.ปัตตานี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านต้นสน id school : 15091
 2.ชุมชนบ้านบือแนปีแน id school : 15106
 3.ชุมชนบ้านพงสตา id school : 15121
 4.ชุมชนบ้านสะนอ id school : 15146
 5.ชุมชนบ้านเมืองยอน id school : 15058
 6.ชุมชนวัดอัมพวนาราม id school : 15119
 7.ต้นพิกุล id school : 15132
 8.ตลาดนัดต้นมะขาม id school : 15117
 9.ตลาดนัดบาซาเอ id school : 15110
 10.ตลาดปรีกี id school : 15076
 11.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ id school : 14892
 12.บ้านกระหวะ id school : 15016
 13.บ้านกระเสาะ id school : 15012
 14.บ้านกระโด id school : 15079
 15.บ้านกรือเซะ id school : 15125
 16.บ้านกาแลสะนอ id school : 15095
 17.บ้านกูบังบาเดาะ id school : 15069
 18.บ้านกูวิง id school : 15071
 19.บ้านคลองช้าง id school : 14991
 20.บ้านคลองช้าง id school : 15024
 21.บ้านคลองทราย id school : 15168
 22.บ้านคลองหิน id school : 15003
 23.บ้านควนประ id school : 14997
 24.บ้านควนลังงา id school : 14886
 25.บ้านควนลาแม id school : 14992
 26.บ้านควนหยี id school : 15038
 27.บ้านควนแตน id school : 14896
 28.บ้านควนแปลงงู id school : 15152
 29.บ้านควนโนรี id school : 14872
 30.บ้านคางา id school : 15147
 31.บ้านคูระ id school : 15157
 32.บ้านชะเมา id school : 14994
 33.บ้านดอนเค็ด id school : 15009
 34.บ้านด่าน id school : 15053
 35.บ้านดูวา id school : 15031
 36.บ้านต้นทุเรียน id school : 15123
 37.บ้านต้นแซะ id school : 15115
 38.บ้านต้นโตนด id school : 15148
 39.บ้านตรัง id school : 15026
 40.บ้านตันหยง id school : 15160
 41.บ้านตุปะ id school : 14873
 42.บ้านถนน id school : 15033
 43.บ้านท่าคลอง id school : 14878
 44.บ้านท่าเรือ id school : 14895
 45.บ้านทุ่งยาว id school : 14879
 46.บ้านนาค้อกลาง id school : 15008
 47.บ้านนาค้อเหนือ id school : 15007
 48.บ้านนาค้อใต้ id school : 15010
 49.บ้านนาประดู่ id school : 14996
 50.บ้านนาเกตุ id school : 14904
 51.บ้านน้ำใส id school : 15060
 52.บ้านบราโอ id school : 15104
 53.บ้านบราโอ (สาขากูนิง) id school : 15100
 54.บ้านบากง id school : 15142
 55.บ้านบาตะกูโบ id school : 15075
 56.บ้านบาละแต id school : 15055
 57.บ้านบาเงง id school : 15005
 58.บ้านบาโง id school : 15045
 59.บ้านบาโงฆาดิง id school : 14993
 60.บ้านบินยา id school : 15094
 61.บ้านบูดน id school : 15043
 62.บ้านบูเกะกุง id school : 15064
 63.บ้านบูโกะ id school : 15102
 64.บ้านประจัน id school : 15108
 65.บ้านปลักปรือ id school : 15156
 66.บ้านปานัน id school : 15047
 67.บ้านป่าบอน id school : 15006
 68.บ้านปาลัส id school : 15051
 69.บ้านป่าไร่ id school : 14874
 70.บ้านม่วงเตี้ย id school : 15154
 71.บ้านมะหุด id school : 15036
 72.บ้านยางแดง id school : 14998
 73.บ้านระแว้ง id school : 15130
 74.บ้านราวอ id school : 15018
 75.บ้านล้อแตก id school : 15001
 76.บ้านละหารยามู id school : 15083
 77.บ้านลางสาด id school : 15014
 78.บ้านวังกว้าง id school : 15150
 79.บ้านศาลาสอง id school : 15136
 80.บ้านสมาหอ id school : 15073
 81.บ้านสะกำ id school : 15066
 82.บ้านสามยอด id school : 14877
 83.บ้านสายชล id school : 15080
 84.บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) id school : 15085
 85.บ้านสิเดะ id school : 15138
 86.บ้านอาโห id school : 15144
 87.บ้านอินทนิล id school : 15089
 88.บ้านอีบุ๊ id school : 15140
 89.บ้านเกาะจัน id school : 15022
 90.บ้านเกาะตา id school : 14902
 91.บ้านเขาวัง id school : 15028
 92.บ้านเจาะบาแน id school : 15062
 93.บ้านแขนท้าว id school : 15020
 94.บ้านโคกขี้เหล็ก id school : 15087
 95.บ้านโคกต้นสะตอ id school : 14880
 96.บ้านโคกเหรียง id school : 15165
 97.บ้านโคกโพธิ์ id school : 14876
 98.บ้านโผงโผง id school : 15004
 99.มายอ (สถิตย์ภูผา) id school : 15049
 100.วัดทรายขาว id school : 14890
 101.วัดธนาภิมุข id school : 15002
 102.วัดนาประดู่ id school : 14995
 103.วัดนิคมสถิต id school : 14999
 104.วัดบันลือคชาวาส id school : 14882
 105.วัดบุพนิมิต id school : 15163
 106.วัดป่าสวย id school : 15167
 107.วัดภมรคติวัน id school : 14875
 108.วัดมะกรูด id school : 15011
 109.วัดสุนทรวารี id school : 15000
 110.วัดอรัญวาสิการาม id school : 14900
 111.วัดเกาะหวาย id school : 15134
 112.วัดโคกหญ้าคา id school : 15098
 113.สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ id school : 14898
 114.อนุบาลยะรัง id school : 15127
 115.ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) id school : 15112

Powered By www.thaieducation.net