สพป.มหาสารคาม เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.กระบากวิทยาคาร id school : 24152
 2.จินดาอารมณ์ id school : 23992
 3.ชุมชนบ้านกุดปลาดุก id school : 24106
 4.ชุมชนโพนงามโพนสวาง id school : 23579
 5.ดอนกลางนุกูลวิทย์ id school : 23550
 6.ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา id school : 24118
 7.บ้านกอกหนองผือ id school : 23687
 8.บ้านกุดจอก id school : 24151
 9.บ้านกุดรัง id school : 24019
 10.บ้านกุดเม็ก id school : 24024
 11.บ้านกู่ทอง id school : 23893
 12.บ้านขามเปี้ย id school : 23883
 13.บ้านขีหนองจิก id school : 24006
 14.บ้านค้อ id school : 23983
 15.บ้านคุยเชือก id school : 23682
 16.บ้านคุยแพง id school : 23678
 17.บ้านคุยโพธิ์ id school : 23784
 18.บ้านจอมทอง id school : 24094
 19.บ้านจานโนนสูง id school : 24002
 20.บ้านดอนกลอยหนองยาง id school : 23799
 21.บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ id school : 23573
 22.บ้านดอนสันติ id school : 23866
 23.บ้านทันดู่เหนือ id school : 23774
 24.บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา id school : 23994
 25.บ้านท่าเดื่อ id school : 23663
 26.บ้านทิพโสต id school : 23553
 27.บ้านนาทอง id school : 23995
 28.บ้านนาล้อมโคกสว่าง id school : 23694
 29.บ้านนาโพธิ์ id school : 24057
 30.บ้านน้ำจ้อย ยุบแล้ว DELETE id school : 30922
 31.บ้านบ่อแกบ่อทอง id school : 24087
 32.บ้านบะหลวงหนองแวง id school : 23628
 33.บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง id school : 23590
 34.บ้านป่าปอ id school : 23878
 35.บ้านป่าเป้า id school : 23608
 36.บ้านผักหนอก id school : 23596
 37.บ้านผักแว่น id school : 24153
 38.บ้านผำ id school : 23991
 39.บ้านผือ id school : 24146
 40.บ้านม่วงน้อย id school : 23564
 41.บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา id school : 23576
 42.บ้านยางน้อย id school : 23605
 43.บ้านยางสินไชย หนองหาด id school : 23844
 44.บ้านยางใหญ่ id school : 23611
 45.บ้านวังกุง id school : 23536
 46.บ้านวังจาน id school : 23547
 47.บ้านวังยาววิทยายน id school : 23630
 48.บ้านวังโพน id school : 23522
 49.บ้านศรีสุข id school : 23814
 50.บ้านศรีอรุณ id school : 24091
 51.บ้านส้มกบ id school : 24154
 52.บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง id school : 23969
 53.บ้านสว่างยางท่าแจ้ง id school : 23592
 54.บ้านสว่างสร้างแก้ว ยุบแล้ว DELETE id school : 30976
 55.บ้านสะอาดดอนเงิน id school : 23988
 56.บ้านสังข์ทอง id school : 23798
 57.บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม id school : 24096
 58.บ้านสีดาสระแก้ว id school : 23997
 59.บ้านหญ้าขาว id school : 23648
 60.บ้านหนองกุง id school : 24150
 61.บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ id school : 23518
 62.บ้านหนองคลองหัวขัว id school : 24033
 63.บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) id school : 24005
 64.บ้านหนองชาด id school : 23928
 65.บ้านหนองซอน id school : 23996
 66.บ้านหนองนาไร่เดียว id school : 24126
 67.บ้านหนองบอน id school : 24089
 68.บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว id school : 23665
 69.บ้านหนองบัวเรียน id school : 23585
 70.บ้านหนองบุญชู id school : 23936
 71.บ้านหนองปลาเข็ง id school : 23673
 72.บ้านหนองมะเม้า id school : 23957
 73.บ้านหนองมันปลา id school : 23919
 74.บ้านหนองล่าม id school : 24010
 75.บ้านหนองสระพังโนนสะอาด id school : 23520
 76.บ้านหนองเขื่อน id school : 23532
 77.บ้านหนองเดิ่น id school : 24008
 78.บ้านหนองเหล็ก id school : 23722
 79.บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย id school : 24095
 80.บ้านหนองแวง id school : 23961
 81.บ้านหนองแวงสวนกล้วย id school : 23723
 82.บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ id school : 24093
 83.บ้านหนองแสง id school : 24102
 84.บ้านหนองแหน id school : 24038
 85.บ้านหนองโดน id school : 24066
 86.บ้านหนองไห id school : 23998
 87.บ้านหมากมายโพธิ์ทอง id school : 23721
 88.บ้านห้วยม่วง id school : 23852
 89.บ้านห้วยแคนโนนสูง id school : 24092
 90.บ้านหัวขัว id school : 23519
 91.บ้านหัวช้าง id school : 24030
 92.บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ id school : 24078
 93.บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย id school : 23676
 94.บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 id school : 24004
 95.บ้านเขวาสะดืออิสาน id school : 23822
 96.บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) id school : 23538
 97.บ้านเชียงยืน id school : 23964
 98.บ้านเมืองเพ็ง id school : 23898
 99.บ้านเลิงบัว id school : 23619
 100.บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว id school : 24086
 101.บ้านเลิงใต้ id school : 23622
 102.บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา id school : 24001
 103.บ้านเหล่าพ่อหา id school : 23525
 104.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ id school : 24009
 105.บ้านเหล่าหนองแคน id school : 23849
 106.บ้านเหล่าโพธิ์ id school : 23657
 107.บ้านแก้งขิงแคง id school : 23517
 108.บ้านแก่งโกสุมท่างาม id school : 23791
 109.บ้านแท่นโนนหนองคู id school : 23835
 110.บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) id school : 23993
 111.บ้านแฝกโนนสำราญ id school : 23977
 112.บ้านแพงหนองเหนือ id school : 23557
 113.บ้านแห่บริหารวิทย์ id school : 23857
 114.บ้านแห่เหนือ id school : 23661
 115.บ้านโคกกลาง id school : 23529
 116.บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี id school : 24131
 117.บ้านโคกข่า id school : 24003
 118.บ้านโคกสูง id school : 23975
 119.บ้านโจดบัวบาน id school : 23913
 120.บ้านโชคชัย id school : 23802
 121.บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก id school : 23870
 122.บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ id school : 23942
 123.บ้านโนนทัน id school : 24113
 124.บ้านโนนนกหอ id school : 23602
 125.บ้านโนนราษีโคกล่าม id school : 23521
 126.บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ id school : 24000
 127.บ้านโนนสมบูรณ์ id school : 24070
 128.บ้านโนนสะอาด id school : 24084
 129.บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี id school : 23763
 130.บ้านโนนสัง id school : 23670
 131.บ้านโนนสูงวังขอนจิก id school : 23690
 132.บ้านโนนเนาว์ id school : 23542
 133.บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ id school : 23582
 134.บ้านโนนเมืองสองคอน id school : 23571
 135.บ้านโพน id school : 23999
 136.บ้านโพนทอง id school : 23867
 137.บ้านโสกกาว ยุบแล้ว DELETE id school : 30975
 138.บ้านโสกกาวดาวเรือง id school : 24090
 139.บ้านโสกคลอง id school : 24088
 140.บ้านไทยรัฐวิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 30977
 141.บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) id school : 24048
 142.ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 id school : 23792
 143.ศิริราษฎร์หมากหญ้า id school : 23951
 144.หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร id school : 23660
 145.หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ id school : 23625
 146.หนองโกวิทยกิจ id school : 23566
 147.หินแห่เสริมศิลป์ id school : 23638
 148.อนุบาลชื่นชม id school : 24138
 149.ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) id school : 24007

Powered By www.thaieducation.net