สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1.กองทัพบกอุปถัมภ์ id school : 15370
 2.ชุมชนบ้านสองชั้น id school : 15230
 3.ชุมชนบ้านโนนเจริญ id school : 15347
 4.นิคมพัฒนาสายตรี 2 id school : 15367
 5.นิคมพัฒนาสายโท 11 id school : 15368
 6.นิคมสร้างตนเอง 1 id school : 15363
 7.นิคมสร้างตนเอง 2 id school : 15346
 8.นิคมสร้างตนเอง 3 id school : 15359
 9.นิคมสร้างตนเอง 4 id school : 15340
 10.นิคมสร้างตนเอง 5 id school : 15341
 11.นิคมสร้างตนเอง 6 id school : 15342
 12.นิคมสร้างตนเอง 7 id school : 15360
 13.นิคมสร้างตนเอง 8 id school : 15343
 14.นิคมสร้างตนเอง 9 id school : 15350
 15.บ้านกระสัง id school : 15304
 16.บ้านกระสังสามัคคี(ประโคนชัย) ยุบแล้ว DELETE id school : 15285
 17.บ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) id school : 15409
 18.บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) id school : 15209
 19.บ้านกะโดนหนองยาง id school : 15312
 20.บ้านก้านเหลือง id school : 15204
 21.บ้านกุดโคลน id school : 15252
 22.บ้านกุดใหญ่ id school : 15250
 23.บ้านขามตาเบ้า id school : 15194
 24.บ้านขามสามัคคี id school : 15225
 25.บ้านจบก id school : 15417
 26.บ้านจรอกใหญ่ id school : 15322
 27.บ้านจรเข้มาก id school : 15280
 28.บ้านจะเนียงสามัคคี id school : 15239
 29.บ้านจาน id school : 15248
 30.บ้านชำแระ id school : 15243
 31.บ้านชุมแสง id school : 15286
 32.บ้านดวน id school : 15423
 33.บ้านดอนยาว id school : 15201
 34.บ้านตรุง id school : 15339
 35.บ้านตะครอง id school : 15254
 36.บ้านตะครองใต้ id school : 15240
 37.บ้านตะลุมพุก id school : 15375
 38.บ้านตะเคียน id school : 15192
 39.บ้านตะแบก id school : 15391
 40.บ้านตะโกบำรุง id school : 15414
 41.บ้านตะโกรี id school : 15404
 42.บ้านตัวอย่าง id school : 15358
 43.บ้านตาราม id school : 15229
 44.บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) id school : 15210
 45.บ้านตาอี id school : 15352
 46.บ้านตาเป้า id school : 15255
 47.บ้านตาแก id school : 15387
 48.บ้านถนน id school : 15195
 49.บ้านถนนน้อย id school : 15383
 50.บ้านถนนโคกใหญ่ id school : 15348
 51.บ้านทุ่งสว่าง id school : 15237
 52.บ้านนารา id school : 15214
 53.บ้านนาราใหญ่ id school : 15228
 54.บ้านน้ำอ้อม id school : 15253
 55.บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ id school : 15369
 56.บ้านนิคมสายโท 8 id school : 15344
 57.บ้านบ่อดิน id school : 15314
 58.บ้านบัว id school : 15283
 59.บ้านบัวถนน id school : 15238
 60.บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) id school : 15289
 61.บ้านบึงเจริญ id school : 15361
 62.บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) id school : 15282
 63.บ้านบุญช่วย id school : 15400
 64.บ้านประดู่(กระสัง) id school : 15406
 65.บ้านประดู่(พลับพลาชัย) id school : 15256
 66.บ้านปราสาท id school : 15394
 67.บ้านปราสาททอง id school : 15365
 68.บ้านปราสาทสามัคคี id school : 15323
 69.บ้านปลัด id school : 15390
 70.บ้านปะทัดบุวิทยา id school : 15397
 71.บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) id school : 15307
 72.บ้านป่าชัน id school : 15396
 73.บ้านพาชี id school : 15308
 74.บ้านมะขามทานตะวัน id school : 15412
 75.บ้านมะมัง id school : 15398
 76.บ้านยาง(กระสัง) id school : 15221
 77.บ้านยาง(บ้านกรวด) id school : 15355
 78.บ้านร่มเย็นวิทยา id school : 15313
 79.บ้านระกา id school : 15212
 80.บ้านระกาเสม็ด id school : 15199
 81.บ้านระโยงใหญ่ id school : 15193
 82.บ้านราษฏร์นิยม id school : 15267
 83.บ้านละลมพนู id school : 15316
 84.บ้านละลูน id school : 15242
 85.บ้านละหอกกระสัง id school : 15262
 86.บ้านละหอกตะแบง id school : 15366
 87.บ้านละหานทรายเก่า id school : 15382
 88.บ้านละหานทรายใหม่ id school : 15380
 89.บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) id school : 15321
 90.บ้านลำดวน id school : 15219
 91.บ้านศรีถาวร id school : 15299
 92.บ้านศรีภูมิสามัคคี id school : 15226
 93.บ้านศรีสุข id school : 15337
 94.บ้านสวายสอ(เมืองไผ่) id school : 15206
 95.บ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) id school : 15216
 96.บ้านสังเคิล id school : 15317
 97.บ้านสายตรี 16 id school : 15377
 98.บ้านสายตรี 9 id school : 15376
 99.บ้านสายโท 1 id school : 15362
 100.บ้านสายโท 4 ใต้ id school : 15345
 101.บ้านสารภี id school : 15327
 102.บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) id school : 15211
 103.บ้านสี่เหลี่ยม id school : 15326
 104.บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา id school : 15259
 105.บ้านสูงเนิน id school : 15236
 106.บ้านหนองกระต่าย id school : 15303
 107.บ้านหนองขอน id school : 15200
 108.บ้านหนองคูณพิณทอง id school : 15320
 109.บ้านหนองตระเสก id school : 15196
 110.บ้านหนองตะขบ id school : 15265
 111.บ้านหนองตะเคียน id school : 15356
 112.บ้านหนองตะโก id school : 15260
 113.บ้านหนองนา id school : 15324
 114.บ้านหนองน้ำขุ่น id school : 15333
 115.บ้านหนองบอน id school : 15328
 116.บ้านหนองบอนวิทยา id school : 15331
 117.บ้านหนองม่วง id school : 15300
 118.บ้านหนองม่วงพัฒนา id school : 15268
 119.บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ id school : 15295
 120.บ้านหนองรักษ์ id school : 15233
 121.บ้านหนองร้าน id school : 15284
 122.บ้านหนองอาแมะ id school : 15271
 123.บ้านหนองเก็ม id school : 15311
 124.บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) id school : 15244
 125.บ้านหนองเหล็ก id school : 15249
 126.บ้านหนองเอียน id school : 15261
 127.บ้านหนองแวง id school : 15349
 128.บ้านหนองไผ่ id school : 15273
 129.บ้านหนองไม้งาม 1 id school : 15373
 130.บ้านหนองไม้งาม 2 id school : 15374
 131.บ้านหลัก id school : 15338
 132.บ้านห้วยปอ id school : 15310
 133.บ้านห้วยสำราญ id school : 15251
 134.บ้านห้วยเสลา id school : 15332
 135.บ้านหว้า id school : 15335
 136.บ้านหินกอง id school : 15305
 137.บ้านหินลาด id school : 15378
 138.บ้านอโณทัย id school : 15218
 139.บ้านเกต id school : 15413
 140.บ้านเก็ม id school : 15279
 141.บ้านเกษตรสมบูรณ์ id school : 15290
 142.บ้านเกียรติเจริญ id school : 15275
 143.บ้านเขว้า id school : 15306
 144.บ้านเขว้าศึกษา ยุบแล้ว DELETE id school : 30979
 145.บ้านเขาคอก id school : 15257
 146.บ้านเขาดินเหนือ id school : 15336
 147.บ้านเขาดินใต้ id school : 15354
 148.บ้านเพชรประชาสามัคคี id school : 15421
 149.บ้านเมืองไผ่ id school : 15215
 150.บ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) id school : 15246
 151.บ้านเสม็ด(กระสัง) id school : 15405
 152.บ้านเสม็ด(พลับพลา) id school : 15232
 153.บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ id school : 15234
 154.บ้านแซวประดู่ id school : 15223
 155.บ้านแพงพวย id school : 15392
 156.บ้านแสลงพันกระเจา id school : 15222
 157.บ้านแสลงโทน id school : 15329
 158.บ้านโคกกลอย id school : 15258
 159.บ้านโคกกลาง id school : 15277
 160.บ้านโคกกะชาย id school : 15372
 161.บ้านโคกกี่ id school : 15293
 162.บ้านโคกขมิ้น id school : 15386
 163.บ้านโคกขมิ้นพัฒนา id school : 15410
 164.บ้านโคกชุม id school : 15393
 165.บ้านโคกตะเคียนสามัคคี id school : 15272
 166.บ้านโคกตูม id school : 15266
 167.บ้านโคกมะขาม id school : 15270
 168.บ้านโคกย่าง id school : 15278
 169.บ้านโคกยาง(กระสัง) id school : 15353
 170.บ้านโคกยาง(บ้านกรวด) id school : 15202
 171.บ้านโคกระเหย id school : 15364
 172.บ้านโคกรัง id school : 15269
 173.บ้านโคกสะอาด id school : 15309
 174.บ้านโคกสำโรง id school : 15294
 175.บ้านโคกสูง id school : 15227
 176.บ้านโคกเบง id school : 15357
 177.บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) id school : 15274
 178.บ้านโคกเพชรไสยา id school : 15325
 179.บ้านโคกเห็ด id school : 15287
 180.บ้านโคกโพธิ์ id school : 15402
 181.บ้านโคลด id school : 15235
 182.บ้านโชคกราด id school : 15415
 183.บ้านโนนศิลา id school : 15263
 184.บ้านโนนสว่าง id school : 15224
 185.บ้านโนนเสน่ห์ id school : 15334
 186.บ้านโนนแดง id school : 15247
 187.บ้านโพธิ์ไทร id school : 15319
 188.บ้านไทรโยง id school : 15318
 189.บ้านไผ่ลวก id school : 15207
 190.บ้านไพรวัลย์น้อย id school : 15264
 191.บ้านไพศาลสามัคคี id school : 15315
 192.บ้านไม้แดง id school : 15205
 193.ประโคนชัยวิทยา id school : 15297
 194.พุทธบารมี id school : 15407
 195.วัดชุมพลมณีรัตน์ id school : 15197
 196.วัดตะลุงเก่า id school : 15276
 197.วัดธรรมถาวร id school : 15217
 198.วัดบ้านกันทรารมย์ id school : 15198
 199.วัดบ้านจอม id school : 15231
 200.วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) id school : 15389
 201.วัดบ้านชุมแสง id school : 15203
 202.วัดบ้านตะโกตาพิ id school : 15288
 203.วัดบ้านตาเสา id school : 15411
 204.วัดบ้านปราสาท id school : 15241
 205.วัดบ้านปะทัดบุ id school : 15302
 206.วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) id school : 15330
 207.วัดบ้านสนวน id school : 15419
 208.วัดบ้านสวายจีกน้อย id school : 15418
 209.วัดบ้านหนองพลวง id school : 15220
 210.วัดบ้านหนองแขม id school : 15191
 211.วัดบ้านเมืองต่ำ id school : 15281
 212.วัดบ้านเมืองโพธิ์ id school : 15416
 213.วัดบ้านแสลงคง id school : 15385
 214.วัดบ้านโคกเหล็ก id school : 15408
 215.วัดบ้านใหม่ id school : 15420
 216.วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) id school : 15291
 217.วัดบ้านไพบูลย์ id school : 15292
 218.วัดปทุมคงคา id school : 15208
 219.วัดพลับพลา id school : 15401
 220.วัดสำโรง id school : 15403
 221.วัดหนองตะครอง id school : 15245
 222.วัดอินทบูรพา id school : 15213
 223.วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) id school : 15298
 224.วัดโคกเจริญ id school : 15395
 225.อนุบาลกระสัง id school : 15190
 226.อนุบาลบ้านกรวด id school : 15351
 227.อนุบาลบ้านสะเดา id school : 15399
 228.อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) id school : 15296
 229.อนุบาลห้วยราช id school : 15422
 230.เขว้าศึกษา id school : 15388
 231.เพียงหลวง ๒ id school : 15371

Powered By www.thaieducation.net