สพป.สุรินทร์ เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.กลาโหมราชเสนา 2 id school : 16791
 2.กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) id school : 16499
 3.จตุคามวิทยา id school : 16640
 4.จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ id school : 16780
 5.ดมวิทยาคาร id school : 16630
 6.นิคมสร้างตนเองปราสาท id school : 16568
 7.นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 id school : 16567
 8.นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 id school : 16851
 9.นิคมสร้างตนเองปราสาท2 id school : 16610
 10.นิคมสร้างตนเองปราสาท3 id school : 16518
 11.บ้านกระวัน id school : 16585
 12.บ้านกระสัง id school : 16769
 13.บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) id school : 16614
 14.บ้านกล้วย id school : 16905
 15.บ้านก็วล id school : 16582
 16.บ้านกะดาด id school : 16509
 17.บ้านกะปู id school : 16635
 18.บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม id school : 16747
 19.บ้านกาบกระบือ id school : 16517
 20.บ้านกำไสจาน id school : 16550
 21.บ้านกุง id school : 16908
 22.บ้านกู่ id school : 16601
 23.บ้านกูน id school : 16513
 24.บ้านขนาดมอญ id school : 16721
 25.บ้านขยูงทองยางภิรมย์ id school : 16904
 26.บ้านขอนแตก id school : 16620
 27.บ้านคลอง id school : 16566
 28.บ้านคะนา id school : 16732
 29.บ้านคูขาด id school : 16909
 30.บ้านคูตัน id school : 16591
 31.บ้านจบก id school : 16800
 32.บ้านจบก (ปราสาท) id school : 16504
 33.บ้านจรัส id school : 16789
 34.บ้านจรูกแขวะ id school : 16512
 35.บ้านจังเอิล id school : 16778
 36.บ้านจารย์ id school : 16755
 37.บ้านจารย์ id school : 16596
 38.บ้านจีกแดก id school : 16527
 39.บ้านจีกแดก id school : 16833
 40.บ้านฉลีกหนองมะแซว id school : 16866
 41.บ้านชำสมิง id school : 16760
 42.บ้านชำเบง id school : 16745
 43.บ้านณรงค์ id school : 16864
 44.บ้านด่าน id school : 16605
 45.บ้านตรวจ id school : 16865
 46.บ้านตราด id school : 16910
 47.บ้านตอกตรา id school : 16625
 48.บ้านตะคร้อ id school : 16541
 49.บ้านตะเคียน id school : 16609
 50.บ้านตะโนน id school : 16856
 51.บ้านตาคง id school : 16636
 52.บ้านตานี id school : 16530
 53.บ้านตาพราม id school : 16743
 54.บ้านตายัวะ id school : 16515
 55.บ้านตาลวก id school : 16831
 56.บ้านตาวร id school : 16516
 57.บ้านตาวัง id school : 16795
 58.บ้านตาเตียว id school : 16532
 59.บ้านตาเบา id school : 16539
 60.บ้านตาเมียง id school : 16840
 61.บ้านตาเสาะ id school : 16494
 62.บ้านตาแตรวทัพดัด id school : 16722
 63.บ้านตาโมม id school : 16776
 64.บ้านถนน id school : 16617
 65.บ้านถนนชัย id school : 16599
 66.บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) id school : 16526
 67.บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) id school : 16564
 68.บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) id school : 16543
 69.บ้านทัพทัน id school : 16733
 70.บ้านทำนบ id school : 16500
 71.บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) id school : 16553
 72.บ้านน้อย id school : 16901
 73.บ้านนา id school : 16798
 74.บ้านนาครอง id school : 16529
 75.บ้านบักจรัง id school : 16588
 76.บ้านบักดอก id school : 16570
 77.บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) id school : 16804
 78.บ้านบัวเชด id school : 16807
 79.บ้านบุอันโนง id school : 16563
 80.บ้านปราสาท id school : 16565
 81.บ้านปราสาทเบง id school : 16587
 82.บ้านปลัด id school : 16580
 83.บ้านปวงตึก id school : 16725
 84.บ้านพนม id school : 16562
 85.บ้านพนมดิน id school : 16838
 86.บ้านพรหมสะอาด id school : 16762
 87.บ้านพระแก้ว id school : 16768
 88.บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) id school : 16560
 89.บ้านพะเนาว์ id school : 16858
 90.บ้านภูมินิยมพัฒนา id school : 16728
 91.บ้านมหาชัย id school : 16862
 92.บ้านมะเมียง id school : 16524
 93.บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) id school : 16492
 94.บ้านร่มเย็น id school : 16737
 95.บ้านรันเดง id school : 16514
 96.บ้านราวนคร id school : 16594
 97.บ้านรุน id school : 16846
 98.บ้านละมงค์ id school : 16860
 99.บ้านละลมระไซ id school : 16569
 100.บ้านละเอาะ id school : 16837
 101.บ้านลังโกม id school : 16584
 102.บ้านลันแต้ id school : 16746
 103.บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 16542
 104.บ้านลำดวนพัฒนา id school : 16555
 105.บ้านลำพุก id school : 16535
 106.บ้านลำหาด id school : 16739
 107.บ้านวังปลัด id school : 16742
 108.บ้านศรีนวล id school : 16783
 109.บ้านศรีมงคล id school : 16629
 110.บ้านศรีสวาย id school : 16832
 111.บ้านศาลา id school : 16744
 112.บ้านศาลาสามัคคี id school : 16761
 113.บ้านสกล id school : 16608
 114.บ้านสน id school : 16810
 115.บ้านสนบ id school : 16631
 116.บ้านสนวน id school : 16719
 117.บ้านสมุด id school : 16576
 118.บ้านสระทอง id school : 16611
 119.บ้านสระแก้ว id school : 16827
 120.บ้านสวาท id school : 16819
 121.บ้านสวาย id school : 16533
 122.บ้านสวายซอ id school : 16507
 123.บ้านสองสะโกม id school : 16572
 124.บ้านสะกาด id school : 16774
 125.บ้านสะพานหัน id school : 16551
 126.บ้านสะเดา id school : 16809
 127.บ้านสะแร id school : 16823
 128.บ้านสังขะ id school : 16782
 129.บ้านสำเภาลูน id school : 16812
 130.บ้านสำโรง id school : 16857
 131.บ้านสำโรง(บางมด 2514) id school : 16581
 132.บ้านสีโค id school : 16496
 133.บ้านหนองขี้เหล็ก id school : 16766
 134.บ้านหนองคันนา id school : 16841
 135.บ้านหนองจูบ id school : 16843
 136.บ้านหนองปรือ id school : 16528
 137.บ้านหนองยาว id school : 16578
 138.บ้านหนองหรี่ id school : 16547
 139.บ้านหนองหว้า id school : 16900
 140.บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) id school : 16797
 141.บ้านหนองแวง id school : 16907
 142.บ้านหนองโจงโลง id school : 16802
 143.บ้านหนองโยโคกปืด id school : 16593
 144.บ้านหนองใหญ่ id school : 16579
 145.บ้านห้วยปูน id school : 16718
 146.บ้านห้วยสิงห์ id school : 16727
 147.บ้านออดราษฎร์สามัคคี id school : 16805
 148.บ้านอังกอล id school : 16753
 149.บ้านอาวอก id school : 16622
 150.บ้านอาโพน id school : 16821
 151.บ้านอำปึล id school : 16844
 152.บ้านอำปึลกง id school : 16559
 153.บ้านอุโลก id school : 16853
 154.บ้านเกษตรถาวร id school : 16606
 155.บ้านเกาะตรวจ id school : 16869
 156.บ้านเกาะแจนแวน id school : 16854
 157.บ้านเจริญสุข id school : 16546
 158.บ้านเจ้าคุณ id school : 16523
 159.บ้านเชื้อเพลิง id school : 16521
 160.บ้านเตาแดก id school : 16867
 161.บ้านเถกิง id school : 16632
 162.บ้านเลิศอรุณ id school : 16734
 163.บ้านเสกกอง id school : 16583
 164.บ้านเสรียง id school : 16736
 165.บ้านแดง id school : 16855
 166.บ้านแนงมุด id school : 16613
 167.บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 id school : 16615
 168.บ้านแสนกาง id school : 16771
 169.บ้านโคกกรม id school : 16830
 170.บ้านโคกกลาง id school : 16825
 171.บ้านโคกจำเริญ id school : 16531
 172.บ้านโคกตะเคียน id school : 16595
 173.บ้านโคกทม id school : 16506
 174.บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) id school : 16544
 175.บ้านโคกรัมย์ id school : 16618
 176.บ้านโคกสมอง id school : 16817
 177.บ้านโคกสะอาด id school : 16592
 178.บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) id school : 16571
 179.บ้านโคกโบสถ์ id school : 16828
 180.บ้านโคกไทร id school : 16749
 181.บ้านโคลด id school : 16511
 182.บ้านโจรก id school : 16604
 183.บ้านโชค(บัวเชด) id school : 16537
 184.บ้านโชค(ปราสาท) id school : 16786
 185.บ้านโชคนาสาม id school : 16522
 186.บ้านโดง id school : 16784
 187.บ้านโตงน้อย id school : 16624
 188.บ้านโนนทอง id school : 16600
 189.บ้านโนนทอง id school : 16868
 190.บ้านโนนสบาย id school : 16616
 191.บ้านโนนสวรรค์ id school : 16598
 192.บ้านโนนสังข์ id school : 16816
 193.บ้านโนนเจริญ id school : 16740
 194.บ้านโพธิ์ id school : 16750
 195.บ้านโพธิ์กอง id school : 16520
 196.บ้านโพนชาย id school : 16758
 197.บ้านโพนทอง id school : 16602
 198.บ้านโสน id school : 16863
 199.บ้านโอทะลัน id school : 16793
 200.บ้านไทยนิยมพัฒนา ยุบแล้ว DELETE id school : 30941
 201.บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) id school : 16756
 202.บ้านไทยสันติสุข id school : 16852
 203.บ้านไทยเดิม id school : 16813
 204.บ้านไทร id school : 16558
 205.ประชาสามัคคี id school : 16612
 206.ปราสาท id school : 16498
 207.พระจันทร์ศรีสุข id school : 16903
 208.มหาราช ๔ id school : 16525
 209.รัฐประชาสามัคคี id school : 16519
 210.รัฐราษฎร์พัฒนา id school : 16861
 211.ราษฎร์พัฒนา id school : 16765
 212.วันเจริญสามัคคี id school : 16557
 213.วิทยาราษฎร์นุกูล id school : 16906
 214.ศรีณรงค์วิทยาคาร id school : 16859
 215.สตรีวิทยาสมาคม id school : 16730
 216.สหมิตรวิทยา id school : 16773
 217.สหราษฎร์วิทยา id school : 16619
 218.สังขะวิทยาคม id school : 16781
 219.สุขพรหมมีศรัทธาญาติ id school : 16628
 220.สุวรรณาคารสงเคราะห์ id school : 16575
 221.หนองโสนวิทยา id school : 16626
 222.หวลถวิลวิทยา id school : 16590
 223.อนุบาลกาบเชิง id school : 16586
 224.อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) id school : 16808
 225.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร id school : 16490
 226.อมรินทราวารี id school : 16502
 227.เกษตรอีสานสามัคคี id school : 16597
 228.เจริญราษฎร์วิทยา id school : 16561
 229.เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ id school : 16589
 230.เรืองเจริญพัฒนา id school : 16607
 231.แสงทองสมบูรณ์วิทยา id school : 16603
 232.โรงเรียนบ้านหลัก id school : 16779
 233.ไพลศึกษาคาร id school : 16573
 234.ไพลอำนวยวิทย์ id school : 16902

Powered By www.thaieducation.net