สพป.สงขลา เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1. วัดคลองแห id school : 18917
 2.ชุมชนบ้านนาสีทอง id school : 18890
 3.ชุมชนบ้านน้ำน้อย id school : 18953
 4.ชุมชนบ้านโคกค่าย id school : 18897
 5.ท่าจีนอุดมวิทยา id school : 18951
 6.ทุ่งปรือพิทยาคม id school : 18958
 7.นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ id school : 18911
 8.บ้านกรอบ id school : 18965
 9.บ้านกําแพงเพชร id school : 18905
 10.บ้านคลองกั่ว id school : 18891
 11.บ้านคลองคล้า id school : 18969
 12.บ้านคลองช้าง id school : 18972
 13.บ้านคลองต่อ id school : 18883
 14.บ้านคลองนกกระทุง id school : 18984
 15.บ้านคลองปอม id school : 18957
 16.บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) id school : 18926
 17.บ้านคลองหอยโข่ง id school : 18998
 18.บ้านคลองเขาล้อน id school : 18893
 19.บ้านคลองเปล ยุบแล้ว DELETE id school : 30845
 20.บ้านควน id school : 18931
 21.บ้านควนกบ id school : 18997
 22.บ้านควนขัน id school : 18900
 23.บ้านควนดินแดง id school : 18894
 24.บ้านควนนา id school : 18882
 25.บ้านควนสะตอ id school : 18910
 26.บ้านควนเนียง id school : 18975
 27.บ้านควนเนียงใน id school : 18977
 28.บ้านควนโส id school : 18963
 29.บ้านฉลุง id school : 18933
 30.บ้านชายคลอง id school : 18887
 31.บ้านดินลาน id school : 18986
 32.บ้านต้นส้าน id school : 18996
 33.บ้านท่ามะปราง id school : 18907
 34.บ้านท่าหมอไชย id school : 18945
 35.บ้านท่าไทร id school : 18916
 36.บ้านทุ่งคมบาง id school : 18889
 37.บ้านทุ่งงาย id school : 18949
 38.บ้านทุ่งจัง ยุบแล้ว DELETE id school : 30842
 39.บ้านทุ่งตําเสา id school : 18941
 40.บ้านทุ่งนํ้า id school : 18913
 41.บ้านทุ่งมะขาม id school : 18904
 42.บ้านทุ่งเลียบ id school : 18944
 43.บ้านทุ่งใหญ่ id school : 18948
 44.บ้านนาลึก id school : 18895
 45.บ้านนาแสน id school : 18943
 46.บ้านบ่อหว้า id school : 18964
 47.บ้านบางกลํ่า id school : 18990
 48.บ้านบางเหรียง id school : 18968
 49.บ้านบางแฟบ id school : 18921
 50.บ้านบึงพิชัย id school : 18922
 51.บ้านปลักคล้า id school : 19002
 52.บ้านปลายละหาน id school : 18888
 53.บ้านป่ายาง id school : 18987
 54.บ้านพรุพ้อ id school : 18909
 55.บ้านม่วง id school : 18885
 56.บ้านยวนยาง id school : 18991
 57.บ้านยางงาม(ควนเนียง) id school : 18988
 58.บ้านยางงาม(บางกล่ำ) id school : 18976
 59.บ้านลานควาย id school : 18906
 60.บ้านวังพา id school : 18939
 61.บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) id school : 18920
 62.บ้านหนองนายขุ้ย id school : 18914
 63.บ้านหนองปลิง id school : 18978
 64.บ้านหนองม่วง id school : 18993
 65.บ้านหน้าควน id school : 18973
 66.บ้านหน้าควนลัง id school : 18923
 67.บ้านหน้าวัดโพธิ์ id school : 18999
 68.บ้านห้วยลึก id school : 18982
 69.บ้านห้วยสมบูรณ์ id school : 18884
 70.บ้านห้วยโอน id school : 18881
 71.บ้านหัวปาบ id school : 18981
 72.บ้านหัวไทร id school : 18979
 73.บ้านหาร id school : 18992
 74.บ้านหินผุด id school : 18946
 75.บ้านเก่าร้าง id school : 19000
 76.บ้านเกาะนก id school : 18930
 77.บ้านเกาะหมี id school : 18915
 78.บ้านเกาะใหญ่ id school : 18971
 79.บ้านเขาพระ id school : 18892
 80.บ้านเขารักเกียรติ id school : 18880
 81.บ้านเนินนิมิต id school : 18908
 82.บ้านโคกพยอม id school : 19004
 83.บ้านโคกเมา id school : 18983
 84.บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) id school : 18970
 85.บ้านโปะหมอ id school : 18955
 86.บ้านใต้ id school : 18927
 87.บ้านไร่ id school : 18956
 88.บ้านไสท้อน ยุบแล้ว DELETE id school : 18898
 89.รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) id school : 18942
 90.วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) id school : 18974
 91.วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 id school : 18919
 92.วัดควนเนียง id school : 18960
 93.วัดคูหาใน id school : 18903
 94.วัดจังโหลน id school : 18899
 95.วัดชลธารประสิทธิ์ id school : 18928
 96.วัดดอน id school : 18929
 97.วัดท่าข้าม id school : 18937
 98.วัดท่าช้าง id school : 18989
 99.วัดท่านางหอม id school : 18952
 100.วัดท่าหยี id school : 18980
 101.วัดท่าเมรุ ยุบแล้ว DELETE id school : 30843
 102.วัดท่าแซ id school : 18918
 103.วัดทุ่งคา id school : 18886
 104.วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 id school : 18959
 105.วัดนารังนก id school : 18994
 106.วัดบางทีง id school : 18967
 107.วัดบางลึก id school : 18932
 108.วัดบางศาลา id school : 19005
 109.วัดปรางแก้ว id school : 19006
 110.วัดปากจ่า id school : 18966
 111.วัดพรุเตาะ id school : 18947
 112.วัดม่วงค่อม id school : 18924
 113.วัดรัตนวราราม id school : 18912
 114.วัดศีรษะคีรี id school : 18950
 115.วัดหินเกลี้ยง id school : 18938
 116.วัดหูแร่ id school : 18940
 117.วัดเขากลอย id school : 18935
 118.วัดเจริญภูผา id school : 18902
 119.วัดเจริญราษฏร์ id school : 18934
 120.วัดเทพชุมนุม id school : 18954
 121.วัดเนินพิชัย id school : 18985
 122.วัดเลียบ id school : 18995
 123.วัดแม่เตย id school : 18936
 124.วัดโคกม่วง id school : 19001
 125.วัดโคกสมานคุณ id school : 18961
 126.วัดโคกเหรียง id school : 19003
 127.วัดโพธิธรรมาราม id school : 18962
 128.วัดไทรใหญ่ id school : 18896
 129.สํานักสงฆ์ศรีวิชัย id school : 18901
 130.เสนาณรงค์วิทยา id school : 18925

Powered By www.thaieducation.net