สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.จํารูญเนติศาสตร์ id school : 565
 2.ชุมชนบ้านท่ากระดาน id school : 573
 3.ดิศกุล id school : 536
 4.ตชด.บ้านประตูด่าน id school : 464
 5.ตลาดสํารอง id school : 515
 6.ท่าพะเนียดกุญชร id school : 448
 7.บ้านกลอนโด id school : 540
 8.บ้านจันอุย id school : 472
 9.บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) id school : 452
 10.บ้านดงยาง id school : 483
 11.บ้านดงเสลา id school : 568
 12.บ้านดอนคราม id school : 499
 13.บ้านต้นมะพร้าว id school : 582
 14.บ้านตะเคียนงาม id school : 459
 15.บ้านถ้ำ id school : 498
 16.บ้านทับศิลา id school : 451
 17.บ้านท่าทุ่ม id school : 478
 18.บ้านท่าพุ id school : 559
 19.บ้านท่ามะนาว id school : 476
 20.บ้านท่ามะเฟือง id school : 545
 21.บ้านท่ามะไฟ id school : 554
 22.บ้านท่าสนุ่น id school : 571
 23.บ้านท่าหวี id school : 471
 24.บ้านท่าเสด็จ id school : 546
 25.บ้านท่าแย้ id school : 558
 26.บ้านท่าโป่ง id school : 479
 27.บ้านทุ่งนา id school : 584
 28.บ้านทุ่งนาคราช id school : 493
 29.บ้านทุ่งนานางหรอก id school : 474
 30.บ้านทุ่งมะขามเฒ่า id school : 543
 31.บ้านทุ่งยาว id school : 550
 32.บ้านทุ่งศาลา id school : 460
 33.บ้านนากาญจน์ id school : 482
 34.บ้านนาสวน id school : 580
 35.บ้านน้ำพุ id school : 566
 36.บ้านน้ำมุด id school : 581
 37.บ้านบนเขาแก่งเรียง id school : 572
 38.บ้านปากนาสวน id school : 578
 39.บ้านพุน้ำเปรี้ยว id school : 570
 40.บ้านพุประดู่ id school : 489
 41.บ้านพุเลียบ id school : 492
 42.บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) id school : 524
 43.บ้านรางจิก id school : 531
 44.บ้านรางสะเดา id school : 514
 45.บ้านรางสาลี่ id school : 522
 46.บ้านวังด้ง id school : 477
 47.บ้านวังตะเคียน id school : 484
 48.บ้านวังปลาหมู id school : 495
 49.บ้านวังลาน id school : 496
 50.บ้านวังสารภี id school : 468
 51.บ้านสระเศรษฐี id school : 512
 52.บ้านสามหลัง id school : 567
 53.บ้านหนองกลางพง id school : 485
 54.บ้านหนองกวาง id school : 549
 55.บ้านหนองตาบ่ง id school : 526
 56.บ้านหนองน้ำขุ่น id school : 510
 57.บ้านหนองบัว id school : 491
 58.บ้านหนองปล้อง id school : 557
 59.บ้านหนองปากดง id school : 563
 60.บ้านหนองผู้เฒ่า ยุบแล้ว DELETE id school : 30582
 61.บ้านหนองมงคล id school : 509
 62.บ้านหนองสองตอน id school : 449
 63.บ้านหนองสองห้อง id school : 538
 64.บ้านหนองสะแก id school : 529
 65.บ้านหนองสามพราน id school : 475
 66.บ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 548
 67.บ้านหนองหอย id school : 480
 68.บ้านหนองหิน id school : 556
 69.บ้านหนองอีเห็น id school : 537
 70.บ้านหนองเป็ด id school : 518
 71.บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) id school : 473
 72.บ้านหนองโสน id school : 551
 73.บ้านหนองไผ่ id school : 562
 74.บ้านหม่องกระแทะ id school : 574
 75.บ้านห้วยตลุง id school : 533
 76.บ้านห้วยน้ำขาว id school : 457
 77.บ้านห้วยน้ำโจน id school : 501
 78.บ้านห้วยไร่ id school : 517
 79.บ้านหัวนา id school : 467
 80.บ้านหัวหิน id school : 453
 81.บ้านหินแด้น id school : 564
 82.บ้านองสิต id school : 579
 83.บ้านองหลุ id school : 577
 84.บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) id school : 450
 85.บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) id school : 444
 86.บ้านเขาปูน id school : 494
 87.บ้านเจ้าเณร id school : 575
 88.บ้านเนินไพร id school : 555
 89.บ้านแก่งหลวง id school : 445
 90.บ้านแหลมทอง id school : 542
 91.บ้านโกรกตารอด id school : 535
 92.บ้านโป่งหวาย id school : 569
 93.บ้านโป่งโก id school : 553
 94.บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) id school : 511
 95.บ้านไทรทอง id school : 552
 96.พัฒน์พงศ์ id school : 456
 97.ลุ่มโป่งเสี้ยว id school : 486
 98.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ id school : 508
 99.วัดกาญจนบุรีเก่า id school : 470
 100.วัดขุนไทยธาราราม id school : 521
 101.วัดจรเข้เผือก id school : 544
 102.วัดชุกพี้ id school : 520
 103.วัดถ้ำมังกรทอง id school : 446
 104.วัดถ้ำองจุ id school : 576
 105.วัดถ้ำอ่างหิน id school : 547
 106.วัดท่าตะคร้อ id school : 502
 107.วัดท่าน้ำตื้น id school : 447
 108.วัดท่ามะขาม id school : 455
 109.วัดท่าล้อ id school : 505
 110.วัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา id school : 469
 111.วัดบ้านยาง id school : 454
 112.วัดบ้านเก่า id school : 462
 113.วัดพุน้อย id school : 463
 114.วัดม่วงชุม id school : 519
 115.วัดยางเกาะ id school : 539
 116.วัดลําสำรอง id school : 513
 117.วัดวังขนายทายิการาม id school : 525
 118.วัดวังศาลา id school : 527
 119.วัดศรีสุวรรณาราม id school : 507
 120.วัดศรีอุปลาราม id school : 488
 121.วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง id school : 503
 122.วัดสระกลอยสามัคคีธรรม id school : 523
 123.วัดหนองตะครอง id school : 534
 124.วัดหนองตะโก id school : 500
 125.วัดหนองบัว id school : 541
 126.วัดหนองพังตรุ id school : 516
 127.วัดหนองเสือ id school : 528
 128.วัดอินทาราม id school : 532
 129.วัดเขาน้อย id school : 481
 130.วัดโพธิ์ศรีสุขาราม id school : 530
 131.วัดไทยวิวัฒนาราม id school : 497
 132.สมาคมนักเรียนเก่าราชินี id school : 490
 133.หนองบ้านเก่าสามัคคี id school : 458
 134.อนุบาลกาญจนบุรี id school : 466
 135.อนุบาลด่านมะขามเตี้ย id school : 560
 136.อนุบาลท่าม่วง id school : 504
 137.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม id school : 465
 138.อนุบาลศรีสวัสดิ์ id school : 583
 139.เขาดินวิทยาคาร id school : 506
 140.ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) id school : 561

Powered By www.thaieducation.net