สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ id school : 17489
 2.จุฬาภรณ์พิชญาคาร id school : 17376
 3.ฉวาง id school : 17343
 4.ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) id school : 17528
 5.ชุมชนบ้านปากเสียว id school : 17379
 6.ชุมชนบ้านสี่แยก id school : 17442
 7.ชุมชนบ้านหน้าเขา id school : 17466
 8.ชุมชนบ้านไทรห้อง id school : 17403
 9.ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 id school : 17372
 10.ชุมชนวัดสำโรง id school : 17427
 11.ชุมชนวัดสุวรรณาราม id school : 17371
 12.ชุมชนวัดอัมพวัน id school : 17446
 13.ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 id school : 17502
 14.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม id school : 17538
 15.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว id school : 17539
 16.บ้านกรุงหยันใต้ id school : 17464
 17.บ้านก่องาม id school : 17476
 18.บ้านกันละ id school : 17353
 19.บ้านกุยเหนือ id school : 17525
 20.บ้านคลองกุย id school : 17526
 21.บ้านคลองขุด id school : 17435
 22.บ้านคลองงา id school : 17521
 23.บ้านคลองจัง id school : 17449
 24.บ้านคลองตูก id school : 17391
 25.บ้านคลองปีก id school : 17530
 26.บ้านคลองสาย id school : 17369
 27.บ้านคลองเสาเหนือ id school : 17494
 28.บ้านคลองโอม id school : 17443
 29.บ้านควน id school : 17365
 30.บ้านควนตม id school : 17536
 31.บ้านควนประ id school : 17493
 32.บ้านควนประชาสรรค์ id school : 17456
 33.บ้านควนลำภู id school : 17485
 34.บ้านควนอวดพัน id school : 17488
 35.บ้านคอกช้าง id school : 17426
 36.บ้านคุ้งวังวัว id school : 17381
 37.บ้านจันดี id school : 17527
 38.บ้านจำปา id school : 17410
 39.บ้านชายคลอง id school : 17416
 40.บ้านถ้ำตลอด id school : 17430
 41.บ้านทอนวังปราง id school : 17361
 42.บ้านทะเลสองห้อง id school : 17453
 43.บ้านทุ่งกรวด id school : 17480
 44.บ้านนา id school : 17522
 45.บ้านนาตาแย้ม id school : 17408
 46.บ้านนาตำเสา id school : 17496
 47.บ้านนาท่อม id school : 17461
 48.บ้านนาบอน id school : 17447
 49.บ้านนาปราน id school : 17537
 50.บ้านนาพรุ id school : 17400
 51.บ้านนาพา id school : 17515
 52.บ้านนาเกิดผล id school : 17434
 53.บ้านนาเส id school : 17346
 54.บ้านนาเหนือ id school : 17384
 55.บ้านนาโพธิ์ id school : 17445
 56.บ้านนาใหญ่ id school : 17471
 57.บ้านน้ำตก id school : 17431
 58.บ้านน้ำพุ id school : 17411
 59.บ้านนิคมวังหิน id school : 17497
 60.บ้านบนควน id school : 17419
 61.บ้านบ่อปลา id school : 17455
 62.บ้านบ่อมอง id school : 17423
 63.บ้านบางตะเภา id school : 17463
 64.บ้านบางปรน id school : 17454
 65.บ้านบางรูป id school : 17477
 66.บ้านปลายคลองเพรง id school : 17363
 67.บ้านปลายรา id school : 17519
 68.บ้านปลายเส id school : 17517
 69.บ้านปากน้ำ id school : 17341
 70.บ้านปากแพรก id school : 17491
 71.บ้านพรุวง id school : 17511
 72.บ้านพอโกบ id school : 17462
 73.บ้านพูน id school : 17389
 74.บ้านวังตลับ id school : 17514
 75.บ้านวังธน id school : 17432
 76.บ้านวังยวน id school : 17413
 77.บ้านวังยาว id school : 17422
 78.บ้านวังวัว id school : 17380
 79.บ้านวังหิน id school : 17468
 80.บ้านวังเต่า id school : 17397
 81.บ้านสระนางมโนราห์ id school : 17484
 82.บ้านสวน id school : 17504
 83.บ้านสวนอาย id school : 17362
 84.บ้านสามัคคีธรรม id school : 17394
 85.บ้านหนองคล้า id school : 17486
 86.บ้านหนองท่อม id school : 17401
 87.บ้านหนองปลิง id school : 17398
 88.บ้านหนองยาง id school : 17439
 89.บ้านหนองหว้า id school : 17406
 90.บ้านหนองเจ id school : 17506
 91.บ้านหนองใหญ่ id school : 17475
 92.บ้านหน้าเขา id school : 17404
 93.บ้านห้วยกลาง id school : 17374
 94.บ้านห้วยทรายขาว id school : 17352
 95.บ้านห้วยปริก id school : 17370
 96.บ้านห้วยรื่น id school : 17473
 97.บ้านหาดทรายแก้ว id school : 17356
 98.บ้านเกาะขวัญ id school : 17509
 99.บ้านเกาะปราง id school : 17418
 100.บ้านเกาะยวน id school : 17420
 101.บ้านเขาตาว id school : 17393
 102.บ้านเขาวง id school : 17499
 103.บ้านเหนือคลอง id school : 17385
 104.บ้านแพรกกลาง id school : 17508
 105.บ้านโคกมะขาม id school : 17348
 106.บ้านโคกยาง id school : 17357
 107.บ้านโคกวัด id school : 17467
 108.บ้านไทรงาม id school : 17531
 109.บ้านไร่มุสลิม id school : 17481
 110.บ้านไสยาสน์ id school : 17503
 111.บ้านไสยูงปัก id school : 17441
 112.บ้านไสส้าน id school : 17395
 113.บ้านไสเตาอ้อย id school : 17495
 114.บ้านไสโคกเกาะ id school : 17349
 115.บ้านไสโป๊ะ id school : 17437
 116.บ้านไสใหญ่ id school : 17483
 117.พรรณราชลเขต id school : 17512
 118.มหาราช ๓ id school : 17409
 119.ราชประชานุเคราะห์ 6 id school : 17388
 120.ราชเวชพิศาล id school : 17459
 121.ราษฎร์ประชาอุทิศ id school : 17487
 122.วัดกะเปียด id school : 17340
 123.วัดกะโสม id school : 17390
 124.วัดก้างปลา id school : 17415
 125.วัดขนาน id school : 17474
 126.วัดคงคาเจริญ id school : 17433
 127.วัดควน id school : 17482
 128.วัดควนกอ id school : 17518
 129.วัดควนชม id school : 17414
 130.วัดควนยูง id school : 17469
 131.วัดควนยูง id school : 17351
 132.วัดควนสระบัว id school : 17460
 133.วัดควนส้าน id school : 17520
 134.วัดควนสูง id school : 17342
 135.วัดจันดี id school : 17534
 136.วัดถ้ำใหญ่ id school : 17412
 137.วัดท่ายาง id school : 17465
 138.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) id school : 17421
 139.วัดทุ่งนาใหม่ id school : 17386
 140.วัดทุ่งส้าน id school : 17425
 141.วัดธรรมเผด็จ id school : 17417
 142.วัดนางเอื้อย id school : 17373
 143.วัดนิคมคีรี id school : 17396
 144.วัดประดิษฐาราม id school : 17479
 145.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 id school : 17436
 146.วัดมะนาวหวาน id school : 17523
 147.วัดมะปรางงาม id school : 17359
 148.วัดมะเฟือง id school : 17344
 149.วัดมังคลาราม id school : 17382
 150.วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) id school : 17516
 151.วัดยางค้อม id school : 17387
 152.วัดราษฎร์ประดิษฐ์ id school : 17429
 153.วัดลำนาว id school : 17490
 154.วัดวังขรี id school : 17424
 155.วัดวังรีบุญเลิศ id school : 17513
 156.วัดวังหิน id school : 17505
 157.วัดวังหีบ id school : 17405
 158.วัดวิสุทธิวงศ์ id school : 17478
 159.วัดศิลาราย id school : 17428
 160.วัดสวนขัน id school : 17532
 161.วัดสวนพิกุล id school : 17510
 162.วัดสามัคคีนุกูล id school : 17367
 163.วัดสุวรรณคีรี id school : 17444
 164.วัดหนองดี id school : 17440
 165.วัดหน้าเขา id school : 17375
 166.วัดหลักช้าง id school : 17535
 167.วัดหาดสูง id school : 17355
 168.วัดเกาะสระ id school : 17438
 169.วัดเขากลาย id school : 17407
 170.วัดเขาโร id school : 17399
 171.วัดเทวสิทธิ์ id school : 17448
 172.วัดเพ็ญญาติ id school : 17339
 173.วัดเพ็ญมิตร id school : 17366
 174.วัดเสม็ดจวน id school : 17457
 175.วัดโคกหาด id school : 17364
 176.วัดโคกเมรุ id school : 17345
 177.วัดโบราณาราม id school : 17383
 178.วัดใหม่ id school : 17472
 179.วัดไม้เรียง id school : 17354
 180.สมสรร id school : 17498
 181.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง id school : 17392
 182.สังวาลย์วิท 7 id school : 17501
 183.หมู่บ้านป่าไม้ id school : 17452
 184.องค์การสวนยาง 1 id school : 17529
 185.องค์การสวนยาง 2 id school : 17450
 186.องค์การสวนยาง 3 id school : 17451
 187.เจริญรัชต์ภาคย์ id school : 17500
 188.โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย id school : 17492
 189.ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) id school : 17507

Powered By www.thaieducation.net