สพป.ขอนแก่น เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียน    
 1. ชุมชนบ้านพระยืน id school : 4838
 2. บ้านกระเดื่อง id school : 4623
 3. บ้านกอก id school : 4380
 4. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ id school : 4442
 5. บ้านค้อ id school : 4619
 6. บ้านคำบอน id school : 4312
 7. บ้านคำหญ้าแดง id school : 4562
 8. บ้านชาด id school : 4636
 9. บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) id school : 4292
 10. บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา id school : 4405
 11. บ้านดอนบม id school : 4448
 12. บ้านดอนยาง id school : 4457
 13. บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) id school : 4374
 14. บ้านบะยาว id school : 4631
 15. บ้านบึงฉิม ยุบแล้ว DELETE id school : 4409
 16. บ้านบึงฉิม ยุบแล้ว DELETE id school : 4416
 17. บ้านป่าสังข์หนองฮี id school : 4294
 18. บ้านป่าเหลื่อม id school : 4295
 19. บ้านม่วงโป้ id school : 4496
 20. บ้านลาดนาเพียง id school : 4517
 21. บ้านสะอาด id school : 4444
 22. บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) id school : 4498
 23. บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง id school : 4303
 24. บ้านหนองคลอง id school : 4627
 25. บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก id school : 4502
 26. บ้านหนองหญ้าข้าวนก id school : 4855
 27. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ id school : 4300
 28. บ้านหนองหิน id school : 4479
 29. บ้านหินขาว id school : 4525
 30. บ้านหินตั้งหนองอีเลิง id school : 4576
 31. บ้านหินลาดวังตอ id school : 4340
 32. บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ id school : 4546
 33. บ้านแดงราษฎร์สามัคคี id school : 4620
 34. บ้านโคกฟันโปง id school : 4383
 35. บ้านโคกล่าม id school : 4484
 36. บ้านโคกสูงวิทยาคม id school : 4402
 37. บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง id school : 4299
 38. บ้านโนนท่อนวิทยา id school : 4313
 39. บ้านโสกแต้ id school : 4629
 40. พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท id school : 4832
 41. ห้วยหว้าวิทยาคม id school : 4611
 42. หินกองวิทยา id school : 4626
 43. โคกงามวิทยาคาร id school : 4559
 44.ชุมชนบ้านท่าพระ id school : 4305
 45.ชุมชนบ้านฝาง id school : 4612
 46.ชุมชนบ้านพรหมนิมิต id school : 4273
 47.ชุมชนบ้านหนองบัว id school : 4633
 48.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา id school : 4638
 49.ดอนหันประชารัฐศึกษา id school : 4615
 50.บ้านกุดนางทุย id school : 4368
 51.บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) id school : 4635
 52.บ้านค้อท่อนน้อย id school : 4332
 53.บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว id school : 4625
 54.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง id school : 4375
 55.บ้านงิ้ว id school : 4506
 56.บ้านซำจานเนินทอง id school : 4350
 57.บ้านดงกลาง id school : 4827
 58.บ้านดงพอง id school : 4424
 59.บ้านดงเก่า id school : 4830
 60.บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย id school : 4553
 61.บ้านดอนหญ้านาง id school : 4293
 62.บ้านดอนหันวิทยาสาร id school : 4297
 63.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา id school : 4296
 64.บ้านตอกแป้น id school : 4353
 65.บ้านทองหลาง id school : 4387
 66.บ้านท่าพระเนาว์ id school : 4306
 67.บ้านนาฝายนาโพธิ์ id school : 4634
 68.บ้านนาล้อม id school : 4844
 69.บ้านนาเพียง id school : 4530
 70.บ้านบ่อแก id school : 4637
 71.บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน id school : 4418
 72.บ้านบึงแก id school : 4314
 73.บ้านป่าส่าน id school : 4847
 74.บ้านป่าหม้อหนองคู id school : 4849
 75.บ้านป่าหวาย id school : 4628
 76.บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) id school : 4427
 77.บ้านม่วง id school : 4358
 78.บ้านวังโพน id school : 4493
 79.บ้านศิลา id school : 4474
 80.บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ id school : 4421
 81.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน id school : 4307
 82.บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ id school : 4362
 83.บ้านหนองกุงน้อย id school : 4345
 84.บ้านหนองกุงวิทยาคาร id school : 4477
 85.บ้านหนองขามประชาบำรุง id school : 4377
 86.บ้านหนองค้ากลางฮุง id school : 4274
 87.บ้านหนองคู id school : 4393
 88.บ้านหนองบัวดีหมี id school : 4309
 89.บ้านหนองบัวน้อย id school : 4541
 90.บ้านหนองปอ id school : 4348
 91.บ้านหนองปิง id school : 4523
 92.บ้านหนองหลุบ id school : 4304
 93.บ้านหนองหัววัว id school : 4291
 94.บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด id school : 4630
 95.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ id school : 4290
 96.บ้านหนองเบ็ญ id school : 4275
 97.บ้านหนองแวงบวรวิทย์ id school : 4310
 98.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น id school : 4861
 99.บ้านหนองแสงโคกน้อย id school : 4433
 100.บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) id school : 4308
 101.บ้านหนองไหลหนองบัวทอง id school : 4289
 102.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย id school : 4434
 103.บ้านห้วยชัน ยุบแล้ว DELETE id school : 4481
 104.บ้านห้วยเตยพัฒนา id school : 4311
 105.บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล id school : 4390
 106.บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ id school : 4852
 107.บ้านเต่านอ ยุบแล้ว DELETE id school : 4461
 108.บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) id school : 4376
 109.บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น id school : 4512
 110.บ้านเลิง id school : 4288
 111.บ้านเลิงเปือย id school : 4432
 112.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ id school : 4301
 113.บ้านเหล่านางาม id school : 4400
 114.บ้านเหล่านาดี id school : 4399
 115.บ้านเหล่าเกวียนหัก id school : 4355
 116.บ้านแก่นประดู่ id school : 4841
 117.บ้านแก่นเท่า id school : 4613
 118.บ้านแดงน้อย id school : 4371
 119.บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) id school : 4302
 120.บ้านโกทา id school : 4454
 121.บ้านโคกกว้าง id school : 4556
 122.บ้านโคกท่า id school : 4550
 123.บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน id school : 4537
 124.บ้านโคกสีวิทยาเสริม id school : 4287
 125.บ้านโคกสีโคกเปี้ย id school : 4329
 126.บ้านโคกแปะ id school : 4277
 127.บ้านโจดศรีวิชัย id school : 4835
 128.บ้านโจดใหญ่ ยุบแล้ว DELETE id school : 4639
 129.บ้านโนนกู่ id school : 4487
 130.บ้านโนนค้อ id school : 4566
 131.บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา id school : 4451
 132.บ้านโนนบ่อ id school : 4846
 133.บ้านโนนม่วง id school : 4471
 134.บ้านโนนรังวิทยาคาร id school : 4509
 135.บ้านโนนลาน id school : 4338
 136.บ้านโนนเขวา id school : 4298
 137.บ้านโนนเรือง id school : 4335
 138.บ้านโนนแต้ id school : 4539
 139.บ้านโสกม่วงดอนดู่ id school : 4632
 140.บ้านไก่นา id school : 4528
 141.พงษ์ภิญโญ 2 id school : 4572
 142.พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง ยุบแล้ว DELETE id school : 4864
 143.พระคือหนองโพธิ์วิทยา id school : 4429
 144.สนามบิน id school : 4276
 145.สระแก้วราษฎร์บำรุง id school : 4616
 146.สว่างศิริพัฒนา ยุบแล้ว DELETE id school : 30953
 147.หนองชาดพิทยาคม id school : 4621
 148.หนองตูมหนองงูเหลือม id school : 4543
 149.หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ id school : 4622
 150.หนองโพธิ์ประชานุกูล id school : 4858
 151.หนองไผ่มอดินแดง id school : 5172
 152.หินฮาวคุรุประชาสรรค์ id school : 4610
 153.อนุบาลขอนแก่น id school : 4286
 154.เขื่อนกระพี้ศึกษา id school : 4618
 155.แก่นเท่าพัฒนศึกษา id school : 4624
 156.โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา id school : 4614
 157.โนนฆ้องวิทยาคาร id school : 4570
 158.ไตรมิตรวิทยาคาร id school : 4617
 159.ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) id school : 4540

Powered By www.thaieducation.net