สพป.เชียงราย เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน id school : 6952
 2.ชุมชนบ้านป่าสักน้อย id school : 6949
 3.ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 id school : 6986
 4.ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป id school : 7021
 5.ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) id school : 7023
 6.ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 id school : 7044
 7.ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ id school : 7043
 8.ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ id school : 7042
 9.ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) id school : 7041
 10.ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 id school : 6933
 11.นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา id school : 6917
 12.บ้านกลาง id school : 7016
 13.บ้านกิ่วพร้าว id school : 6908
 14.บ้านขาแหย่งพัฒนา id school : 7010
 15.บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง id school : 6903
 16.บ้านขุนแม่บง ตชด. id school : 7029
 17.บ้านจ้อง id school : 6983
 18.บ้านจะตี id school : 7004
 19.บ้านดอนงาม id school : 7028
 20.บ้านดอย id school : 7027
 21.บ้านดอยจัน id school : 6956
 22.บ้านดอยสะโง๊ะ id school : 6967
 23.บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ id school : 6976
 24.บ้านถ้ำ id school : 6977
 25.บ้านถ้ำ ตชด. id school : 6979
 26.บ้านถ้ำปลา id school : 6980
 27.บ้านทับกุมารทอง id school : 6910
 28.บ้านท่าข้าวเปลือก id school : 6909
 29.บ้านทุ่งกวาง id school : 7026
 30.บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม id school : 6958
 31.บ้านธารทอง id school : 7040
 32.บ้านน้ำจำ id school : 6982
 33.บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) id school : 6951
 34.บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย id school : 6937
 35.บ้านปางมะหัน id school : 7007
 36.บ้านปางสา id school : 6926
 37.บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) id school : 6948
 38.บ้านปางห้า id school : 6971
 39.บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) id school : 6919
 40.บ้านป่าซางงาม id school : 7037
 41.บ้านป่าซางนาเงิน id school : 7011
 42.บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) id school : 6928
 43.บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) id school : 6907
 44.บ้านป่าบงแม่จัน id school : 6921
 45.บ้านป่ายาง id school : 6989
 46.บ้านป่าลัน id school : 7031
 47.บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย id school : 6932
 48.บ้านป่าเหมือด id school : 6993
 49.บ้านป่าแดง id school : 6968
 50.บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล id school : 6984
 51.บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) id school : 6947
 52.บ้านผาจี id school : 7009
 53.บ้านผาฮี้ id school : 6981
 54.บ้านผาเดื่อ id school : 7022
 55.บ้านพญาไพร id school : 7001
 56.บ้านพนาสวรรค์ id school : 7017
 57.บ้านมนตรีวิทยา id school : 7020
 58.บ้านม่วงคำ id school : 6970
 59.บ้านรวมใจ id school : 6920
 60.บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ id school : 6931
 61.บ้านศรีกองงาม id school : 6946
 62.บ้านศรีดอนมูล id school : 6966
 63.บ้านศรีป่าแดง id school : 6969
 64.บ้านสบคำ id school : 6960
 65.บ้านสบรวก id school : 6962
 66.บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี id school : 6943
 67.บ้านสันกอง id school : 6936
 68.บ้านสันต้นเปา ยุบแล้ว DELETE id school : 6955
 69.บ้านสันติคีรี id school : 7014
 70.บ้านสันติสุข id school : 6927
 71.บ้านสันถนน id school : 6995
 72.บ้านสันทราย id school : 6987
 73.บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) id school : 6985
 74.บ้านสันธาตุ id school : 30517
 75.บ้านสันนา id school : 6972
 76.บ้านสันบุญเรือง id school : 6973
 77.บ้านสันมะนะ id school : 6988
 78.บ้านสันยาว-สันลิดไม้ ยุบแล้ว DELETE id school : 30519
 79.บ้านสันหลวง id school : 6974
 80.บ้านสันโค้ง(แม่จัน) id school : 6996
 81.บ้านสันโค้ง(แม่สาย) id school : 6922
 82.บ้านหนองป่าก่อ id school : 7035
 83.บ้านหนองแว่น id school : 6935
 84.บ้านหนองแหย่ง id school : 6930
 85.บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) id school : 6904
 86.บ้านห้วยผึ้ง id school : 7024
 87.บ้านห้วยมะหินฝน id school : 6925
 88.บ้านห้วยหก id school : 7038
 89.บ้านห้วยหยวกป่าโซ id school : 7039
 90.บ้านห้วยอื้น id school : 7008
 91.บ้านห้วยเกี๋ยง id school : 6964
 92.บ้านห้วยไคร้ id school : 6997
 93.บ้านห้วยไร่ id school : 7032
 94.บ้านห้วยไร่สามัคคี id school : 7012
 95.บ้านฮ่องแฮ่ id school : 6999
 96.บ้านเทอดไทย id school : 7000
 97.บ้านเวียงพาน id school : 6992
 98.บ้านเวียงแก้ว id school : 6965
 99.บ้านเหมืองแดง id school : 6990
 100.บ้านเหมืองแดงน้อย id school : 6975
 101.บ้านแม่คำ id school : 6953
 102.บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) id school : 6950
 103.บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) id school : 6929
 104.บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น id school : 6906
 105.บ้านแม่คี-หนองอ้อ id school : 6915
 106.บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) id school : 6934
 107.บ้านแม่ลากเนินทอง id school : 6914
 108.บ้านแม่สลองใน id school : 6916
 109.บ้านแม่หม้อ id school : 7002
 110.บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม id school : 6912
 111.บ้านแม่เต๋อ id school : 7019
 112.บ้านแม่แพง id school : 6913
 113.บ้านแหลว-นาล้อม id school : 6941
 114.บ้านโป่ง id school : 6978
 115.บ้านโป่งน้ำร้อน id school : 6923
 116.บ้านใหม่พัฒนา id school : 7036
 117.บ้านใหม่สันติ id school : 7015
 118.บ้านใหม่สามัคคี id school : 6918
 119.บ้านไทรทอง id school : 7034
 120.บ้านไร่ id school : 6954
 121.ประชารัฐพัฒนา id school : 6924
 122.ป่าตึงพิทยานุกูล id school : 6942
 123.ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ id school : 7033
 124.ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ id school : 6911
 125.พญาไพรไตรมิตร id school : 7003
 126.รัฐราษฎร์วิทยา id school : 7005
 127.ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) id school : 6961
 128.ราษฎร์พัฒนา id school : 7018
 129.สันทราย(พรหมณีวิทยา) id school : 6940
 130.สันสลีหลวง-สันนายาว id school : 6938
 131.สามัคคีพัฒนา id school : 7006
 132.อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) id school : 6902
 133.อนุบาลดอยหลวง id school : 7030
 134.อนุบาลศรีค้ำ id school : 6939
 135.อนุบาลแม่ฟ้าหลวง id school : 7013
 136.อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) id school : 6994
 137.อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) id school : 7025
 138.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ id school : 6991
 139.แม่แอบวิทยาคม id school : 6945
 140.โยนกวิทยา id school : 6957
 141.ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) id school : 6905

Powered By www.thaieducation.net