สพป.เชียงราย เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) id school : 6871
 2.ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด id school : 30985
 3.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ id school : 6899
 4.ชุมชนบ้านสันจำปา id school : 6821
 5.ชุมชนบ้านสันมะค่า id school : 6795
 6.ชุมชนบ้านโป่ง id school : 6813
 7.ชุมชนสันมะเค็ด ยุบแล้ว DELETE id school : 6778
 8.ดอยเวียงผาพิทยา id school : 6873
 9.ดอยเวียงวิทยา id school : 6832
 10.ท่าก๊อพลับพลาพิทยา id school : 6806
 11.ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) id school : 6739
 12.ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา id school : 6885
 13.ธารทองวิทยา(ป่ารวก) id school : 6742
 14.บัวสลีวิทยา id school : 6895
 15.บ้านกล้วย id school : 6780
 16.บ้านขุนลาว id school : 6867
 17.บ้านขุนสรวย id school : 6834
 18.บ้านจำคาวตอง id school : 6734
 19.บ้านจำผักกูดทรายทอง ยุบแล้ว DELETE id school : 6761
 20.บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ id school : 6879
 21.บ้านดงมะดะ id school : 6889
 22.บ้านดอนสลี id school : 6814
 23.บ้านดอยช้าง id school : 6841
 24.บ้านดินดำ id school : 6802
 25.บ้านต้นง้าว ยุบแล้ว DELETE id school : 6894
 26.บ้านต้นยาง id school : 6896
 27.บ้านถ้ำ id school : 6773
 28.บ้านท่ามะโอ id school : 6888
 29.บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) id school : 6839
 30.บ้านทุ่งยาว id school : 6860
 31.บ้านป่าคา ยุบแล้ว DELETE id school : 6783
 32.บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) id school : 6830
 33.บ้านปางมะขามป้อม id school : 6882
 34.บ้านปางหก id school : 6808
 35.บ้านปางหลวง id school : 6807
 36.บ้านปางอ้อย id school : 6818
 37.บ้านปางอ่ายห้วยชมภู id school : 6864
 38.บ้านปางเกาะทราย id school : 6746
 39.บ้านป่าจั่น id school : 6876
 40.บ้านป่าต้าก id school : 6774
 41.บ้านป่าตึง id school : 6731
 42.บ้านป่าตึง id school : 6851
 43.บ้านป่าตึงงาม id school : 6796
 44.บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) id school : 6804
 45.บ้านป่าบง id school : 6732
 46.บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ id school : 6824
 47.บ้านป่าสัก id school : 6853
 48.บ้านป่าส้าน ยุบแล้ว DELETE id school : 6744
 49.บ้านป่าส้าน id school : 6754
 50.บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก id school : 6819
 51.บ้านป่าแงะ (ป่าแดด) id school : 6785
 52.บ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) id school : 6859
 53.บ้านป่าแดงงาม id school : 6781
 54.บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) id school : 6812
 55.บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) id school : 6891
 56.บ้านผาแดงหลวง id school : 6838
 57.บ้านฝั่งตื้น id school : 6752
 58.บ้านม่วงคำ id school : 6750
 59.บ้านมังกาล่า id school : 6828
 60.บ้านร่องคตสันปูเลย ยุบแล้ว DELETE id school : 6738
 61.บ้านร้องบง id school : 6797
 62.บ้านลังกา id school : 6849
 63.บ้านวังวิทยา id school : 6794
 64.บ้านวาวี id school : 6827
 65.บ้านศาลา id school : 6745
 66.บ้านสักพัฒนา id school : 6789
 67.บ้านสัน id school : 6848
 68.บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) id school : 6826
 69.บ้านสันก้างปลา id school : 6800
 70.บ้านสันต้นดู่ id school : 6779
 71.บ้านสันต้นผึ้ง ยุบแล้ว DELETE id school : 6751
 72.บ้านสันติวัน id school : 6776
 73.บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา id school : 6877
 74.บ้านสันสลี id school : 6886
 75.บ้านสิบสอง id school : 6733
 76.บ้านหนองบัว id school : 6753
 77.บ้านหนองผำ id school : 6823
 78.บ้านหนองยาว id school : 6872
 79.บ้านหนองเก้าห้อง id school : 6893
 80.บ้านห้วยกล้า id school : 6837
 81.บ้านห้วยน้ำเย็น id school : 6836
 82.บ้านห้วยม่วง id school : 6863
 83.บ้านห้วยมะซาง id school : 6842
 84.บ้านห้วยมะแกง id school : 6810
 85.บ้านห้วยสะลักวิทยา id school : 6811
 86.บ้านห้วยส้านพลับพลา id school : 6900
 87.บ้านห้วยหญ้าไซ id school : 6816
 88.บ้านห้วยหมอเฒ่า id school : 6799
 89.บ้านห้วยหินลาดใน id school : 6852
 90.บ้านห้วยเฮี้ย id school : 6845
 91.บ้านห้วยโป่ง id school : 6862
 92.บ้านห้วยไคร้ id school : 6835
 93.บ้านหัวฝาย id school : 6815
 94.บ้านฮ่างต่ำ id school : 6854
 95.บ้านเจริญเมือง id school : 6730
 96.บ้านเด่นศาลา id school : 6880
 97.บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) id school : 6866
 98.บ้านเลาลี id school : 6829
 99.บ้านเหมืองง่า id school : 6775
 100.บ้านแม่ตะละวิทยา id school : 6881
 101.บ้านแม่ตาช้าง id school : 6817
 102.บ้านแม่ตาแมว id school : 6801
 103.บ้านแม่ต๋ำ id school : 6805
 104.บ้านแม่ปูนหลวง id school : 6874
 105.บ้านแม่ผง ยุบแล้ว DELETE id school : 6898
 106.บ้านแม่ผักแหละ id school : 6803
 107.บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) id school : 6820
 108.บ้านแม่พุง id school : 6790
 109.บ้านแม่ยางมิ้น id school : 6846
 110.บ้านแม่อ้อนอก id school : 6768
 111.บ้านแม่แก้ว ยุบแล้ว DELETE id school : 30801
 112.บ้านแม่แก้วเด่นชัย ยุบแล้ว DELETE id school : 6763
 113.บ้านแม่แก้วเหนือ ยุบแล้ว DELETE id school : 30826
 114.บ้านแม่แก้วใต้ ยุบแล้ว DELETE id school : 6766
 115.บ้านแม่โมงเย้า id school : 6831
 116.บ้านแสนเจริญ id school : 6840
 117.บ้านโป่ง id school : 6792
 118.บ้านโป่งนก id school : 6883
 119.บ้านโป่งปูเฟือง id school : 6822
 120.บ้านโป่งมอญ id school : 6897
 121.บ้านโป่งเทวี id school : 6850
 122.บ้านโป่งเหนือ id school : 6884
 123.บ้านโป่งแดง id school : 6737
 124.บ้านโฮ่ง id school : 6869
 125.บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง id school : 6777
 126.ปางมะกาดวิทยา id school : 6861
 127.ป่างิ้ววิทยา id school : 6855
 128.ป่าแดงวิทยา id school : 6784
 129.ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 6757
 130.พานพสกสวัสดิ์ id school : 6756
 131.ร่องธารวิทยา id school : 6736
 132.ริมวัง ๑ id school : 6747
 133.ริมวัง ๒ id school : 6748
 134.ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา id school : 6844
 135.ศรีโพธิ์เงินวิทยา id school : 6793
 136.สันกลางวิทยา id school : 6772
 137.สันหนองควาย id school : 6735
 138.ห้วยน้ำขุ่นวิทยา id school : 6809
 139.ห้วยส้านยาววิทยา id school : 6892
 140.อนุบาลจอมหมอกแก้ว id school : 6887
 141.อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) id school : 6755
 142.อนุบาลเวียงป่าเป้า id school : 6870
 143.อนุบาลแม่ขะจาน id school : 6858
 144.อนุบาลแม่ลาว id school : 6890
 145.อนุบาลแม่สรวย id school : 6825
 146.เจดีย์หลวงพิทยา id school : 6798
 147.เจริญเมืองวิทยา id school : 6729
 148.เวียงกาหลงวิทยา id school : 6875
 149.เวียงผาวิทยา id school : 6847
 150.เวียงห้าววิทยา id school : 6770
 151.แม่อ้อประชารัฐ id school : 6765
 152.โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ id school : 6833
 153.โป่งทะลายใหม่เจริญ id school : 6762
 154.โป่งน้ำร้อนวิทยา id school : 6865
 155.โป่งแพร่วิทยา id school : 6901
 156.โรงช้างวิทยา id school : 6791
 157.โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน id school : 6878
 158.ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) id school : 6857

Powered By www.thaieducation.net