สพป.หนองคาย เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านชุมช้าง id school : 13977
 2.ชุมชนบ้านปากสวย id school : 14008
 3.ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ id school : 13963
 4.ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี id school : 13981
 5.นิคมเจริญชัย id school : 14064
 6.บ้านกลุ่มพัฒนา id school : 13966
 7.บ้านก่องขันธ์ id school : 13994
 8.บ้านกุดบง id school : 13960
 9.บ้านกุดแกลบ id school : 13992
 10.บ้านกุดแคนโนนมันปลา id school : 14032
 11.บ้านคำจำปา id school : 14002
 12.บ้านคำตอยูง id school : 13985
 13.บ้านคำปะกั้ง id school : 14005
 14.บ้านคำเจริญ id school : 14003
 15.บ้านคำโคนสว่าง id school : 14040
 16.บ้านจับไม้ id school : 14023
 17.บ้านดงกำพี้ id school : 14007
 18.บ้านดงดาล id school : 14056
 19.บ้านดงสระพัง id school : 13995
 20.บ้านดอนเหมือด id school : 14048
 21.บ้านต้อน id school : 14049
 22.บ้านต้อนเหนือ id school : 13996
 23.บ้านตาลชุม id school : 14063
 24.บ้านท่าคำบง id school : 14030
 25.บ้านท่าหนองพันทา id school : 13983
 26.บ้านทุ่งหลวงนาขาม id school : 13989
 27.บ้านนาคำมูลชมภูพร id school : 14043
 28.บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร id school : 14044
 29.บ้านนาชุมช้าง id school : 14065
 30.บ้านนาดี id school : 14021
 31.บ้านนาตาล id school : 13972
 32.บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท id school : 13990
 33.บ้านนาทับไฮ id school : 14042
 34.บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง id school : 14047
 35.บ้านนายาง id school : 14052
 36.บ้านนาสิงห์ id school : 14051
 37.บ้านนาหนัง id school : 13997
 38.บ้านนาฮำ id school : 14025
 39.บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ id school : 13975
 40.บ้านนาเพียงใหญ่ id school : 13973
 41.บ้านนาเมย id school : 14017
 42.บ้านน้ำเป id school : 14062
 43.บ้านนิคมดงบัง id school : 13962
 44.บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว id school : 13967
 45.บ้านบัว id school : 13978
 46.บ้านปัก id school : 14006
 47.บ้านปักหมู id school : 13974
 48.บ้านผือ id school : 14000
 49.บ้านพระบาทนาหงส์ id school : 14050
 50.บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน id school : 13988
 51.บ้านวัดหลวง id school : 14009
 52.บ้านสร้างนางขาว id school : 14011
 53.บ้านสามัคคีชัย id school : 14053
 54.บ้านหนองกุ้ง id school : 13965
 55.บ้านหนองคอน id school : 14058
 56.บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ id school : 14033
 57.บ้านหนองบัวเงิน id school : 14034
 58.บ้านหนองยาง id school : 14026
 59.บ้านหนองวัวชุม id school : 14031
 60.บ้านหนองหลวง id school : 14036
 61.บ้านหนองหอย id school : 13993
 62.บ้านหนองอั้ว id school : 14014
 63.บ้านหนองเค็ม id school : 14046
 64.บ้านหนองแก้ว id school : 14061
 65.บ้านหนองแคนดอนสนุก id school : 13986
 66.บ้านหนองแหวน id school : 13987
 67.บ้านหนองแอก id school : 13999
 68.บ้านห้วยน้ำเย็น id school : 14019
 69.บ้านห้วยเปลวเงือก id school : 13971
 70.บ้านหาดสั่ง id school : 14013
 71.บ้านเชียงอาด id school : 14016
 72.บ้านเซิม id school : 13982
 73.บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี id school : 13969
 74.บ้านเหล่าต่างคำ id school : 14015
 75.บ้านเหล่าโพธิ์ศรี id school : 14012
 76.บ้านแบง id school : 14037
 77.บ้านแป้น id school : 13991
 78.บ้านโคกกลาง id school : 13984
 79.บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา id school : 14010
 80.บ้านโคกหัวภู id school : 14018
 81.บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก id school : 14020
 82.บ้านโนนฤาษี id school : 13964
 83.บ้านโนนสวรรค์ id school : 14066
 84.บ้านโนนสะอาด id school : 14039
 85.บ้านโนนหนามแท่ง id school : 13979
 86.บ้านโปร่งสำราญ id school : 14054
 87.บ้านโพธิ์ id school : 14004
 88.บ้านโพนทอง id school : 14029
 89.บ้านโพนทัน id school : 13980
 90.บ้านโพนแพง id school : 14059
 91.บ้านใหม่ id school : 13961
 92.ป่าไม้อุทิศ ๘ id school : 14035
 93.ยูเนสโกสัมมนา id school : 13976
 94.รสลินคัคณางค์ id school : 14024
 95.ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ยุบแล้ว DELETE id school : 30929
 96.รุจีจินตกานนท์ id school : 14045
 97.สนธิราษฎร์บำรุง id school : 14060
 98.สุทธสิริโสภา id school : 14041
 99.หมู่บ้านตัวอย่าง id school : 13970
 100.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย id school : 13968
 101.อนุบาลนิคมเปงจาน id school : 14057
 102.อนุบาลหนองควาย id school : 14027
 103.เตชะไพบูลย์ 1 id school : 14055
 104.เฝ้าไร่วิทยา id school : 14022
 105.เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี id school : 14028
 106.เวทีราษฎร์บำรุง id school : 14038

Powered By www.thaieducation.net