สพป.นราธิวาส เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ชุมชนสหพัฒนา id school : 11260
 2.บ้านกอแนะเหนือ id school : 11249
 3.บ้านกาลิซา id school : 11222
 4.บ้านกาหนั๊วะ id school : 11224
 5.บ้านกาเด็ง id school : 11227
 6.บ้านกาแย id school : 11300
 7.บ้านกูจิงลือปะ id school : 11234
 8.บ้านจะแนะ id school : 11288
 9.บ้านจูโวะ id school : 11320
 10.บ้านดุซงยอ id school : 11301
 11.บ้านตราแด๊ะ id school : 11280
 12.บ้านตะโละ id school : 11252
 13.บ้านตันหยงลิมอ id school : 11256
 14.บ้านตาโงะ id school : 11325
 15.บ้านตือกอ id school : 11289
 16.บ้านทํานบ id school : 11236
 17.บ้านน้ำวน id school : 11294
 18.บ้านน้ำหอม id school : 11298
 19.บ้านนิบง id school : 11287
 20.บ้านบระเอ็ง id school : 11283
 21.บ้านบละแต id school : 11270
 22.บ้านบองอ id school : 11261
 23.บ้านบ่อทอง id school : 11248
 24.บ้านบาตาปาเซ id school : 11313
 25.บ้านบาโง id school : 11231
 26.บ้านบาโงกูโบ id school : 11263
 27.บ้านบาโงดุดุง id school : 11309
 28.บ้านบาโงระนะ id school : 11286
 29.บ้านบาโงสะโต id school : 11278
 30.บ้านบำรุงวิทย์ id school : 11315
 31.บ้านบือนังกือเปาะ id school : 11246
 32.บ้านบูกิต id school : 11311
 33.บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 id school : 11318
 34.บ้านบูเก๊ะบือแต id school : 11303
 35.บ้านปารี id school : 11291
 36.บ้านปาเซ id school : 11267
 37.บ้านมะรือโบตก id school : 11285
 38.บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 id school : 11319
 39.บ้านยะออ id school : 11293
 40.บ้านยานิง id school : 11306
 41.บ้านริแง id school : 11304
 42.บ้านรือเปาะ id school : 11299
 43.บ้านละหาร id school : 11290
 44.บ้านลาไม id school : 11265
 45.บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ id school : 11229
 46.บ้านลูโบ๊ะดีแย id school : 11258
 47.บ้านลูโบ๊ะบาตู id school : 11271
 48.บ้านลูโบ๊ะเยาะ id school : 11310
 49.บ้านสะโล id school : 11228
 50.บ้านสาเมาะ id school : 11264
 51.บ้านสิโป id school : 11232
 52.บ้านฮูลู id school : 11225
 53.บ้านเขาน้อย id school : 11277
 54.บ้านเขาพระ id school : 11241
 55.บ้านเขาแก้ว id school : 11284
 56.บ้านเจ๊ะเก id school : 11274
 57.บ้านเจาะเกาะ id school : 11316
 58.บ้านเจาะไอร้อง id school : 11307
 59.บ้านแกแม id school : 11254
 60.บ้านแมะแซ id school : 11302
 61.บ้านโคก id school : 11308
 62.บ้านไอกรอส id school : 11292
 63.บ้านไอปาเซ id school : 11255
 64.บ้านไอร์โซ id school : 11297
 65.บ้านไอสะเตียร์ id school : 11312
 66.ประชาบํารุง id school : 11268
 67.ผดุงมาตร id school : 11305
 68.พิทักษ์วิทยากุมุง id school : 11295
 69.ร่วมจิตต์ประชา id school : 11296
 70.ราชประสงค์ id school : 11323
 71.ราชพัฒนา id school : 11321
 72.วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 id school : 11251
 73.วัดร่อน id school : 11243
 74.อนุบาลระแงะ id school : 11239
 75.ไอยรานุสรณ์ id school : 11281

Powered By www.thaieducation.net