สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.คำเที่ยงอนุสสรณ์ id school : 7197
 2.ชลประทานผาแตก id school : 7240
 3.ชุมชนบ้านบวกครกน้อย id school : 7219
 4.ชุมชนวัดท่าเดื่อ id school : 7208
 5.ท่าศาลา id school : 7198
 6.ทาเหนือวิทยา id school : 7271
 7.บ้านกอสะเลียม id school : 7257
 8.บ้านดอนปิน id school : 7207
 9.บ้านดอนปีน id school : 7248
 10.บ้านตลาดขี้เหล็ก id school : 7235
 11.บ้านท่าหลุกสันทราย id school : 7211
 12.บ้านบวกค้าง id school : 7255
 13.บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท id school : 7251
 14.บ้านบ่อหิน id school : 7225
 15.บ้านปงป่าเอื้อง id school : 7258
 16.บ้านป่าขุย id school : 7244
 17.บ้านปางน้ำถุ id school : 7231
 18.บ้านป่างิ้ว id school : 7243
 19.บ้านปางแดง id school : 7230
 20.บ้านป่าป้อง id school : 7229
 21.บ้านป่าสักงาม id school : 7242
 22.บ้านป่าเสร้า id school : 7245
 23.บ้านป่าเหมือด id school : 7246
 24.บ้านป่าไม้แดง id school : 7228
 25.บ้านม่วงโตน ยุบแล้ว DELETE id school : 7238
 26.บ้านมอญ id school : 7260
 27.บ้านร้องขี้เหล็ก id school : 7224
 28.บ้านลวงเหนือ id school : 7241
 29.บ้านสันกำแพง id school : 7263
 30.บ้านสันต้นม่วงเหนือ id school : 7247
 31.บ้านสันทราย id school : 7239
 32.บ้านหนองโค้ง id school : 7250
 33.บ้านห้วยทราย id school : 7217
 34.บ้านออนกลาง id school : 7276
 35.บ้านออนหลวย id school : 7278
 36.บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) id school : 7223
 37.บ้านเชิงดอยสุเทพ id school : 7214
 38.บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) id school : 7249
 39.บ้านแม่จ้อง ยุบแล้ว DELETE id school : 7226
 40.บ้านแม่ดอกแดง id school : 7222
 41.บ้านแม่ปูคา id school : 7266
 42.บ้านแม่หวาน id school : 7232
 43.บ้านแม่ฮ้อยเงิน id school : 7237
 44.บ้านแม่เหียะสามัคคี id school : 7206
 45.บ้านโป่งกุ่ม id school : 7233
 46.บ้านโป่งน้อย id school : 7216
 47.พุทธิโศภน id school : 7202
 48.วัดข่วงสิงห์ id school : 7194
 49.วัดขะจาว id school : 7204
 50.วัดช่างเคี่ยน id school : 7192
 51.วัดดอนจั่น id school : 7199
 52.วัดดอนชัย id school : 7274
 53.วัดทรายมูลรัตนศึกษา id school : 7254
 54.วัดบ้านน้อย id school : 7264
 55.วัดบ้านม่อน ยุบแล้ว DELETE id school : 30827
 56.วัดบ้านโห้ง id school : 7268
 57.วัดป่าข่อยใต้ id school : 7209
 58.วัดป่าตัน id school : 7195
 59.วัดป่าตาล id school : 7256
 60.วัดป่าแดด id school : 7200
 61.วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร id school : 7259
 62.วัดร้องอ้อ id school : 7210
 63.วัดล้านตอง id school : 7267
 64.วัดวังสิงห์คำ id school : 7201
 65.วัดสวนดอก id school : 7215
 66.วัดสันกลางเหนือ id school : 7261
 67.วัดสันป่าค่า id school : 7253
 68.วัดสันมะฮกฟ้า id school : 7252
 69.วัดสันโค้ง id school : 7265
 70.วัดหนองป่าครั่ง id school : 7218
 71.วัดห้วยทราย id school : 7273
 72.วัดห้วยแก้ว id school : 7275
 73.วัดเจ็ดยอด id school : 7193
 74.วัดเปาสามขา id school : 7277
 75.วัดเมืองสาตร id school : 7221
 76.วัดเสาหิน id school : 7220
 77.ศรีเนห์รู id school : 7191
 78.ศิริมังคลาจารย์ id school : 7205
 79.สังวาลย์วิทยา id school : 7213
 80.สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ id school : 7262
 81.หมู่บ้านสหกรณ์ 2 id school : 7272
 82.อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง id school : 7196
 83.อนุบาลเชียงใหม่ id school : 7203
 84.ออนใต้วิทยา id school : 7269
 85.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 id school : 7212
 86.เทพเสด็จวิทยา id school : 7227
 87.แม่คือวิทยา id school : 7234
 88.แม่ตะไคร้ id school : 7270
 89.แม่โป่งประชาสามัคคี id school : 7236

Powered By www.thaieducation.net