สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) id school : 7519
 2.ชุมชนบ้านคาย id school : 7532
 3.ชุมชนบ้านวังจ๊อม id school : 7428
 4.ชุมชนบ้านเมืองงาย id school : 7443
 5.ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง id school : 7496
 6.ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง id school : 7541
 7.ชุมชนวัดศรีดงเย็น id school : 7566
 8.ดอยสามหมื่น id school : 7442
 9.ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 id school : 7515
 10.ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 id school : 7521
 11.บ้านกองลม id school : 7551
 12.บ้านขอบด้ง id school : 7470
 13.บ้านจอง id school : 7548
 14.บ้านดง id school : 7540
 15.บ้านดงป่าลัน id school : 7475
 16.บ้านดอน id school : 7427
 17.บ้านดอนชัย id school : 7543
 18.บ้านต้นผึ้ง id school : 7461
 19.บ้านต้นส้าน id school : 7494
 20.บ้านต้นโชค id school : 7572
 21.บ้านถ้ำ id school : 7422
 22.บ้านถ้ำตับเตา id school : 7568
 23.บ้านท่ามะแกง id school : 7512
 24.บ้านทุ่งข้าวพวง id school : 7432
 25.บ้านทุ่งละคร id school : 7426
 26.บ้านทุ่งหลุก (ฝาง) id school : 7424
 27.บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) id school : 7482
 28.บ้านนามน id school : 7553
 29.บ้านนาหวาย id school : 7451
 30.บ้านปงตำ id school : 7556
 31.บ้านปงวิทยาสรรค์ ยุบแล้ว DELETE id school : 30806
 32.บ้านปงวิทยาสรรค์ id school : 7573
 33.บ้านป่าก๊อ id school : 7523
 34.บ้านปางต้นเดื่อ id school : 7526
 35.บ้านปางป๋อ id school : 7554
 36.บ้านปางปอย id school : 7477
 37.บ้านปางมะเยา id school : 7436
 38.บ้านปางสัก id school : 7492
 39.บ้านป่างิ้ว id school : 7562
 40.บ้านปางเฟือง id school : 7434
 41.บ้านปางแดง id school : 7425
 42.บ้านป่าบง (ฝาง) id school : 7463
 43.บ้านป่าบง (เชียงดาว) id school : 7455
 44.บ้านป่าแดง id school : 7524
 45.บ้านผาแดง id school : 7571
 46.บ้านม่วงชุม id school : 7466
 47.บ้านม่วงป๊อก id school : 7555
 48.บ้านม่อนปิ่น id school : 7471
 49.บ้านยาง id school : 7483
 50.บ้านรินหลวง id school : 7450
 51.บ้านลาน id school : 7467
 52.บ้านวังมะริว id school : 7440
 53.บ้านศรีดอนชัย id school : 7502
 54.บ้านสบคาบ id school : 7458
 55.บ้านสันต้นดู่ id school : 7505
 56.บ้านสันต้นหมื้อ id school : 7546
 57.บ้านสันต้นเปา id school : 7476
 58.บ้านสันทราย id school : 7508
 59.บ้านสันทรายคองน้อย id school : 7504
 60.บ้านสันปอธง id school : 7545
 61.บ้านสันป่าข่า id school : 7542
 62.บ้านสันป่าเกี๊ยะ id school : 7454
 63.บ้านสันป่าเหียว id school : 7527
 64.บ้านสันป่าแดง id school : 7491
 65.บ้านสันม่วง id school : 7473
 66.บ้านสินชัย id school : 7570
 67.บ้านสุขฤทัย id school : 7520
 68.บ้านหนองขวาง id school : 7486
 69.บ้านหนองขี้นกยาง id school : 7528
 70.บ้านหนองตุ้ม id school : 7501
 71.บ้านหนองบัว id school : 7441
 72.บ้านหนองยาว id school : 7495
 73.บ้านหนองเขียว id school : 7448
 74.บ้านหลวง id school : 7522
 75.บ้านหลวง (ฝาง) id school : 7487
 76.บ้านห้วยคอกหมู id school : 7531
 77.บ้านห้วยงูกลาง id school : 7506
 78.บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ id school : 7438
 79.บ้านห้วยต้นตอง id school : 7563
 80.บ้านห้วยทรายขาว id school : 7429
 81.บ้านห้วยบง id school : 7557
 82.บ้านห้วยบอน id school : 7499
 83.บ้านห้วยป่าซาง id school : 7539
 84.บ้านห้วยปู id school : 7513
 85.บ้านห้วยม่วง id school : 7534
 86.บ้านห้วยศาลา id school : 7517
 87.บ้านห้วยหมากเลี่ยม id school : 7469
 88.บ้านห้วยห้อม id school : 7485
 89.บ้านห้วยเฮี่ยน id school : 7497
 90.บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) id school : 7549
 91.บ้านห้วยไคร้(ฝาง) id school : 7479
 92.บ้านห้วยไผ่ id school : 7575
 93.บ้านหัวนา id school : 7465
 94.บ้านหัวฝาย(ฝาง) id school : 7462
 95.บ้านหัวฝาย(ไชยปราการ) id school : 7569
 96.บ้านอรุโณทัย id school : 7446
 97.บ้านออน id school : 7433
 98.บ้านอ่าย id school : 7567
 99.บ้านฮ่างต่ำ id school : 7535
 100.บ้านเชียงดาว id school : 7423
 101.บ้านเด่นใหม่ id school : 30535
 102.บ้านเปียงหลวง id school : 7547
 103.บ้านเมืองคอง id school : 7439
 104.บ้านเมืองนะ id school : 7445
 105.บ้านเวียงผาพัฒนา id school : 7564
 106.บ้านเวียงฝาง id school : 7503
 107.บ้านเวียงหวาย id school : 7472
 108.บ้านเวียงแหง id school : 7552
 109.บ้านเหมืองแร่ id school : 7481
 110.บ้านแม่กอนใน id school : 7431
 111.บ้านแม่ข่า id school : 7474
 112.บ้านแม่ขิ id school : 7565
 113.บ้านแม่คะ id school : 7480
 114.บ้านแม่งอนกลาง id school : 7490
 115.บ้านแม่ทะลบ id school : 7560
 116.บ้านแม่นะ id school : 7457
 117.บ้านแม่ป๋าม id school : 7435
 118.บ้านแม่สาว id school : 7536
 119.บ้านแม่สูนน้อย id school : 7493
 120.บ้านแม่อ้อใน id school : 7459
 121.บ้านแม่แมะ id school : 7453
 122.บ้านแม่ใจ id school : 7498
 123.บ้านโป่งถืบ id school : 7500
 124.บ้านโป่งนก id school : 7478
 125.บ้านโป่งน้ำร้อน id school : 7464
 126.บ้านโป่งไฮ id school : 7538
 127.บ้านโละ id school : 7544
 128.บ้านใหม่ id school : 7444
 129.บ้านใหม่หนองบัว id school : 7576
 130.ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) id school : 7533
 131.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง id school : 7430
 132.มิตรมวลชนเชียงใหม่ id school : 7437
 133.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ id school : 7550
 134.วัดจอมคีรี id school : 7456
 135.วัดนันทาราม id school : 7507
 136.วัดบ้านท่า id school : 7559
 137.วัดปางมะโอ id school : 7460
 138.วัดป่าแดง id school : 7561
 139.วัดศรีบุญเรือง id school : 7509
 140.วัดห้วยน้ำเย็น id school : 7510
 141.วัดอรัญญวาสี id school : 7558
 142.วิรุณเทพ id school : 7489
 143.ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย id school : 7529
 144.ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 id school : 7530
 145.สันติวนา id school : 7574
 146.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 id school : 7516
 147.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 id school : 7484
 148.เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ id school : 7488
 149.เบญจม 2 บ้านน้ำรู id school : 7452
 150.เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี id school : 7514
 151.แกน้อยศึกษา id school : 7447
 152.โครงการหลวงแกน้อย id school : 7449
 153.โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม ยุบแล้ว DELETE id school : 30807
 154.โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม id school : 7518
 155.ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ id school : 7511
 156.ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) id school : 7525

Powered By www.thaieducation.net