สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา id school : 23876
 2.คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา id school : 23934
 3.จตุรพักตรพิมาน id school : 23828
 4.ชุมชนบ้านประตูชัย id school : 23847
 5.ชุมชนบ้านยางกู่ id school : 23858
 6.ชุมชนบ้านสีแก้ว id school : 23757
 7.ชุมชนบ้านเมืองหงส์ id school : 23808
 8.ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) id school : 23895
 9.ชุมชนบ้านโคกล่าม id school : 23777
 10.ดงยางสะแบง id school : 23924
 11.ดอนแคนดอนหวายสามัคคี id school : 23926
 12.ดินดำบัวรองวิทยา id school : 23920
 13.ทรายทองวิทยา id school : 23908
 14.ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา id school : 23968
 15.ธรรมจารีนิวาส id school : 23726
 16.นาคำเจริญวิทย์ id school : 23877
 17.บ้านกล้วยวิทยา id school : 23900
 18.บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) id school : 23732
 19.บ้านกอกวิทยาคาร id school : 23788
 20.บ้านขมิ้นจานทุ่ง id school : 23923
 21.บ้านขว้างท่าสะแบง id school : 23985
 22.บ้านขว้างใหญ่ id school : 23984
 23.บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) id school : 23724
 24.บ้านข่า id school : 23823
 25.บ้านขาม id school : 23850
 26.บ้านขี้เหล็ก id school : 23769
 27.บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล id school : 23797
 28.บ้านค้อ id school : 23740
 29.บ้านค้อกุดจอก id school : 23833
 30.บ้านคางฮุง id school : 23843
 31.บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) id school : 23760
 32.บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม id school : 23952
 33.บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) id school : 23921
 34.บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) id school : 23838
 35.บ้านงูเหลือม id school : 23787
 36.บ้านจันทร์สว่าง id school : 23882
 37.บ้านจาน id school : 23971
 38.บ้านชาดมะเหลื่อม id school : 23873
 39.บ้านซ้งวิทยาคม id school : 23764
 40.บ้านซองแมว id school : 23987
 41.บ้านดงกลาง id school : 23781
 42.บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) id school : 23950
 43.บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ id school : 23856
 44.บ้านดงยาง id school : 23794
 45.บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) id school : 23754
 46.บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) id school : 23731
 47.บ้านดงสวอง id school : 23761
 48.บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) id school : 23914
 49.บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) id school : 23750
 50.บ้านดงเครือวัลย์ id school : 23933
 51.บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ id school : 23785
 52.บ้านดอนชัย id school : 23875
 53.บ้านดอนพยอมน้อย id school : 23947
 54.บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) id school : 23956
 55.บ้านดอนสำราญ id school : 23958
 56.บ้านดอนแก้ว id school : 23982
 57.บ้านดอนแคน id school : 23817
 58.บ้านดอนแดง id school : 23954
 59.บ้านดู่ id school : 23842
 60.บ้านดู่น้อย id school : 23790
 61.บ้านตรีคาม id school : 23880
 62.บ้านตาอุด id school : 23871
 63.บ้านธวัชบุรี id school : 23839
 64.บ้านธาตุประทับ id school : 23967
 65.บ้านนางาม id school : 23980
 66.บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) id school : 23733
 67.บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ id school : 23801
 68.บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) id school : 23989
 69.บ้านบากหนองแดง id school : 23885
 70.บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ id school : 23941
 71.บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) id school : 23758
 72.บ้านป่าดวน id school : 23813
 73.บ้านป่านหนองอ้อ id school : 23918
 74.บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) id school : 23929
 75.บ้านป่ายาง id school : 23736
 76.บ้านป่าสุ่ม id school : 23881
 77.บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร id school : 23949
 78.บ้านป่าแหนหนองไร่ id school : 23899
 79.บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) id school : 23932
 80.บ้านฝั่งแดง id school : 23879
 81.บ้านพยอม id school : 23925
 82.บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) id school : 23948
 83.บ้านพลับพลา id school : 23963
 84.บ้านม่วงท่าลาด id school : 23937
 85.บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) id school : 23927
 86.บ้านมะยาง id school : 23862
 87.บ้านมะอึ id school : 23859
 88.บ้านมีชัย id school : 23965
 89.บ้านยางเครือ id school : 23800
 90.บ้านยางใต้ id school : 23973
 91.บ้านร่องคำ ยุบแล้ว DELETE id school : 30963
 92.บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) id school : 23748
 93.บ้านราชธานี id school : 23863
 94.บ้านวังปากบุ่ง id school : 23955
 95.บ้านศรีสมเด็จ id school : 23896
 96.บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) id school : 23744
 97.บ้านสวนจิก id school : 23902
 98.บ้านสวนมอญ id school : 23832
 99.บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร id school : 23853
 100.บ้านสังข์ id school : 23851
 101.บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) id school : 23751
 102.บ้านสามแยกโพธิ์ชัย ยุบแล้ว DELETE id school : 23776
 103.บ้านหนองคูบอน id school : 23778
 104.บ้านหนองจิกโคกสูง id school : 23730
 105.บ้านหนองช้าง id school : 23836
 106.บ้านหนองชาด id school : 23795
 107.บ้านหนองดู่ id school : 23840
 108.บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา id school : 23916
 109.บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) id school : 23772
 110.บ้านหนองต่าย id school : 23837
 111.บ้านหนองตาไก้หนองตุ id school : 23759
 112.บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) id school : 23771
 113.บ้านหนองบั่ว id school : 23830
 114.บ้านหนองบัวดอนไผ่ id school : 23845
 115.บ้านหนองผักแว่น id school : 23773
 116.บ้านหนองผือ id school : 23824
 117.บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). id school : 23779
 118.บ้านหนองผือโพนศรี id school : 23737
 119.บ้านหนองพานแยบัวห้าว id school : 23727
 120.บ้านหนองยูง id school : 23768
 121.บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) id school : 23894
 122.บ้านหนองสาหร่าย id school : 23872
 123.บ้านหนองหิน id school : 23818
 124.บ้านหนองเข็ง id school : 23917
 125.บ้านหนองเต่า id school : 23868
 126.บ้านหนองเบิด id school : 23860
 127.บ้านหนองแก่ง id school : 23960
 128.บ้านหนองแวง id school : 23766
 129.บ้านหนองแวงยาว id school : 23903
 130.บ้านหนองแวงหนองหัวคน id school : 23821
 131.บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ id school : 23890
 132.บ้านหนองแอก id school : 23820
 133.บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) id school : 23728
 134.บ้านหนองโสน id school : 23865
 135.บ้านหนองใหญ่ id school : 23906
 136.บ้านหนาด id school : 23972
 137.บ้านหมูม้น id school : 23966
 138.บ้านห้วยสนุกสะพานทอง id school : 23990
 139.บ้านหวายน้อย id school : 23970
 140.บ้านหวายหลึม id school : 23986
 141.บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) id school : 23945
 142.บ้านหัวนาคำ id school : 23783
 143.บ้านหัวโนน id school : 23841
 144.บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) id school : 23734
 145.บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ id school : 23826
 146.บ้านอีง่อง id school : 23831
 147.บ้านอีหมุน id school : 23864
 148.บ้านอีโก่ม id school : 23974
 149.บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) id school : 23815
 150.บ้านอุ่มจาน id school : 23819
 151.บ้านอุ่มเม้า id school : 23884
 152.บ้านเกษมสุข id school : 23962
 153.บ้านเขวาทุ่ง id school : 23834
 154.บ้านเขือง id school : 23946
 155.บ้านเทอดไทย id school : 23976
 156.บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) id school : 23746
 157.บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล id school : 23915
 158.บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) id school : 23729
 159.บ้านเปลือยสีแก้ว id school : 23762
 160.บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา id school : 23855
 161.บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) id school : 23745
 162.บ้านเมืองน้อย id school : 23861
 163.บ้านเล้าวิทยาคาร id school : 23765
 164.บ้านเลิงคาประชาเนรมิต id school : 23922
 165.บ้านเลิงคาประชาเนรมิต ยุบแล้ว DELETE id school : 30882
 166.บ้านเหล่ากล้วย id school : 23930
 167.บ้านเหล่ากุด id school : 23901
 168.บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) id school : 23756
 169.บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) id school : 23911
 170.บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม id school : 23786
 171.บ้านเหล่ายูง id school : 23780
 172.บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) id school : 23886
 173.บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) id school : 23747
 174.บ้านแคน id school : 23910
 175.บ้านแคนสามัคคี id school : 23725
 176.บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า id school : 23935
 177.บ้านแดงโนนสว่าง id school : 23775
 178.บ้านแมด ยุบแล้ว DELETE id school : 30964
 179.บ้านแมดโพธิ์กลาง id school : 23953
 180.บ้านแมตวิทยาคาร id school : 23752
 181.บ้านแวงวิทยา id school : 23767
 182.บ้านโคกกลาง id school : 23809
 183.บ้านโคกข่าหนองโก id school : 23897
 184.บ้านโคกมอน id school : 23805
 185.บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) id school : 23755
 186.บ้านโนนข่า id school : 23944
 187.บ้านโนนรัง id school : 23739
 188.บ้านโนนราษี id school : 23981
 189.บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี id school : 23738
 190.บ้านโนนสำราญ id school : 23812
 191.บ้านโนนเมือง ยุบแล้ว DELETE id school : 30962
 192.บ้านโนนแท่น id school : 23770
 193.บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) id school : 23887
 194.บ้านโพนทอง id school : 23889
 195.บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) id school : 23891
 196.บ้านไก่ป่า id school : 23874
 197.บ้านไผ่ id school : 23848
 198.บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) id school : 23807
 199.บึงงามพัฒนา id school : 23978
 200.ประชาราษฏร์รังสรรค์ id school : 23979
 201.ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา id school : 23803
 202.ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย id school : 23793
 203.พรหมยานุสรณ์ id school : 23789
 204.ร่องคำวิทยานุกูล id school : 23804
 205.รัฐทวิคาม id school : 23796
 206.รัฐประชาวิทยาคาร id school : 23782
 207.รัตนประชานุสรณ์ id school : 23810
 208.ราชสารสุธีอนุสรณ์ id school : 23829
 209.ลิ้นฟ้าวิทยาคาร id school : 23811
 210.วังยาวเจริญวิทย์ id school : 23959
 211.วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) id school : 23912
 212.วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) id school : 23743
 213.สหคามวิทยาคาร id school : 23816
 214.สหสามัคคีวิทยา id school : 23735
 215.หนองคูโคกขุมดิน id school : 23905
 216.หนองตอวิทยา id school : 23827
 217.หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ id school : 23806
 218.หัวนางามวิทยา id school : 23938
 219.อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) id school : 23892
 220.อนุบาลร้อยเอ็ด id school : 23741
 221.เขวาชีรัฐประชาสรรค์ id school : 23943
 222.เมืองจังหาร id school : 23909
 223.เมืองธวัชบุรี id school : 23846
 224.เมืองร้อยเอ็ด id school : 23742
 225.เวฬุวันวิทยา id school : 23869
 226.แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) id school : 23940
 227.โนนสีดาวิทยา id school : 23907
 228.โนนเชียงบังหาดหนองแค id school : 23931
 229.โพธิ์สัยสว่างวิทย์ id school : 23888
 230.โสภโณประชาสรรค์ id school : 23753
 231.ไตรคามวิทยา id school : 23939
 232.ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) id school : 23749
 233.ไตรมิตรวิทยา id school : 23825
 234.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ id school : 23904
 235.ไพศาลวิทยาคม id school : 23854

Powered By www.thaieducation.net