สพป.นครราชสีมา เขต 5 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) id school : 10516
 2.ชายพะเนาหนองโพธิ์ id school : 10530
 3.ชุมชนบ้านกุดม่วง id school : 10343
 4.ชุมชนบ้านด่านจาก id school : 10422
 5.ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ id school : 10471
 6.ชุมชนบ้านโคกสวาย id school : 10448
 7.ชุมชนหนองหัวฟาน id school : 10480
 8.ดอนน้ำใสวิทยา id school : 10444
 9.ด่านขุนทด id school : 10337
 10.ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) id school : 10534
 11.บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ id school : 10412
 12.บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) id school : 10433
 13.บ้านกะพี้ id school : 10418
 14.บ้านกำปัง id school : 10413
 15.บ้านกุดจิกหนองแห้ว id school : 10531
 16.บ้านกุดนางทอหูก id school : 10407
 17.บ้านกุดสระแก้ว id school : 10503
 18.บ้านกุดไผ่ id school : 10517
 19.บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา id school : 10489
 20.บ้านขามทะเลสอ id school : 10483
 21.บ้านครึมม่วง id school : 10466
 22.บ้านคลองขามป้อม id school : 10502
 23.บ้านคลองแค id school : 10350
 24.บ้านค้างพลู id school : 10419
 25.บ้านค่ายทะยิง id school : 10408
 26.บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) id school : 10457
 27.บ้านคูเมือง id school : 10474
 28.บ้านงิ้ว id school : 10467
 29.บ้านจะบู id school : 10386
 30.บ้านจั่นโคกรักษ์ id school : 10336
 31.บ้านจาน id school : 10414
 32.บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) id school : 10461
 33.บ้านซับพลู id school : 10399
 34.บ้านซับยาง id school : 10400
 35.บ้านซินหนองเขวา id school : 10420
 36.บ้านดอน id school : 10363
 37.บ้านดอนขวาง id school : 10518
 38.บ้านดอนด่านใน id school : 10342
 39.บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) id school : 10470
 40.บ้านดอนมุกมัน id school : 10392
 41.บ้านดอนสระจันทร์ id school : 10426
 42.บ้านดอนใหญ่หนองโสน id school : 10372
 43.บ้านด่านกรงกราง id school : 10428
 44.บ้านตลุกชั่งโค id school : 10536
 45.บ้านตะคร้อ id school : 10423
 46.บ้านตะเคียน id school : 10349
 47.บ้านตะเคียนงาม id school : 10519
 48.บ้านถนนหัก id school : 10537
 49.บ้านถนนหักใหญ่ id school : 10328
 50.บ้านถนนโพธิ์ id school : 10425
 51.บ้านทรงธรรม id school : 10452
 52.บ้านทองหลาง id school : 10528
 53.บ้านท่าขี้เหล็ก id school : 10411
 54.บ้านทำนบพัฒนา id school : 10541
 55.บ้านทำนบเทวดา id school : 10505
 56.บ้านทุ่งสว่าง id school : 10409
 57.บ้านน้อยพัฒนา id school : 10404
 58.บ้านนา id school : 10415
 59.บ้านนารายณ์ id school : 10453
 60.บ้านบัลลังก์สะอาด id school : 10434
 61.บ้านบึงปรือ id school : 10500
 62.บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) id school : 10487
 63.บ้านบุตะโก id school : 10473
 64.บ้านบุระไหว id school : 10488
 65.บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) id school : 10450
 66.บ้านบุเขว้า id school : 10540
 67.บ้านประดู่งาม id school : 10358
 68.บ้านปราสาท id school : 10405
 69.บ้านป่ารังงาม id school : 10401
 70.บ้านป่าเพกา id school : 10524
 71.บ้านฝายโบสถ์ id school : 10360
 72.บ้านพระมะขามสามัคคี id school : 10340
 73.บ้านพันชนะ id school : 10366
 74.บ้านพันดุง id school : 10496
 75.บ้านมะค่าดอนทะยิง id school : 10447
 76.บ้านมะเกลือโกรกกระสัง id school : 10446
 77.บ้านมะเริง id school : 10355
 78.บ้านมาบกราด id school : 10367
 79.บ้านละเลิงพิมาน id school : 10338
 80.บ้านวัง(สายอนุกูล) id school : 10443
 81.บ้านวังยายทอง id school : 10504
 82.บ้านวังสนวน id school : 10373
 83.บ้านวังสมบูรณ์ id school : 10511
 84.บ้านวังโป่ง id school : 10356
 85.บ้านศิลาร่วมสามัคคี id school : 10402
 86.บ้านสระขี้ตุ่น id school : 10391
 87.บ้านสระตอง id school : 10451
 88.บ้านสระตะเฆ่ id school : 10437
 89.บ้านสระพัง id school : 10357
 90.บ้านสระแจง id school : 10469
 91.บ้านสะพานหิน id school : 10515
 92.บ้านสำนักตะคร้อ id school : 10506
 93.บ้านสำนักพิมาน id school : 10330
 94.บ้านสำโรง id school : 10454
 95.บ้านหญ้าคาโนนแจง id school : 10458
 96.บ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) id school : 10498
 97.บ้านหนองกก(พระทองคำ) id school : 10538
 98.บ้านหนองกกตลุกผักไร id school : 10527
 99.บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต id school : 10464
 100.บ้านหนองกระเทียมเหนือ id school : 10331
 101.บ้านหนองกระเทียมใต้ id school : 10384
 102.บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี id school : 10490
 103.บ้านหนองกราดน้อย id school : 10403
 104.บ้านหนองกลางดอน id school : 10441
 105.บ้านหนองขุยคูเมือง id school : 10374
 106.บ้านหนองจาน id school : 10459
 107.บ้านหนองดุม id school : 10445
 108.บ้านหนองตะครอง id school : 10499
 109.บ้านหนองบง id school : 10341
 110.บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) id school : 10389
 111.บ้านหนองบัวละคร id school : 10394
 112.บ้านหนองบัวหลวง id school : 10508
 113.บ้านหนองประดู่ id school : 10455
 114.บ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) id school : 10482
 115.บ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) id school : 10361
 116.บ้านหนองพลวง id school : 10362
 117.บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) id school : 10521
 118.บ้านหนองละมั่ง id school : 10346
 119.บ้านหนองสรวง id school : 10497
 120.บ้านหนองสะแก id school : 10382
 121.บ้านหนองสาร id school : 10370
 122.บ้านหนองหอย id school : 10539
 123.บ้านหนองหัน id school : 10375
 124.บ้านหนองแจง id school : 10438
 125.บ้านหนองแดง id school : 10381
 126.บ้านหนองแวง id school : 10512
 127.บ้านหนองแหน id school : 10376
 128.บ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) id school : 10465
 129.บ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) id school : 10507
 130.บ้านหนองใหญ่ id school : 10397
 131.บ้านหนองไทร id school : 10380
 132.บ้านหนองไผ่ id school : 10472
 133.บ้านหนุก id school : 10460
 134.บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) id school : 10368
 135.บ้านห้วย id school : 10390
 136.บ้านห้วยจรเข้ id school : 10406
 137.บ้านห้วยน้ำเค็ม id school : 10501
 138.บ้านห้วยบง id school : 10398
 139.บ้านห้วยสามขา id school : 10523
 140.บ้านห้วยหุงเกลือ id school : 10522
 141.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ id school : 10477
 142.บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) id school : 10424
 143.บ้านหาญ id school : 10333
 144.บ้านหิงห้อย id school : 10513
 145.บ้านหินดาด id school : 10410
 146.บ้านหินลาด id school : 10347
 147.บ้านหินหล่อง id school : 10348
 148.บ้านหินเพิง id school : 10396
 149.บ้านอ้อไพล id school : 10416
 150.บ้านเก่า-บ้านน้อย id school : 10354
 151.บ้านเกาะลอย id school : 10371
 152.บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) id school : 10395
 153.บ้านเจริญผล id school : 10533
 154.บ้านเมืองตะโก id school : 10388
 155.บ้านเมืองนาท id school : 10475
 156.บ้านเมืองเก่า id school : 10436
 157.บ้านเสมา id school : 10476
 158.บ้านเหนือทัพรั้ง id school : 10478
 159.บ้านแปรง id school : 10359
 160.บ้านโกรกกระหาด id school : 10493
 161.บ้านโกรกช้างน้อย id school : 10526
 162.บ้านโกรกลึก id school : 10345
 163.บ้านโคกกระบือ id school : 10509
 164.บ้านโคกสามัคคี id school : 10383
 165.บ้านโคกหนองไผ่ id school : 10449
 166.บ้านโคกแขวน id school : 10494
 167.บ้านโคกแฝก id school : 10484
 168.บ้านโค้งตะคร้อ id school : 10393
 169.บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) id school : 10481
 170.บ้านโตนดพูนผลวิทยา id school : 10495
 171.บ้านโนน id school : 10492
 172.บ้านโนนงิ้ว id school : 10520
 173.บ้านโนนตาล id school : 10486
 174.บ้านโนนทอง id school : 10510
 175.บ้านโนนผักชี id school : 10462
 176.บ้านโนนพุทรา id school : 10421
 177.บ้านโนนมะเกลือ id school : 10479
 178.บ้านโนนระเวียง id school : 10387
 179.บ้านโนนสง่า id school : 10364
 180.บ้านโนนหวาย id school : 10429
 181.บ้านโนนเต็ง id school : 10351
 182.บ้านโนนเมือง id school : 10352
 183.บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) id school : 10468
 184.บ้านโป่งกระสัง id school : 10365
 185.บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี id school : 10491
 186.บ้านโพธิ์ตาสี id school : 10435
 187.บ้านโพนไพล id school : 10529
 188.บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ id school : 10377
 189.บ้านใหม่ศรีสุข id school : 10378
 190.บ้านใหม่เจริญผล id school : 10514
 191.บ้านใหม่เจริญสุข id school : 10335
 192.บ้านใหม่โคกพรม id school : 10432
 193.บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) id school : 10329
 194.บึงคำคู id school : 10439
 195.บึงพัฒนาประชาร่วมจิต id school : 10463
 196.บุ่งสะอาดวัฒนา id school : 10442
 197.พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) id school : 10525
 198.มาบกราดวิทยา id school : 10532
 199.วัดกุดน้ำใส id school : 10385
 200.วัดกุดพิมาน id school : 10332
 201.วัดถนนหักน้อยดอนกลอย id school : 10334
 202.วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) id school : 10339
 203.วัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) id school : 10369
 204.วัดสระจรเข้(โนนไทย) id school : 10430
 205.วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) id school : 10379
 206.ศรีชลสินธุ์ id school : 10417
 207.ศิริบ้านไร่ id school : 10431
 208.สระพระขมาดไพร id school : 10535
 209.อนุบาลขามสะแกแสง id school : 10456
 210.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ id school : 10485
 211.เทพคงคา id school : 10440
 212.โนนไทย id school : 10427
 213.ไชยณรงค์วิทยา id school : 10344

Powered By www.thaieducation.net