สพป.ราชบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง id school : 28889
 2.ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) id school : 28499
 3.ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) id school : 28915
 4.ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) id school : 28965
 5.ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 id school : 28391
 6.ชุมชนวัดท่าผา id school : 28863
 7.ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) id school : 28964
 8.ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) id school : 28457
 9.ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม id school : 28410
 10.ชุมชนวัดหนองปลาหมอ id school : 28895
 11.ชุมชนวัดหนองโพ id school : 28969
 12.ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน id school : 28938
 13.ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ id school : 28951
 14.ชุมชนวัดใหญ่โพหัก id school : 28914
 15.ธรรมาธิปไตย id school : 28934
 16.บ้านกุ่ม id school : 28912
 17.บ้านดอนฟักทอง id school : 28364
 18.บ้านดอนไผ่ id school : 28397
 19.บ้านดอนไม้ลาย id school : 28545
 20.บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) id school : 28928
 21.บ้านรางสีหมอก id school : 28423
 22.บ้านลาดใหญ่ id school : 28900
 23.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 28975
 24.บ้านหนองกวาง id school : 28972
 25.บ้านหนองครึม id school : 28974
 26.บ้านหนองคา id school : 28881
 27.บ้านหนองตาพุด id school : 28953
 28.บ้านหนองสลิด id school : 28384
 29.บ้านหนองสองห้อง id school : 28940
 30.บ้านหนองใยบัว id school : 28973
 31.บ้านหนองไก่ขัน id school : 28546
 32.บ้านหนองไก่แก้ว id school : 28466
 33.บ้านห้วยยาง id school : 28560
 34.บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 id school : 28937
 35.บ้านเกาะโพธิ์งาม id school : 28936
 36.บ้านเขาแหลม id school : 28930
 37.บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) id school : 28952
 38.บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) id school : 28552
 39.วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 28970
 40.วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) id school : 28933
 41.วัดคูหาสวรรค์ id school : 28492
 42.วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) id school : 28931
 43.วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) id school : 28897
 44.วัดช่องพราน id school : 28946
 45.วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) id school : 28950
 46.วัดชาวเหนือ id school : 28447
 47.วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) id school : 28942
 48.วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) id school : 28902
 49.วัดดอนทราย id school : 28943
 50.วัดดอนพรม id school : 28903
 51.วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) id school : 28924
 52.วัดดอนสาลี id school : 28907
 53.วัดดอนเซ่ง id school : 28911
 54.วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) id school : 28870
 55.วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) id school : 28905
 56.วัดดีบอน id school : 28960
 57.วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) id school : 28901
 58.วัดตาผา id school : 28879
 59.วัดตาล id school : 28578
 60.วัดตาลเตี้ย id school : 28906
 61.วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) id school : 28434
 62.วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) id school : 28944
 63.วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) id school : 28909
 64.วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) id school : 28949
 65.วัดท่าเรือ id school : 28461
 66.วัดทำนบ id school : 28919
 67.วัดนางแก้ว id school : 28955
 68.วัดบ่อมะกรูด id school : 28958
 69.วัดบัวงาม id school : 28430
 70.วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) id school : 28968
 71.วัดบางลาน id school : 28945
 72.วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) id school : 28959
 73.วัดบ้านฆ้องน้อย id school : 28876
 74.วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) id school : 28935
 75.วัดบ้านใหม่ id school : 28920
 76.วัดบ้านไร่ id school : 28441
 77.วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) id school : 28892
 78.วัดปรกเจริญ id school : 28417
 79.วัดพระศรีอารย์ id school : 28961
 80.วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) id school : 28932
 81.วัดม่วง id school : 28882
 82.วัดมาบแค id school : 28896
 83.วัดยางหัก id school : 28874
 84.วัดระฆังทอง id school : 28929
 85.วัดลาดบัวขาว id school : 28887
 86.วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) id school : 28904
 87.วัดลำพยอม id school : 28857
 88.วัดศรีประชุมชน id school : 28957
 89.วัดสนามชัย id school : 28939
 90.วัดสนามไชย id school : 28376
 91.วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) id school : 28956
 92.วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) id school : 28971
 93.วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) id school : 28894
 94.วัดสระสี่มุม id school : 28548
 95.วัดสัมมาราม id school : 28521
 96.วัดสามัคคีธรรม id school : 28913
 97.วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) id school : 28473
 98.วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) id school : 28890
 99.วัดหนองกลางดง id school : 28941
 100.วัดหนองกลางด่าน id school : 28502
 101.วัดหนองประทุน id school : 28498
 102.วัดหนองปลาดุก id school : 28891
 103.วัดหนองม่วง id school : 28916
 104.วัดหนองมะค่า id school : 28927
 105.วัดหนองหญ้าปล้อง id school : 28888
 106.วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) id school : 28893
 107.วัดหนองอ้อ id school : 28966
 108.วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) id school : 28898
 109.วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) id school : 28500
 110.วัดหนองเอี่ยน id school : 28918
 111.วัดหลวง id school : 28917
 112.วัดหลักหกรัตนาราม id school : 28482
 113.วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 id school : 28899
 114.วัดหัวโพ id school : 28923
 115.วัดหุบกระทิง id school : 28884
 116.วัดหุบมะกล่ำ id school : 28962
 117.วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) id school : 28424
 118.วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) id school : 28860
 119.วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) id school : 28501
 120.วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) id school : 28880
 121.วัดอุบลวรรณา id school : 28479
 122.วัดเขาขลุง id school : 28524
 123.วัดเขาชะงุ้ม id school : 28925
 124.วัดเขาพระ id school : 28948
 125.วัดเขาส้ม id school : 28926
 126.วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) id school : 28558
 127.วัดเนกขัมมาราม id school : 28476
 128.วัดเวฬุวนาราม id school : 28404
 129.วัดเหนือ id school : 28910
 130.วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) id school : 28921
 131.วัดแก้วฟ้า id school : 28954
 132.วัดแหลมทอง id school : 28922
 133.วัดโกสินารายน์ id school : 28867
 134.วัดโคกทอง id school : 28947
 135.วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) id school : 28885
 136.วัดโชติทายการาม id school : 28413
 137.วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) id school : 28963
 138.วัดโพธิ์บัลลังก์ id school : 28855
 139.วัดโพธิ์รัตนาราม id school : 28886
 140.วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) id school : 28878
 141.วัดใหม่สี่หมื่น id school : 28486
 142.วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) id school : 28515
 143.วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) id school : 28496
 144.อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ id school : 28369
 145.อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) id school : 28908
 146.อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) id school : 28883
 147.อนุบาลโพธาราม ฯ id school : 28967

Powered By www.thaieducation.net