สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านท่าเสา id school : 30286
 2.ชุมชนบ้านพุเตย id school : 29897
 3.ชุมชนบ้านวังพิกุล id school : 30329
 4.ชุมชนบ้านโคกปรง id school : 29699
 5.ชุมชนบ้านโคกสะอาด id school : 30079
 6.ชุมชนบ้านโภชน์ id school : 30267
 7.บ้าน กม.30 id school : 30289
 8.บ้าน กม.35 id school : 30303
 9.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ id school : 29744
 10.บ้านกลาง id school : 30293
 11.บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) id school : 30199
 12.บ้านกันจุ id school : 30308
 13.บ้านคลองกรวด id school : 30238
 14.บ้านคลองกระจังวังไทร id school : 30033
 15.บ้านคลองกะโบน id school : 30275
 16.บ้านคลองดู่ id school : 30051
 17.บ้านคลองตะคร้อ id school : 30338
 18.บ้านคลองตะพานหิน id school : 30300
 19.บ้านคลองทราย id school : 29726
 20.บ้านคลองบง id school : 29815
 21.บ้านคลองยาง id school : 30304
 22.บ้านจัดสรร id school : 30137
 23.บ้านซับกระถินทอง id school : 30250
 24.บ้านซับกระโซ่ id school : 29967
 25.บ้านซับชมภู id school : 30273
 26.บ้านซับตะเคียนทอง id school : 30288
 27.บ้านซับตะแบก id school : 29964
 28.บ้านซับน้อย id school : 29718
 29.บ้านซับน้อยพัฒนา id school : 30183
 30.บ้านซับบอน id school : 30311
 31.บ้านซับวารินทร์ id school : 30262
 32.บ้านซับสมบูรณ์ id school : 29735
 33.บ้านซับสมพงษ์ ยุบแล้ว DELETE id school : 30316
 34.บ้านซับสวัสดิ์ id school : 29712
 35.บ้านซับสามัคคี id school : 30326
 36.บ้านซับสำราญเหนือ id school : 30324
 37.บ้านซับสำราญใต้ ยุบแล้ว DELETE id school : 30327
 38.บ้านซับหินเพลิง id school : 30087
 39.บ้านซับอีลุม id school : 29708
 40.บ้านซับเดื่อ id school : 30280
 41.บ้านซับไม้แดง id school : 30315
 42.บ้านดาดอุดม id school : 29980
 43.บ้านด่านเจริญชัย id school : 30194
 44.บ้านด่านไทรสามัคคี id school : 30146
 45.บ้านตะกรุดหิน id school : 30318
 46.บ้านตะกุดงาม id school : 30296
 47.บ้านตะกุดไผ่ id school : 29902
 48.บ้านตีบใต้ id school : 30242
 49.บ้านถ้ำมงคลชัย id school : 29818
 50.บ้านทรัพย์เกษตร id school : 30321
 51.บ้านท่าด้วง id school : 30204
 52.บ้านท่าสวาย id school : 30218
 53.บ้านท่าเยี่ยม id school : 30230
 54.บ้านท่าแดง id school : 30225
 55.บ้านท่าโรง id school : 29753
 56.บ้านท่าไม้ทอง id school : 30151
 57.บ้านทุ่งเศรษฐี id school : 30170
 58.บ้านทุ่งใหญ่ id school : 29763
 59.บ้านนาตะกุด id school : 30152
 60.บ้านนาทุ่ง id school : 30228
 61.บ้านนาน้ำโครม id school : 30133
 62.บ้านนาวังแหน id school : 30244
 63.บ้านนาสนุ่น id school : 30115
 64.บ้านนาสวรรค์ id school : 30071
 65.บ้านนาเฉลียง id school : 30292
 66.บ้านนาเฉลียงใต้ id school : 30235
 67.บ้านนาไร่เดียว id school : 29758
 68.บ้านน้ำร้อน id school : 29821
 69.บ้านน้ำอ้อม id school : 29970
 70.บ้านน้ำเขียว id school : 30196
 71.บ้านน้ำเดือด id school : 29715
 72.บ้านบ่อรัง id school : 29849
 73.บ้านบ่อไทย id school : 30240
 74.บ้านบัววัฒนา id school : 30253
 75.บ้านบึงกระจับ id school : 29863
 76.บ้านบึงนาจาน id school : 30162
 77.บ้านบึงสามพัน id school : 30320
 78.บ้านบุมะกรูด id school : 29766
 79.บ้านปากตก id school : 30290
 80.บ้านป่าคาย id school : 30252
 81.บ้านปางยาง id school : 30210
 82.บ้านปู่จ้าว id school : 30307
 83.บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ id school : 30301
 84.บ้านพญาวัง id school : 30325
 85.บ้านพนมเพชร id school : 30333
 86.บ้านพรหมประชาสรรค์ ยุบแล้ว DELETE id school : 29930
 87.บ้านพรหมยาม id school : 30005
 88.บ้านพระที่นั่ง id school : 29936
 89.บ้านพุขาม id school : 29876
 90.บ้านฟุบสะแก id school : 29730
 91.บ้านภูน้ำหยด id school : 29916
 92.บ้านม่วงชุม id school : 30026
 93.บ้านมาบสมอสามัคคี id school : 29811
 94.บ้านยางสาว id school : 30334
 95.บ้านรวมทรัพย์ id school : 29926
 96.บ้านร่องหอยพัฒนา id school : 30167
 97.บ้านรังย้อย id school : 30192
 98.บ้านราษฎร์เจริญ id school : 30314
 99.บ้านราหุล id school : 30322
 100.บ้านลำตะคร้อ id school : 30309
 101.บ้านลำตาเณร id school : 30264
 102.บ้านลำนารวย id school : 30000
 103.บ้านลำพาด id school : 30305
 104.บ้านวังขอน id school : 30056
 105.บ้านวังขาม id school : 30173
 106.บ้านวังท่าดี id school : 30294
 107.บ้านวังน้อย id school : 29973
 108.บ้านวังปลา id school : 30323
 109.บ้านวังลึก id school : 29941
 110.บ้านวังอ่าง id school : 30259
 111.บ้านวังเหว id school : 30291
 112.บ้านวังโบสถ์ id school : 30295
 113.บ้านวังใหญ่ id school : 29977
 114.บ้านวังไผ่ id school : 29823
 115.บ้านวังไลย์ id school : 30337
 116.บ้านศรีมงคล id school : 30332
 117.บ้านศรีเทพน้อย id school : 30153
 118.บ้านสระกรวด id school : 30178
 119.บ้านสระประดู่ id school : 29995
 120.บ้านสระหมื่นเชียง id school : 30297
 121.บ้านสระเกษ id school : 30287
 122.บ้านสระแก้ว id school : 30336
 123.บ้านสันติธรรม id school : 30143
 124.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน id school : 30211
 125.บ้านสามัคคีพัฒนา id school : 29910
 126.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 29887
 127.บ้านหนองคล้า id school : 29892
 128.บ้านหนองจอกวังกำแพง id school : 30164
 129.บ้านหนองชุมแสง id school : 30502
 130.บ้านหนองบัว id school : 30118
 131.บ้านหนองบัวขาว id school : 29829
 132.บ้านหนองบัวทอง id school : 29839
 133.บ้านหนองพลวง id school : 30312
 134.บ้านหนองย่างทอย id school : 30185
 135.บ้านหนองสรวง id school : 30042
 136.บ้านหนองสะแก id school : 29827
 137.บ้านหนองสะแกสี่ id school : 30110
 138.บ้านหนองหมู id school : 30148
 139.บ้านหนองแจง id school : 30340
 140.บ้านหนองโป่ง id school : 29855
 141.บ้านหนองไม้สอ id school : 29845
 142.บ้านห้วยตลาด id school : 30207
 143.บ้านห้วยทราย id school : 30331
 144.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง id school : 30306
 145.บ้านหัวโตก id school : 30233
 146.บ้านหินดาดน้อย ยุบแล้ว DELETE id school : 30319
 147.บ้านเกาะแก้ว id school : 30047
 148.บ้านเข็มทอง id school : 30017
 149.บ้านเขาคลัง id school : 30037
 150.บ้านเขาพลวง id school : 30335
 151.บ้านเขายางโปร่ง id school : 29703
 152.บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง id school : 29951
 153.บ้านเฉลียงทอง id school : 30214
 154.บ้านเนินคนธา id school : 30215
 155.บ้านเนินถาวร id school : 30128
 156.บ้านเนินพัฒนา id school : 30202
 157.บ้านเนินมะค่า id school : 30256
 158.บ้านเนินสมบูรณ์ id school : 30328
 159.บ้านเนินสวรรค์ id school : 30278
 160.บ้านเนินสะอาด id school : 29958
 161.บ้านเพชรละคร id school : 30282
 162.บ้านแก่งหินปูน id school : 30012
 163.บ้านแควป่าสัก id school : 30141
 164.บ้านแสงมณีวิทยา id school : 29748
 165.บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) id school : 29960
 166.บ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) id school : 30310
 167.บ้านโคกคงสมโภชน์ id school : 30270
 168.บ้านโคกตะขบ id school : 30123
 169.บ้านโคกปรือ id school : 29869
 170.บ้านโคกรังน้อย id school : 30189
 171.บ้านโคกสง่า id school : 29881
 172.บ้านโคกสง่านาข้าวดอ id school : 30298
 173.บ้านโคกสะอาด id school : 30313
 174.บ้านโคกสะแกลาด id school : 30156
 175.บ้านโคกสำราญ id school : 29813
 176.บ้านโคกหิน id school : 30180
 177.บ้านโคกเจริญ id school : 30247
 178.บ้านโป่งบุญเจริญ id school : 30330
 179.บ้านโพทะเลประชาสรรค์ id school : 29741
 180.บ้านใหม่วิไลวัลย์ id school : 29833
 181.บ้านไทรงาม id school : 29814
 182.บ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) id school : 29991
 183.บ้านไทรทอง(หนองไผ่) id school : 30299
 184.บ้านไร่ขอนยางขวาง id school : 30222
 185.บ้านไร่ตาพุฒ id school : 30021
 186.บ้านไร่เหนือ id school : 30254
 187.รัฐประชานุสรณ์ id school : 29721
 188.วัดเขาเจริญธรรม id school : 30339
 189.วัลลภานุสรณ์ id school : 29986
 190.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) id school : 30317
 191.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี id school : 29762
 192.อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) id school : 30175
 193.อนุบาลหนองไผ่ id school : 30302

Powered By www.thaieducation.net