สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.บ้านจรเข้สามพัน id school : 27166
 2.บ้านดงกะเชา id school : 26654
 3.บ้านดอนกลาง id school : 26884
 4.บ้านดอนตำลึง id school : 27018
 5.บ้านดอนพุทรา id school : 27291
 6.บ้านทะเลบก id school : 26607
 7.บ้านทุ่งดินดำ id school : 27219
 8.บ้านนเรศ id school : 26487
 9.บ้านบ่อสำราญ id school : 26621
 10.บ้านบัวขาว id school : 26956
 11.บ้านประทุนทอง id school : 27145
 12.บ้านยมเบือ id school : 26872
 13.บ้านรางโพธิ์ id school : 27179
 14.บ้านสระกระโจม id school : 26812
 15.บ้านสระบัวทอง id school : 27211
 16.บ้านสระหลวง id school : 26613
 17.บ้านสะพังกร่าง id school : 27103
 18.บ้านหนองกระดี่ id school : 27016
 19.บ้านหนองกระทู้ id school : 27113
 20.บ้านหนองกุฏิ id school : 27282
 21.บ้านหนองจิก id school : 27117
 22.บ้านหนองจิกรากข่า id school : 26648
 23.บ้านหนองฝ้าย id school : 26808
 24.บ้านหนองวัลย์เปรียง id school : 26964
 25.บ้านหนองสลัดได id school : 26876
 26.บ้านหนองสานแตร id school : 26631
 27.บ้านหนองเฝ้า id school : 27015
 28.บ้านหนองแขม id school : 26627
 29.บ้านหนองแหน id school : 27364
 30.บ้านหนองโพธิ์ id school : 27100
 31.บ้านห้วยม้าลอย id school : 26888
 32.บ้านห้วยหิน id school : 27355
 33.บ้านหัวทำนบ id school : 27231
 34.บ้านหัววัง id school : 27013
 35.บ้านหัวเขา id school : 26883
 36.บ้านเขากำแพง id school : 27186
 37.บ้านเขาชานหมาก id school : 27170
 38.บ้านโคก 7 ลูก id school : 27038
 39.บ้านโคกงูเห่า id school : 26948
 40.บ้านโคกหม้อ id school : 26892
 41.บ้านโป่ง id school : 27000
 42.บ้านโป่งพรานอินทร์ id school : 27189
 43.บ้านไผ่ตาโม้ id school : 27050
 44.บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี id school : 26880
 45.พลับพลาไชย id school : 27274
 46.พานิชชีวะอุปถัมภ์ id school : 27182
 47.วัดกกม่วง id school : 27203
 48.วัดกลางบ้านดอน id school : 27240
 49.วัดคณฑี id school : 27375
 50.วัดคลองตัน id school : 27334
 51.วัดคอกวัว id school : 27370
 52.วัดคีรีรัตนาราม id school : 27184
 53.วัดคีรีเจริญผล id school : 27259
 54.วัดจันทราวาส id school : 27162
 55.วัดจำปา id school : 27195
 56.วัดช่องลม id school : 27383
 57.วัดชีธาราม id school : 26642
 58.วัดดอนมะนาว id school : 26913
 59.วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) id school : 27192
 60.วัดดอนสงวน id school : 27129
 61.วัดดอนสุโข id school : 27297
 62.วัดทองประดิษฐ์ id school : 27065
 63.วัดทับกระดาน id school : 27023
 64.วัดท่ากุ่ม id school : 26905
 65.วัดท่าข้าม id school : 27046
 66.วัดท่าจัด id school : 27057
 67.วัดท่าไชย(ประชานุกูล) id school : 27148
 68.วัดทุ่งคอก id school : 26978
 69.วัดทุ่งเข็น id school : 26989
 70.วัดธัญญวารี ยุบแล้ว DELETE id school : 26636
 71.วัดนันทวัน id school : 27302
 72.วัดบ่อคู่ id school : 27316
 73.วัดบางบอน id school : 27152
 74.วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) id school : 27075
 75.วัดบางสาม id school : 27035
 76.วัดบ้านกรวด id school : 26901
 77.วัดบ้านหนองโอ่ง id school : 27378
 78.วัดปทุมวนาราม id school : 27175
 79.วัดปทุมสราวาส id school : 27380
 80.วัดพรสวรรค์ id school : 27121
 81.วัดยางยี่แส id school : 27155
 82.วัดยางสว่างอารมณ์ id school : 27245
 83.วัดย่านซื่อ id school : 27086
 84.วัดรางกร่าง id school : 27093
 85.วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) id school : 27069
 86.วัดราษฎรบำรุง id school : 26489
 87.วัดลาดประทุมทอง id school : 27079
 88.วัดศรีสร้อยเพชร id school : 27225
 89.วัดศรีเฉลิมเขต id school : 26909
 90.วัดสระกร่างเจริญธรรม id school : 27185
 91.วัดสระด่าน id school : 26897
 92.วัดสระพังลาน id school : 27294
 93.วัดสระยายโสม id school : 27321
 94.วัดสระศรีเจริญ id school : 26488
 95.วัดสว่างอารมณ์ id school : 27078
 96.วัดสองพี่น้อง id school : 26917
 97.วัดสามัคคีธรรม id school : 27159
 98.วัดสำเภาทอง id school : 27036
 99.วัดหนองตาสาม id school : 27382
 100.วัดหนองพันเทา id school : 27031
 101.วัดหนองยายทรัพย์ id school : 27352
 102.วัดหนองหลอด id school : 26602
 103.วัดหนองหลุม id school : 27361
 104.วัดหนองแจง id school : 26805
 105.วัดห้วยคู้สามัคคี id school : 27187
 106.วัดหัวกลับ id school : 27019
 107.วัดหัวโพธิ์ id school : 27139
 108.วัดเขาดีสลัก id school : 27249
 109.วัดเขาพนมนาง id school : 27123
 110.วัดเขาพระ id school : 27381
 111.วัดเทพพิทักษ์ id school : 26996
 112.วัดเนินพระปรางค์ id school : 27005
 113.วัดเวฬุวัน id school : 27027
 114.วัดโคกยายเกตุ id school : 27181
 115.วัดโคกสำโรง id school : 27366
 116.วัดโพธิ์ทองเจริญ id school : 27263
 117.วัดโพธิ์เขียว id school : 27199
 118.วัดโภคาราม id school : 27183
 119.วัดใหม่นพรัตน์ id school : 27009
 120.วัดใหม่บำรุงธรรม id school : 27039
 121.วัดใหม่ปทุมสูตร id school : 27328
 122.วัดใหม่พิบูลย์ผล id school : 27060
 123.วัดใหม่สิทธาวาส id school : 27287
 124.วัดใหม่เพชรรัตน์ id school : 27096
 125.วัดไชยนาราษฎร์ id school : 27042
 126.วัดไผ่ขาด id school : 27090
 127.วัดไผ่โรงวัว id school : 27053
 128.สองพี่น้อง id school : 27040
 129.หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 id school : 27309
 130.อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร id school : 27384
 131.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ id school : 26486
 132.อนุบาลวัดดงตาล id school : 27056
 133.อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว id school : 27081
 134.อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู id school : 27107

Powered By www.thaieducation.net