สพป.สุรินทร์ เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านซาด id school : 16344
 2.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) id school : 16423
 3.บ้านกระสัง id school : 16336
 4.บ้านกระเบื้อง id school : 16334
 5.บ้านกระเบื้องใหญ่ id school : 16313
 6.บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) id school : 16395
 7.บ้านกะทะ id school : 16347
 8.บ้านก้านเหลือง id school : 16751
 9.บ้านกาพระ id school : 16714
 10.บ้านกุดมะโน id school : 16503
 11.บ้านขวาวโค้ง id school : 16335
 12.บ้านขะยูง id school : 16673
 13.บ้านขาม id school : 16683
 14.บ้านขามโพนทัน id school : 16343
 15.บ้านขี้เหล็ก id school : 16493
 16.บ้านขี้เหล็ก( โนนนารายณ์) id school : 16729
 17.บ้านขี้เหล็กโนนจาน id school : 16357
 18.บ้านขุนหาญ id school : 16321
 19.บ้านขุนไชยทอง id school : 16389
 20.บ้านขุมดิน id school : 16772
 21.บ้านค้อ id school : 16748
 22.บ้านคอนสวรรค์ id school : 16667
 23.บ้านคำผง id school : 16717
 24.บ้านงิ้ว id school : 16363
 25.บ้านจันทร์งาม id school : 16471
 26.บ้านจาน id school : 16646
 27.บ้านช่องยางชุม id school : 16666
 28.บ้านชายทุ่ง id school : 30525
 29.บ้านชุมพลบุรี id school : 16323
 30.บ้านซาต(มงคลวิทยา) id school : 16754
 31.บ้านดงเค็ง id school : 16633
 32.บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) id school : 16627
 33.บ้านดอนแรด id school : 16645
 34.บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) id school : 16685
 35.บ้านดู่ id school : 16686
 36.บ้านดู่นาหนองไผ่ id school : 16333
 37.บ้านตระมูง id school : 16397
 38.บ้านตลุงโนนกอก id school : 16385
 39.บ้านตั้งใจ id school : 16381
 40.บ้านตากลาง id school : 16420
 41.บ้านตาทิตย์ id school : 16408
 42.บ้านตานบ id school : 16444
 43.บ้านตาฮะ id school : 16440
 44.บ้านตาเพชร id school : 16696
 45.บ้านตึกชุม id school : 16324
 46.บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) id school : 16425
 47.บ้านทับน้อย id school : 16647
 48.บ้านทับโพธิ์วิทยา id school : 16648
 49.บ้านทัพไทย id school : 16701
 50.บ้านท่าศิลา id school : 16505
 51.บ้านทิพย์นวด id school : 16338
 52.บ้านทิพย์เนตร id school : 16319
 53.บ้านทุ่งโก id school : 16554
 54.บ้านธรรมษา id school : 16455
 55.บ้านธาตุ id school : 16654
 56.บ้านนางเข็ม id school : 16672
 57.บ้านนาดี id school : 16708
 58.บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) id school : 16679
 59.บ้านนานวน id school : 16694
 60.บ้านนานวล id school : 16577
 61.บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) id school : 16688
 62.บ้านนาวอง id school : 16665
 63.บ้านนาศรีสุข id school : 16703
 64.บ้านนาอุดม id school : 16669
 65.บ้านน้ำคำ id school : 16651
 66.บ้านน้ำสร้าง-นางเภา id school : 16655
 67.บ้านน้ำอ้อม id school : 16448
 68.บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) id school : 16657
 69.บ้านบอน id school : 16400
 70.บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) id school : 16621
 71.บ้านบะ id school : 16452
 72.บ้านบัลลังก์พงสวาย id school : 16434
 73.บ้านบัว id school : 16409
 74.บ้านบัวโคก id school : 16454
 75.บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ id school : 16641
 76.บ้านบุตาโสม id school : 16351
 77.บ้านบุผาง id school : 16556
 78.บ้านปราสาท id school : 16427
 79.บ้านปรีง id school : 16451
 80.บ้านปอหมัน id school : 16442
 81.บ้านผักไหม id school : 16735
 82.บ้านผำ id school : 16764
 83.บ้านผือ(ประชาพัฒนา) id school : 16677
 84.บ้านผือน้อย id school : 16674
 85.บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) id school : 16482
 86.บ้านพิงพวย id school : 16474
 87.บ้านภูดิน id school : 16405
 88.บ้านม่ว ยุบแล้ว DELETE id school : 30939
 89.บ้านม่วงน้อย id school : 16377
 90.บ้านม่วงบุญมี (650651) ยุบแล้ว DELETE id school : 30940
 91.บ้านม่วงมูล id school : 16548
 92.บ้านม่วงหนองตาด id school : 16723
 93.บ้านม่วงหมาก id school : 16650
 94.บ้านม่วงหวาน id school : 16741
 95.บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) id school : 16364
 96.บ้านยาง id school : 16671
 97.บ้านยางกระจับ id school : 16484
 98.บ้านยางขามเฒ่า id school : 16392
 99.บ้านยางชุม id school : 16367
 100.บ้านยางบ่อภิรมย์ id school : 16337
 101.บ้านยางบ่ออี id school : 16349
 102.บ้านระหาร id school : 16329
 103.บ้านระเวียง id school : 16752
 104.บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) id school : 16623
 105.บ้านลุงปุง id school : 16430
 106.บ้านศรีณรงค์ id school : 16371
 107.บ้านศาลา id school : 16403
 108.บ้านสร้างบก id school : 16684
 109.บ้านสร้างแก้ว id school : 16693
 110.บ้านสวนหม่อน id school : 16331
 111.บ้านสะทืด id school : 16709
 112.บ้านสะเอิง id school : 16497
 113.บ้านสายสนอง id school : 16372
 114.บ้านสาโรช id school : 16489
 115.บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) id school : 16767
 116.บ้านสำโรง(ท่าตูม) id school : 16501
 117.บ้านสำโรง(โนนนารายณ์) id school : 16368
 118.บ้านสำโรงประชารัฐ id school : 16706
 119.บ้านสี่เหลี่ยม id school : 16668
 120.บ้านหนองกระทุงตากแดด id school : 16662
 121.บ้านหนองกา id school : 16678
 122.บ้านหนองขุนศรี id school : 16691
 123.บ้านหนองครก id school : 16715
 124.บ้านหนองคู id school : 16658
 125.บ้านหนองคูน้อย id school : 16536
 126.บ้านหนองคูใหญ่ id school : 16574
 127.บ้านหนองตอ-บัวเสียว id school : 16643
 128.บ้านหนองตาด id school : 16508
 129.บ้านหนองบัวงาม id school : 16731
 130.บ้านหนองบัวทอง id school : 16680
 131.บ้านหนองบัวน้อย id school : 16637
 132.บ้านหนองบัวบาน id school : 16682
 133.บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 id school : 16545
 134.บ้านหนองบัวแดง id school : 16692
 135.บ้านหนองบึง id school : 16406
 136.บ้านหนองผือ id school : 16664
 137.บ้านหนองพิมาน id school : 16315
 138.บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) id school : 16510
 139.บ้านหนองระฆัง id school : 16707
 140.บ้านหนองหลวง id school : 16775
 141.บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" id school : 16757
 142.บ้านหนองหิน id school : 16642
 143.บ้านหนองอีดำ id school : 16404
 144.บ้านหนองอียอ id school : 16710
 145.บ้านหนองเทพ id school : 16759
 146.บ้านหนองเรือ id school : 16387
 147.บ้านหนองแวง(ท่าตูม) id school : 16770
 148.บ้านหนองแวง(โนนนารายณ์) id school : 16538
 149.บ้านหนองแสง id school : 16472
 150.บ้านหนองไม้งาม id school : 16738
 151.บ้านหนองไม้ถี่ id school : 16552
 152.บ้านหมากมี่ id school : 16438
 153.บ้านหัวงัว id school : 16716
 154.บ้านหัวนา id school : 16695
 155.บ้านหัวนาคำ id school : 16316
 156.บ้านหาญฮี id school : 16639
 157.บ้านอ้อตลิ่งชัน id school : 16383
 158.บ้านอาคุณ id school : 16401
 159.บ้านอาจญา id school : 16656
 160.บ้านอาพืด id school : 16724
 161.บ้านอาเลา id school : 16711
 162.บ้านอีโสดหนองผาง id school : 16763
 163.บ้านเฉนียง id school : 16450
 164.บ้านเซียงซิน - โนนดู่ id school : 16720
 165.บ้านเบงท่าลาด id school : 16370
 166.บ้านเบิด id school : 16660
 167.บ้านเป้า id school : 16699
 168.บ้านเมืองแก id school : 16534
 169.บ้านเมืองไผ่กระท่ม id school : 16353
 170.บ้านเหล่า (ท่าตูม) id school : 16486
 171.บ้านเหล่าม่วงโนนตาล id school : 30529
 172.บ้านแก id school : 16634
 173.บ้านแข้ด่อน-หนองบัว id school : 16663
 174.บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) id school : 16687
 175.บ้านแคนดำ id school : 16330
 176.บ้านแคนน้อย id school : 16689
 177.บ้านแต้-หนองบก id school : 16649
 178.บ้านแสนสุข id school : 16366
 179.บ้านโคกกุง id school : 16402
 180.บ้านโคกสูง id school : 16327
 181.บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) id school : 16726
 182.บ้านโนนจาน id school : 16690
 183.บ้านโนนจำปา id school : 16653
 184.บ้านโนนทราย id school : 16644
 185.บ้านโนนระเวียง id school : 16445
 186.บ้านโนนสัง id school : 16346
 187.บ้านโนนสูง id school : 16453
 188.บ้านโนนเซียง id school : 16712
 189.บ้านโนนเปือย id school : 16697
 190.บ้านโนนโพ id school : 16407
 191.บ้านโพธิ์ห้วย id school : 16355
 192.บ้านโพนขวาว id school : 16495
 193.บ้านโพนครก id school : 16491
 194.บ้านโพนงอย id school : 16540
 195.บ้านโพนดวน id school : 16700
 196.บ้านโพนทา id school : 16431
 197.บ้านโพนม่วง id school : 16341
 198.บ้านโพนโก id school : 16698
 199.บ้านโสกแดง id school : 16705
 200.บ้านโสมน id school : 16476
 201.บ้านไกลเสนียด id school : 16549
 202.บ้านไผ่ (วันครู 2503) id school : 16670
 203.ปทุมมาศวิทยา id school : 16681
 204.ผาแดงวิทยา id school : 16713
 205.รัตนวิทยาคม id school : 16675
 206.วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) id school : 16436
 207.วัดบึงบ้านสนม id school : 16704
 208.สนมศึกษาคาร id school : 16702
 209.สนวนโคกเม็ก id school : 16369
 210.สระขุดดงสำราญวิทยา id school : 16379
 211.สามัคคีศึกษา id school : 16365
 212.หัวพี id school : 16488
 213.อนุบาลชุมพลบุรี id school : 16322
 214.อนุบาลรัตนบุรี id school : 16676
 215.โนนนารายณ์วิทยา id school : 16777
 216.โพนทองพิทยาคม id school : 16332
 217.โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) id school : 16340
 218.ไตรคามวิทยา id school : 16661
 219.ไตรคามสามัคคี id school : 16480
 220.ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม id school : 16659

Powered By www.thaieducation.net