สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.คลองขวาง id school : 4994
 2.คลองพานทอง id school : 4973
 3.จันทร์เจริญ id school : 4975
 4.ตลาดคลอง 16 id school : 4932
 5.ตลาดเปร็ง id school : 4893
 6.บ้านคลอง 21 id school : 4922
 7.บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) id school : 4895
 8.บ้านดอนเกาะกา id school : 4928
 9.บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ id school : 4974
 10.บ้านบางข้าว id school : 4986
 11.บ้านบางแก้ว id school : 4903
 12.บ้านบึงพระอาจารย์ id school : 4929
 13.บ้านปลายคลอง 20 id school : 4923
 14.บ้านวนท่าแครง id school : 4909
 15.บ้านวังตะเคียน id school : 4919
 16.บ้านสีล้ง id school : 4992
 17.บ้านเกาะดอน id school : 4892
 18.บ้านแขวงกลั่น id school : 4912
 19.บึงสิงโต id school : 4969
 20.บึงเทพยา id school : 4942
 21.ประกอบราษฎร์บำรุง id school : 4976
 22.ประชาฤกษ์สมบูรณ์ id school : 4941
 23.ปากคลองบางขนาก id school : 4938
 24.ปากบึงสิงโต id school : 4963
 25.พรหมานุเคราะห์ id school : 4983
 26.พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) id school : 4982
 27.วัดกระทุ่ม id school : 5014
 28.วัดกลางราษฎร์บำรุง id school : 5008
 29.วัดคลอง 18 id school : 4970
 30.วัดคลองต้นหมัน id school : 5012
 31.วัดคลองบ้านโพธิ์ id school : 5011
 32.วัดคลองสวน id school : 4998
 33.วัดคลองเจ้า id school : 4961
 34.วัดคู้เกษมสโมสร id school : 4897
 35.วัดจรเข้น้อย id school : 4888
 36.วัดจุกเฌอ id school : 4885
 37.วัดชนะสงสาร id school : 4886
 38.วัดญาณรังษาราม id school : 4955
 39.วัดดอนทราย id school : 5005
 40.วัดดอนทอง id school : 4908
 41.วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) id school : 5019
 42.วัดตะพังคลี id school : 4953
 43.วัดทด id school : 4914
 44.วัดท่าสะอ้าน id school : 4977
 45.วัดนครเนื่องเขต id school : 4918
 46.วัดนิโครธาราม id school : 4901
 47.วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง id school : 4954
 48.วัดบน id school : 4981
 49.วัดบางข้าว ยุบแล้ว DELETE id school : 30556
 50.วัดบางปรง id school : 4916
 51.วัดบางปลานัก id school : 4913
 52.วัดบางผึ้ง id school : 4985
 53.วัดบางพระ id school : 4917
 54.วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) id school : 4987
 55.วัดบางสมัคร id school : 4988
 56.วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) id school : 4952
 57.วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) id school : 4979
 58.วัดบางแสม id school : 4972
 59.วัดบางไทร id school : 4957
 60.วัดบ้านนา id school : 4902
 61.วัดบึงตาหอม id school : 4927
 62.วัดบึงทองหลาง id school : 4962
 63.วัดบึงน้ำรักษ์ id school : 4946
 64.วัดประชาบำรุง id school : 4940
 65.วัดประชาบำรุงกิจ id school : 5016
 66.วัดประตูน้ำท่าไข่ id school : 4900
 67.วัดประศาสน์โสภณ id school : 5006
 68.วัดผาณิตาราม id school : 5009
 69.วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 id school : 5001
 70.วัดพรหมสุวรรณ id school : 4887
 71.วัดพิพิธประสาทสุนทร id school : 5013
 72.วัดพิมพาวาส id school : 4989
 73.วัดพุทธอุดมวิหาร id school : 4967
 74.วัดรามัญ id school : 4934
 75.วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ id school : 4925
 76.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ id school : 4907
 77.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม id school : 5002
 78.วัดล่าง id school : 4980
 79.วัดลาดบัว id school : 5003
 80.วัดลาดยาว id school : 4978
 81.วัดศรีมงคล id school : 5022
 82.วัดสนามจันทร์ id school : 5010
 83.วัดสมานรัตนาราม id school : 4905
 84.วัดสว่างอารมณ์ id school : 4960
 85.วัดสองคลอง id school : 4991
 86.วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 5015
 87.วัดสุขาราม id school : 4995
 88.วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) id school : 4997
 89.วัดหนองกระสังสามัคคี id school : 5020
 90.วัดหนามแดง id school : 4920
 91.วัดหลวงแพ่ง id school : 4959
 92.วัดอรัญญิการาม id school : 5021
 93.วัดอินทาราม id school : 5018
 94.วัดเกตุสโมสร id school : 4939
 95.วัดเกาะ id school : 4910
 96.วัดเกาะจันทาราม id school : 4904
 97.วัดเขาดิน id school : 4971
 98.วัดเทพนิมิตร id school : 4899
 99.วัดเทพราช id school : 5007
 100.วัดเที่ยงพิมลมุข id school : 4906
 101.วัดแพรกนกเอี้ยง id school : 4911
 102.วัดแสนภูดาษ id school : 5017
 103.วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 id school : 4915
 104.วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ id school : 4924
 105.วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ id school : 4964
 106.วัดใหม่ประเวศ id school : 5004
 107.วัดไชยธารา id school : 4898
 108.วัดไผ่ดำ id school : 4958
 109.สกัด 80 id school : 4993
 110.สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) id school : 4996
 111.สกุลดีประชาสรรค์ id school : 4945
 112.สะแกโดดประชาสรรค์ id school : 4956
 113.สามัคคีราษฎร์บำรุง id school : 4984
 114.สิทธิสุนทรอุทิศ id school : 4951
 115.สุเหร่าคลอง 14 id school : 4950
 116.สุเหร่าคลอง 15 id school : 4947
 117.สุเหร่าคลอง 18 id school : 4968
 118.สุเหร่าคลอง 19 id school : 4966
 119.สุเหร่าคลอง 20 id school : 4965
 120.สุเหร่าคลองหกวา id school : 4949
 121.สุเหร่าคลองใหญ่ id school : 4891
 122.สุเหร่าคู้ id school : 4937
 123.สุเหร่าจรเข้น้อย id school : 5000
 124.สุเหร่าดอนกลาง id school : 4936
 125.สุเหร่าดอนเกาะกา id school : 4926
 126.สุเหร่าดารุลนาอีม id school : 4948
 127.สุเหร่าปากคลอง 20 id school : 4935
 128.สุเหร่าลาดน้ำขาว id school : 4889
 129.สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) id school : 4930
 130.สุเหร่าสมอเซ id school : 4890
 131.สุเหร่าสมอเอก id school : 4931
 132.สุเหร่าหลวงแพ่ง id school : 4896
 133.สุเหร่าเกาะไร่ id school : 4999
 134.สุเหร่าแคราย id school : 4944
 135.สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 id school : 4943
 136.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ id school : 4921
 137.เฉลิมช่วงวิทยาทาน id school : 4933
 138.แพ่งพิทยาภูมิ id school : 4894
 139.แสมขาววิทยาคาร id school : 4990

Powered By www.thaieducation.net