สพป.อุดรธานี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม id school : 3899
 2.จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ id school : 3987
 3.ชุมชนกุดหมากไฟ id school : 3950
 4.ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา id school : 3868
 5.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 id school : 3881
 6.ชุมชนบ้านธาตุ id school : 4013
 7.ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา id school : 3940
 8.ชุมชนสามพร้าว id school : 3911
 9.ชุมชนหนองแสง id school : 3970
 10.ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ id school : 3949
 11.ชุมชนโนนสูง id school : 3885
 12.ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย id school : 3872
 13.นาคลองหนองศรีคามวิทยา id school : 3855
 14.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 id school : 3963
 15.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 id school : 3847
 16.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 id school : 3848
 17.นิคมโนนสมบูรณ์ id school : 4016
 18.บ่อน้อยประชาสรรค์ ยุบแล้ว DELETE id school : 3864
 19.บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน id school : 3901
 20.บ้านกิ่วดงมะไฟ id school : 4011
 21.บ้านกุดลิงง้อหนองแก id school : 3879
 22.บ้านขมิ้นบ่อโคลน id school : 3844
 23.บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ id school : 3984
 24.บ้านขาว id school : 3890
 25.บ้านข้าวสาร id school : 3887
 26.บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ id school : 4001
 27.บ้านคอนเลียบ id school : 3997
 28.บ้านคำกลิ้ง id school : 3895
 29.บ้านงอยเลิงทอง id school : 3875
 30.บ้านจอมศรี id school : 3983
 31.บ้านจั่นศรีวิไล id school : 3897
 32.บ้านจำปา id school : 3858
 33.บ้านจำปาวิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 3853
 34.บ้านจำปาโนนสะอาด id school : 3920
 35.บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 id school : 3888
 36.บ้านชาด id school : 4056
 37.บ้านดงขันทอง id school : 4028
 38.บ้านดงบัง id school : 3974
 39.บ้านดงปอ id school : 4040
 40.บ้านดงผักเทียม id school : 4063
 41.บ้านดงมะกรูดทรายทอง id school : 3938
 42.บ้านดงยาง id school : 4045
 43.บ้านดงยางนารายณ์ id school : 3988
 44.บ้านดงศรีสําราญ id school : 4029
 45.บ้านดงอุดม id school : 3927
 46.บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) id school : 3894
 47.บ้านดงใหญ่ id school : 3992
 48.บ้านดอนกลอยดอนอุดม id school : 4005
 49.บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี id school : 3993
 50.บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ id school : 3982
 51.บ้านดอนบาก id school : 4052
 52.บ้านดอนหวาย id school : 3845
 53.บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง id school : 3916
 54.บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) id school : 3946
 55.บ้านดอนเดื่อ id school : 4051
 56.บ้านดอนแก้ว id school : 4018
 57.บ้านด่าน id school : 3995
 58.บ้านดู่ id school : 3891
 59.บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว id school : 4059
 60.บ้านตาด id school : 3900
 61.บ้านถ่อน ยุบแล้ว DELETE id school : 3909
 62.บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ id school : 3924
 63.บ้านถิ่น สุขาวิทยา id school : 4015
 64.บ้านทอนดอนยาว id school : 4036
 65.บ้านท่าตูมดงสระพัง id school : 3841
 66.บ้านท่าหนาด id school : 4006
 67.บ้านท่าเสียว id school : 4065
 68.บ้านนาคอมนาดอกไม้ id school : 4017
 69.บ้านนาคำหลวง id school : 3874
 70.บ้านนาดี id school : 3990
 71.บ้านนาทรายนาม่วง id school : 4004
 72.บ้านนาทาม id school : 3869
 73.บ้านนาน้ำชุ่ม id school : 4054
 74.บ้านนาบัวไผ่วิทยา id school : 4002
 75.บ้านนาพัง id school : 3998
 76.บ้านนาพู่ id school : 4007
 77.บ้านนาพูนทรัพย์ id school : 4020
 78.บ้านนามั่ง id school : 4057
 79.บ้านนาสมบูรณ์ id school : 3849
 80.บ้านนาส่อนโพนทัน id school : 4030
 81.บ้านนาสะอาด id school : 4050
 82.บ้านนาสีนวล id school : 3980
 83.บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) id school : 4048
 84.บ้านนาเยีย id school : 3865
 85.บ้านนาแอง id school : 3880
 86.บ้านน้ำพ่น id school : 3955
 87.บ้านน้ำเที่ยง id school : 4058
 88.บ้านนิคมพัฒนา id school : 3882
 89.บ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ id school : 30905
 90.บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 id school : 3859
 91.บ้านปากดงส่งเสริมธรรม id school : 3884
 92.บ้านป่าก้าวดอนแดง id school : 4008
 93.บ้านผาสิงห์ id school : 3973
 94.บ้านพรสวรรค์ id school : 3925
 95.บ้านพรานเหมือน id school : 3893
 96.บ้านม่วงสว่างสามัคคี id school : 30546
 97.บ้านยวด id school : 4055
 98.บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) id school : 4025
 99.บ้านยาง(คุรุราษฎร์) ยุบแล้ว DELETE id school : 30906
 100.บ้านยางซอง id school : 4003
 101.บ้านยางบึง ยุบแล้ว DELETE id school : 3846
 102.บ้านยามกาโนนคำ id school : 4022
 103.บ้านยามกาใหญ่ id school : 4019
 104.บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา id school : 4060
 105.บ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) id school : 3904
 106.บ้านศรีบุญเรือง(เมือง) id school : 4010
 107.บ้านศรีสว่าง ยุบแล้ว DELETE id school : 3935
 108.บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง id school : 4032
 109.บ้านศรีเชียงใหม่ id school : 3878
 110.บ้านสร้างหลวงสร้างคำ id school : 3991
 111.บ้านสร้างแป้น id school : 4037
 112.บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ id school : 3986
 113.บ้านสังซาวังน้ำขาว id school : 4014
 114.บ้านสุขสมบูรณ์ id school : 3903
 115.บ้านหนองกุง id school : 4027
 116.บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) id school : 3926
 117.บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา id school : 3883
 118.บ้านหนองคอนแสน id school : 3915
 119.บ้านหนองตอสูงแคน id school : 3863
 120.บ้านหนองตะไก้ id school : 3933
 121.บ้านหนองตุ id school : 3942
 122.บ้านหนองตูม id school : 3896
 123.บ้านหนองนกเขียนโพนทัน id school : 4012
 124.บ้านหนองนาคำ id school : 3921
 125.บ้านหนองนาเจริญ id school : 3931
 126.บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด id school : 4041
 127.บ้านหนองน้ำเค็ม id school : 3860
 128.บ้านหนองบ่อ id school : 3985
 129.บ้านหนองบัว id school : 3947
 130.บ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) id school : 3962
 131.บ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) id school : 4043
 132.บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ id school : 3914
 133.บ้านหนองบัวเงิน id school : 3976
 134.บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง id school : 3932
 135.บ้านหนองบุนาหล่ำ id school : 3912
 136.บ้านหนองผง id school : 4024
 137.บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) id school : 3851
 138.บ้านหนองหลอด id school : 3862
 139.บ้านหนองหว้าหนองไผ่ id school : 3922
 140.บ้านหนองหัวหมู ยุบแล้ว DELETE id school : 3877
 141.บ้านหนองอ้อ id school : 3968
 142.บ้านหนองอ้อน้อย id school : 3965
 143.บ้านหนองเม็กห้วยทราย id school : 3959
 144.บ้านหนองเหล็ก id school : 3941
 145.บ้านหนองแก id school : 3923
 146.บ้านหนองแซงสร้อย id school : 3953
 147.บ้านหนองแวงชุมพล id school : 3952
 148.บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ id school : 3971
 149.บ้านหนองแวงเดิด id school : 3954
 150.บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ id school : 4044
 151.บ้านหนองโสกดาว id school : 3886
 152.บ้านหนองโอนหนองฮาง id school : 3852
 153.บ้านหนองไผ่หนองหิน id school : 3930
 154.บ้านหม้อ id school : 4000
 155.บ้านหมากตูมดอนยานาง id school : 3870
 156.บ้านหมากหญ้า id school : 3972
 157.บ้านหมากแข้ง id school : 3945
 158.บ้านหมูม่นโพนสว่าง id school : 4021
 159.บ้านหลวงหัวสวย id school : 4009
 160.บ้านหลุบหวายป่าขาม id school : 3907
 161.บ้านห้วยไร่ id school : 3978
 162.บ้านหว้าน id school : 4038
 163.บ้านหัวบึง id school : 3892
 164.บ้านหินโงม id school : 4061
 165.บ้านอีหลุ่ง id school : 3857
 166.บ้านอี่เลี่ยน id school : 3917
 167.บ้านอูบมุง id school : 3977
 168.บ้านเก่าน้อย id school : 3928
 169.บ้านเชียงดา id school : 4046
 170.บ้านเชียงพัง id school : 3867
 171.บ้านเชียงพิณ id school : 3854
 172.บ้านเชียงยืน id school : 3856
 173.บ้านเชียงหวางสร้างลาน id school : 3989
 174.บ้านเซประชาอุทิศ id school : 3918
 175.บ้านเตาไห id school : 3999
 176.บ้านเม่น id school : 3889
 177.บ้านเลา id school : 3956
 178.บ้านเลี่ยมพิลึก id school : 3898
 179.บ้านเลื่อม id school : 3908
 180.บ้านเสาเล้า id school : 3961
 181.บ้านเหล่าดอนเงิน id school : 4023
 182.บ้านเหล่าดอนแตง id school : 3873
 183.บ้านแพงศรี id school : 4042
 184.บ้านแมด id school : 3913
 185.บ้านแมดวิทยาคม id school : 4047
 186.บ้านแม่นนท์ id school : 3929
 187.บ้านโก่ย id school : 3919
 188.บ้านโคกกลาง id school : 3981
 189.บ้านโคกก่องหนองแวงยาว id school : 3966
 190.บ้านโคกผักหอม id school : 3979
 191.บ้านโคกลาด id school : 3939
 192.บ้านโคกล่าม id school : 3951
 193.บ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) id school : 4026
 194.บ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) id school : 4067
 195.บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา id school : 3850
 196.บ้านโคกหนองแซง id school : 3960
 197.บ้านโนนชัยศรี id school : 3975
 198.บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา id school : 4066
 199.บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) id school : 4062
 200.บ้านโนนยางโนนบ่อ id school : 3843
 201.บ้านโนนรังหนองผือวิทยา id school : 4035
 202.บ้านโนนสวรรค์ id school : 3861
 203.บ้านโนนสวาง id school : 3996
 204.บ้านโนนสะอาดผาสุข id school : 3937
 205.บ้านโนนสำราญ id school : 3969
 206.บ้านโนนหวาย id school : 3958
 207.บ้านโนนเดื่อ id school : 3902
 208.บ้านโพนงามหนองตุ id school : 4033
 209.บ้านโพนเลาโพนทอง id school : 3994
 210.บ้านโสกน้ำขาว id school : 3934
 211.บ้านใหม่ id school : 4031
 212.บ้านไชยฟอง id school : 4049
 213.ประชาสามัคคี id school : 3876
 214.ผ่านศึกสงเคราะห์ id school : 3906
 215.มิตรภาพ 6 id school : 3842
 216.รัฐประชา 509 id school : 3957
 217.สุมเส้าวิทยา id school : 4039
 218.หนองสำโรงวิทยา id school : 3948
 219.หนองไฮวิทยา id school : 3936
 220.อนุบาลสร้างคอม id school : 4064
 221.อนุบาลหนองวัวซอ id school : 3967
 222.อนุบาลอุดรธานี id school : 3944
 223.อนุบาลเพ็ญประขานุกูล id school : 4034
 224.เจ ซี บ้านอินทร์แปลง id school : 3905
 225.โคกโพธิ์วิทยา id school : 4053
 226.ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) id school : 3871

Powered By www.thaieducation.net