โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
โรงเรียน    
 1.905 id school : 30722
 2.การท่าอากาศยานฯ id school : 30655
 3.การท่าอากาศยานฯ(นราธิวาส) id school : 30798
 4.การบินไทย id school : 30576
 5.ค็อกนิสไทยฯ id school : 30654
 6.คอนราดเฮงเค็ล id school : 30653
 7.จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 id school : 30735
 8.ชนัตถ์ปิยะอุย id school : 30688
 9.ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยฯ id school : 30630
 10.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ id school : 30707
 11.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 id school : 30713
 12.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8 id school : 30648
 13.ชุมชนป่าหญ้าคา id school : 30642
 14.ชูทิศวิทยา id school : 30647
 15.ต้นมะม่วง id school : 30604
 16.ตะโกปิดทอง id school : 30602
 17.ทรัพย์ทรายทอง id school : 30632
 18.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ id school : 30701
 19.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร id school : 30743
 20.ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ id school : 30719
 21.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค id school : 30611
 22.ท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันต์ id school : 30631
 23.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ id school : 30708
 24.นิคมพิทักษ์ราษฎร์ id school : 30791
 25.นเรศวรบ้านห้วยโสก id school : 30616
 26.นเรศวรป่าละอู id school : 30615
 27.บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ id school : 30726
 28.บ้านกอเตย id school : 30766
 29.บ้านกามาผาโด้ id school : 30741
 30.บ้านคลองตะเคียนชัย id school : 30578
 31.บ้านคลองน้อย id school : 30620
 32.บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา id school : 30566
 33.บ้านคลองวาย id school : 30802
 34.บ้านคลองแดง id school : 30572
 35.บ้านควนตะแบก id school : 30785
 36.บ้านควนสามัคคี id school : 30765
 37.บ้านคะเนจือทะ id school : 30748
 38.บ้านคำชมภู id school : 30675
 39.บ้านคำสะอาด id school : 30635
 40.บ้านคีรีล้อม id school : 30622
 41.บ้านจะนู id school : 30699
 42.บ้านชายควน id school : 30777
 43.บ้านชำปะโต id school : 30625
 44.บ้านดงตาหวาน id school : 30645
 45.บ้านดอยล้าน id school : 30685
 46.บ้านดอยแสง id school : 30723
 47.บ้านตะแบกงาม id school : 30768
 48.บ้านตาตุม id school : 30628
 49.บ้านตาเอ็ม id school : 30634
 50.บ้านตาแตรว id school : 30629
 51.บ้านตีนดอย id school : 30754
 52.บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์13 id school : 30794
 53.บ้านตุน id school : 30710
 54.บ้านถ้ำหิน id school : 30605
 55.บ้านท่ากุ่ม id school : 30570
 56.บ้านท่าวังหิน id school : 30618
 57.บ้านท่าแสนคูณ id school : 30636
 58.บ้านทิไล่ป้า id school : 30607
 59.บ้านทีวะเบยทะ id school : 30750
 60.บ้านทุ่งกบินทร์ id school : 30574
 61.บ้านทุ่งสบายใจ id school : 30778
 62.บ้านนากระเสริม id school : 30656
 63.บ้านนาชมภู id school : 30671
 64.บ้านนานกปีด id school : 30664
 65.บ้านนาปอ id school : 30672
 66.บ้านนายาว id school : 30593
 67.บ้านนาสามัคคี id school : 30652
 68.บ้านนาอิสาน id school : 30594
 69.บ้านนาแวง id school : 30670
 70.บ้านน้ำบ่อสะเป่ id school : 30724
 71.บ้านน้ำอ้อม id school : 30579
 72.บ้านน้ำแดง id school : 30565
 73.บ้านนุชเทียน id school : 30684
 74.บ้านบ่อชะอม id school : 30568
 75.บ้านบ๋าฮี id school : 30646
 76.บ้านบาโรย id school : 30787
 77.บ้านประกอบออก id school : 30782
 78.บ้านปอหมื้อ id school : 30721
 79.บ้านปากลา id school : 30633
 80.บ้านปากห้วยม่วง id school : 30657
 81.บ้านป่าหมาก id school : 30621
 82.บ้านปาโจแมเราะ id school : 30792
 83.บ้านปิล็อกคี่ id school : 30608
 84.บ้านพอบือละคี id school : 30746
 85.บ้านพันวาล id school : 30763
 86.บ้านฟ้าไทยงาม id school : 30696
 87.บ้านภักดี id school : 30800
 88.บ้านภูดานกอย id school : 30644
 89.บ้านมูเซอหลังเมือง id school : 30756
 90.บ้านยางโพรง id school : 30767
 91.บ้านย่านซื่อ id school : 30614
 92.บ้านรักไทย id school : 30683
 93.บ้านรุน id school : 30627
 94.บ้านละโอ id school : 30795
 95.บ้านลาดเรือ id school : 30679
 96.บ้านลีนานนท์ id school : 30796
 97.บ้านวะกะเลโค๊ะ id school : 30751
 98.บ้านวังชมภู id school : 30668
 99.บ้านวาทู id school : 30725
 100.บ้านศรีสวัสดิ์ id school : 30637
 101.บ้านสวนเพชร id school : 30764
 102.บ้านส้านแดง id school : 30786
 103.บ้านสำนักเอาะ id school : 30776
 104.บ้านหนองดู่ id school : 30650
 105.บ้านหนองตะไก้ id school : 30669
 106.บ้านหนองบัวพัฒนา id school : 30643
 107.บ้านหนองแขม id school : 30716
 108.บ้านหนองแคน id school : 30666
 109.บ้านหนองใหญ่ id school : 30641
 110.บ้านหมันขาว id school : 30674
 111.บ้านหลังอ้ายหมี id school : 30772
 112.บ้านห้วยกุ๊ก id school : 30697
 113.บ้านห้วยฆ้อง id school : 30638
 114.บ้านห้วยดอกไม้ id school : 30663
 115.บ้านห้วยตง id school : 30770
 116.บ้านห้วยปุ้ม id school : 30700
 117.บ้านห้วยมะโอ id school : 30730
 118.บ้านห้วยสลุง id school : 30757
 119.บ้านห้วยหมากหล่ำ id school : 30677
 120.บ้านห้วยเป้า id school : 30660
 121.บ้านห้วยเวียงงาม id school : 30661
 122.บ้านห้วยเหมือง id school : 30762
 123.บ้านห้วยโป่งเลา id school : 30729
 124.บ้านหางแมว id school : 30569
 125.บ้านหาดทราย id school : 30779
 126.บ้านหาดทรายเพ id school : 30649
 127.บ้านหินจอก id school : 30784
 128.บ้านเขาจ้าว id school : 30613
 129.บ้านเขาฉลาด id school : 30571
 130.บ้านเขาวัง id school : 30769
 131.บ้านเขาสารภี id school : 30573
 132.บ้านเทพภูเงิน id school : 30673
 133.บ้านเมืองทอง id school : 30667
 134.บ้านเรดาร์ id school : 30606
 135.บ้านเลตองคุ id school : 30739
 136.บ้านเลผะสุคี id school : 30752
 137.บ้านเลโพเด id school : 30753
 138.บ้านแก่งศรีโคตร id school : 30639
 139.บ้านแผ่นดินเสมอ id school : 30771
 140.บ้านแพรกตะคร้อ id school : 30619
 141.บ้านแม่ขอ id school : 30733
 142.บ้านแม่จันทะ id school : 30740
 143.บ้านแม่น้ำน้อย id school : 30601
 144.บ้านแม่มุใน id school : 30734
 145.บ้านแม่ลอง id school : 30711
 146.บ้านแม่ลองคี id school : 30738
 147.บ้านแม่ละนา id school : 30745
 148.บ้านแม่ลางิ้ว id school : 30709
 149.บ้านแม่หละคี id school : 30747
 150.บ้านแม่อมยะ id school : 30744
 151.บ้านแม่เหลอ id school : 30728
 152.บ้านโกแประ id school : 30720
 153.บ้านโคกแสลง id school : 30624
 154.บ้านโตแฮ id school : 30717
 155.บ้านโป่งตะแบก id school : 30680
 156.บ้านโป่งลึก id school : 30617
 157.บ้านใหม่พัฒนาสันติ id school : 30714
 158.บ้านไกรเกรียง id school : 30612
 159.บ้านไทยเสรี id school : 30676
 160.บ้านไอร์บือแต id school : 30793
 161.บำรุงที่112 id school : 30690
 162.บำรุงที่114 id school : 30732
 163.บุญธรรม-บุญพริ้ง id school : 30678
 164.ประชารัฐบำรุง 1 id school : 30577
 165.พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ id school : 30731
 166.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี id school : 30788
 167.พีระยานุเคราะห์ฯ 1 id school : 30595
 168.พีระยานุเคราะห์ฯ 4 id school : 30797
 169.พีระยานุเคราะห์ฯ2 id school : 30626
 170.พีระยานุเคราะห์ฯ3 id school : 30694
 171.มหาราช1 id school : 30774
 172.มัธยมพระราชทานนายาว id school : 30596
 173.มิตรมวลชน 2 id school : 30599
 174.ยอดโพธิ์ทอง1 id school : 30682
 175.ยูงทองรับประชาสรรค์ id school : 30783
 176.รางวัลอินคานธี id school : 30718
 177.วังศรีทอง id school : 30575
 178.วัดสุธาสินี id school : 30609
 179.วิจิตรวิทยาคาร id school : 30600
 180.ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์ id school : 30640
 181.ศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร id school : 30755
 182.สหธนาคารกรุงเทพ id school : 30597
 183.สังวาลย์วิท 4 id school : 30789
 184.สังวาลย์วิท8 id school : 30693
 185.สันตินิมิตร id school : 30759
 186.สันติราษฎร์ประชาบำรุง id school : 30780
 187.สิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ id school : 30567
 188.สิริราษฎร์ id school : 30761
 189.สื่อมวลชนกีฬา id school : 30773
 190.สุนทรเวช id school : 30598
 191.หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน id school : 30749
 192.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล id school : 30610
 193.อาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา id school : 30686
 194.อาทรอุทิศ id school : 30681
 195.อาโอยาม่า id school : 30703
 196.อินทรีอาสา id school : 30623
 197.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) id school : 30698
 198.ฮิลมาร์พาเบิล id school : 30662
 199.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์2 id school : 30705
 200.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4 id school : 30689
 201.เฉลิมฉลอง100ปีฯ id school : 30695
 202.เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ id school : 30799
 203.เฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบฯ(บ้านหม่องกั๊วะ) id school : 30742
 204.เฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบฯ(บ้านแพะ) id school : 30736
 205.เฉลิมพระเกียรติฯ(แกน้อย) id school : 30712
 206.เฉลิมราษฎร์บำรุง id school : 30659
 207.เชิญ พิศลยบุตร id school : 30775
 208.เทคนิคดุสิต id school : 30692
 209.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์1 id school : 30758
 210.เทคนิคอาสา1 id school : 30737
 211.เบญจมะ1 id school : 30704
 212.เบ็ตตี้ดูเมน id school : 30691
 213.เฮงเค็ลไทย id school : 30603
 214.เฮียงไทยธำรงค์ id school : 30702
 215.โรงงานยาสูบ2 id school : 30790
 216.ใต้ร่มพระบารมี (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์) id school : 30658
 217.ไลออนส์มหาจักร9 id school : 30715

Powered By www.thaieducation.net