สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) id school : 5940
 2.กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ id school : 8213
 3.คุรุราษฎร์วิทยา id school : 5934
 4.ฉิมพลีมา id school : 5993
 5.ชัยชุมพลวิทยา id school : 8006
 6.ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน id school : 5925
 7.ชุมชนบ้านหนองเซียงซา id school : 6025
 8.ชุมชนบ้านหัน id school : 5863
 9.ชุมชนบ้านเมืองเก่า id school : 5851
 10.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ id school : 8129
 11.ชุมชนห้วยยาง id school : 8287
 12.ชุมชนแท่นประจัน id school : 8007
 13.บ้านกลาง id school : 5804
 14.บ้านกวางโจนโนนทอง id school : 5933
 15.บ้านก่าน id school : 8245
 16.บ้านกุดขอนแก่น id school : 6008
 17.บ้านกุดจอก id school : 5950
 18.บ้านกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ยุบแล้ว DELETE id school : 30950
 19.บ้านกุดหมากเห็บ id school : 5992
 20.บ้านกุดหัวช้าง id school : 6032
 21.บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) id school : 5776
 22.บ้านกุดแคน id school : 8260
 23.บ้านกุดแดง id school : 5947
 24.บ้านกุดโคลน id school : 5945
 25.บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ id school : 8156
 26.บ้านขามป้อม id school : 5773
 27.บ้านข่าเชียงพิน id school : 8028
 28.บ้านคลองบอน id school : 8256
 29.บ้านคอนสาร id school : 8254
 30.บ้านจมื่น id school : 5829
 31.บ้านฉนวน(ภูเขียว) id school : 5988
 32.บ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) id school : 5890
 33.บ้านซำมูลนาก id school : 8234
 34.บ้านดงกลาง id school : 8257
 35.บ้านดงขีสะเดาหวาน id school : 8217
 36.บ้านดงบัง id school : 8263
 37.บ้านดงพอง id school : 8185
 38.บ้านดงเมย id school : 5995
 39.บ้านดงใต้ id school : 8258
 40.บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า id school : 5865
 41.บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย id school : 8003
 42.บ้านดอนจำปา id school : 5937
 43.บ้านดอนดู่ id school : 8002
 44.บ้านดอนหัน id school : 5923
 45.บ้านดอนหันนาสวรรค์ id school : 8049
 46.บ้านดอนอุดม id school : 8286
 47.บ้านดอนเค็ง id school : 8081
 48.บ้านดอนเตาเหล็ก id school : 5969
 49.บ้านดอนไก่เถื่อน id school : 5991
 50.บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ id school : 8094
 51.บ้านตลาดอุดมวิทย์ id school : 5872
 52.บ้านตลุกหิน id school : 8114
 53.บ้านตาดรินทอง id school : 5955
 54.บ้านถนนกลาง id school : 8040
 55.บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี id school : 5853
 56.บ้านท่าคร้อโนนศิลา id school : 5894
 57.บ้านท่าทางเกวียน id school : 8160
 58.บ้านท่ามะไฟหวาน id school : 8153
 59.บ้านท่าศาลา id school : 8261
 60.บ้านท่าเริงรมย์ id school : 8275
 61.บ้านทิกแล้ง id school : 5917
 62.บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ id school : 5918
 63.บ้านทุ่งคำหลวง id school : 8169
 64.บ้านทุ่งพระ id school : 8272
 65.บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) id school : 8278
 66.บ้านธาตุ id school : 5952
 67.บ้านนกเขาทอง id school : 8172
 68.บ้านนาดี id school : 8018
 69.บ้านนาบัว id school : 8265
 70.บ้านนายม id school : 8045
 71.บ้านนาวงเดือน id school : 8269
 72.บ้านนาสมบูรณ์ id school : 5897
 73.บ้านนาสีดา id school : 5815
 74.บ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) id school : 5973
 75.บ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) id school : 8189
 76.บ้านนาหัวแรด id school : 5964
 77.บ้านนาเกาะ id school : 8267
 78.บ้านนาแก id school : 8194
 79.บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) id school : 5869
 80.บ้านน้ำทิพย์ id school : 8279
 81.บ้านน้ำพุปางวัว id school : 8255
 82.บ้านน้ำพุหินลาด id school : 8270
 83.บ้านน้ำอุ่น id school : 8268
 84.บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) id school : 5835
 85.บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง id school : 5802
 86.บ้านปากช่องผาเบียด id school : 8292
 87.บ้านป่าว่าน id school : 8290
 88.บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก id school : 8291
 89.บ้านฝายพญานาค id school : 5954
 90.บ้านพรมห้วยข่าวิทยา id school : 5845
 91.บ้านพรมใต้พิทยาคาร id school : 6030
 92.บ้านพีพวย id school : 5879
 93.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) id school : 5944
 94.บ้านภูดินหินกอง id school : 8249
 95.บ้านม่วง id school : 8264
 96.บ้านมอญ id school : 8008
 97.บ้านมูลกระบือ id school : 6043
 98.บ้านยางคำวิทยา id school : 8150
 99.บ้านระหัด id school : 5772
 100.บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) id school : 5961
 101.บ้านวังม่วง id school : 5911
 102.บ้านวังหิน id school : 8005
 103.บ้านศาลาสามัคคี ยุบแล้ว DELETE id school : 30804
 104.บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) id school : 5877
 105.บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ id school : 5782
 106.บ้านสระแต้ id school : 8146
 107.บ้านสวนอ้อย id school : 5927
 108.บ้านสะเดาหนองไผ่ id school : 8033
 109.บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) id school : 5919
 110.บ้านสารจอด id school : 5908
 111.บ้านสารจอดเก่า id school : 5920
 112.บ้านสีปลาด id school : 6046
 113.บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) id school : 5841
 114.บ้านหนองกุง id school : 5938
 115.บ้านหนองกุงใหม่ id school : 5953
 116.บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) id school : 5887
 117.บ้านหนองขาม(ภูเขียว) id school : 8230
 118.บ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) id school : 6013
 119.บ้านหนองคอนไทย id school : 6040
 120.บ้านหนองคัน id school : 5956
 121.บ้านหนองคู id school : 8068
 122.บ้านหนองคูวิทยาคม id school : 5876
 123.บ้านหนองงูเหลือม id school : 6002
 124.บ้านหนองช้างเอก id school : 8233
 125.บ้านหนองดินดำ id school : 8083
 126.บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) id school : 5985
 127.บ้านหนองตากล้า id school : 8259
 128.บ้านหนองบัว(บ้านแท่น) id school : 5811
 129.บ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) id school : 8026
 130.บ้านหนองบัวพรม id school : 6033
 131.บ้านหนองปลา id school : 5951
 132.บ้านหนองปลามันหนองไร่ id school : 8246
 133.บ้านหนองปอแดง id school : 5930
 134.บ้านหนองผักหลอด id school : 8024
 135.บ้านหนองพอก ยุบแล้ว DELETE id school : 30803
 136.บ้านหนองพีพ่วน id school : 8091
 137.บ้านหนองม่วงบำรุง id school : 8104
 138.บ้านหนองรวก id school : 8198
 139.บ้านหนองสองห้อง id school : 6018
 140.บ้านหนองสังข์ id school : 8239
 141.บ้านหนองสามขา id school : 8235
 142.บ้านหนองหญ้าข้าวนก id school : 7988
 143.บ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 8244
 144.บ้านหนองหล่มคลองเตย id school : 8288
 145.บ้านหนองเชียงรอด id school : 8280
 146.บ้านหนองเม็ก id school : 8000
 147.บ้านหนองเรือ id school : 8073
 148.บ้านหนองแกหนองโน id school : 8238
 149.บ้านหนองแซง id school : 5982
 150.บ้านหนองแดงกุดจิก id school : 5902
 151.บ้านหนองแต้ id school : 5856
 152.บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา id school : 5830
 153.บ้านหนองแฝก id school : 8004
 154.บ้านหนองแวง(ภูเขียว) id school : 7998
 155.บ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) id school : 8120
 156.บ้านหนองแสงวิทยา id school : 8137
 157.บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ id school : 8231
 158.บ้านหนองโพนงาม id school : 5905
 159.บ้านหนองไผ่ id school : 5906
 160.บ้านหนองไผ่ล้อม id school : 8202
 161.บ้านหนองไรไก่ id school : 5946
 162.บ้านหนองไฮ id school : 8142
 163.บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา id school : 5818
 164.บ้านหลุบคา id school : 8253
 165.บ้านหลุบค่าย id school : 8053
 166.บ้านห้วยทรายทอง id school : 8276
 167.บ้านห้วยพลวง id school : 7999
 168.บ้านห้วยยางดำ id school : 5899
 169.บ้านห้วยแก้ว id school : 8273
 170.บ้านห้วยไห id school : 8274
 171.บ้านหว้าทอง id school : 6022
 172.บ้านหัวหนอง id school : 7984
 173.บ้านหัวโสก id school : 5824
 174.บ้านห้างสูง id school : 5989
 175.บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี id school : 5837
 176.บ้านหินรอยเมย id school : 8266
 177.บ้านหินลาด id school : 8050
 178.บ้านหินลาดพัฒนา id school : 8001
 179.บ้านเก่าวิทยานุกูล id school : 8099
 180.บ้านเขวา id school : 5833
 181.บ้านเซียมป่าหม้อ id school : 8106
 182.บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) id school : 5821
 183.บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) id school : 5840
 184.บ้านเมืองกลางวิทยา id school : 5789
 185.บ้านเมืองคง id school : 6011
 186.บ้านเรือ id school : 5941
 187.บ้านเลิงทุ่ม id school : 8250
 188.บ้านเหมือดแอ่หนองโดน id school : 8052
 189.บ้านเหล่ากาดย่า id school : 8248
 190.บ้านแก้ง-โนนส้มกบ id school : 8225
 191.บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) id school : 5958
 192.บ้านแก้งตาดไซ id school : 5809
 193.บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) id school : 6020
 194.บ้านแดงสว่าง id school : 7993
 195.บ้านโคกกุง id school : 8110
 196.บ้านโคกงาม id school : 8181
 197.บ้านโคกนกทา id school : 8262
 198.บ้านโคกล่าม id school : 8176
 199.บ้านโคกสง่า id school : 5914
 200.บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา id school : 5971
 201.บ้านโคกสูง-วังศิลา id school : 8206
 202.บ้านโคกไพรวัน id school : 8251
 203.บ้านโจดกลาง id school : 8285
 204.บ้านโจดพิทยาคาร id school : 5882
 205.บ้านโจดโนนข่า id school : 8064
 206.บ้านโนนข่า id school : 6047
 207.บ้านโนนคูณ(คอนสาร) id school : 8283
 208.บ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) id school : 8014
 209.บ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) id school : 8237
 210.บ้านโนนงาม id school : 6027
 211.บ้านโนนงิ้ว id school : 5831
 212.บ้านโนนงิ้วงาม id school : 8232
 213.บ้านโนนชาด id school : 5848
 214.บ้านโนนดินจี่ id school : 7997
 215.บ้านโนนดินแดง id school : 6016
 216.บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) id school : 5780
 217.บ้านโนนทอง id school : 5798
 218.บ้านโนนสง่า id school : 8282
 219.บ้านโนนสลวย id school : 6017
 220.บ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) id school : 8087
 221.บ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) id school : 8221
 222.บ้านโนนสาทร id school : 5942
 223.บ้านโนนสาวเอ้ id school : 5949
 224.บ้านโนนหนองไฮ id school : 5799
 225.บ้านโนนหัวนา id school : 8271
 226.บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง id school : 5867
 227.บ้านโนนหินแร่ id school : 5966
 228.บ้านโนนเขวา id school : 5797
 229.บ้านโนนเพิ่ม id school : 8289
 230.บ้านโนนเห็ดไคล id school : 5794
 231.บ้านโนนโจด id school : 8281
 232.บ้านโป่งดินดำ id school : 5984
 233.บ้านโป่งโพธิ์ id school : 6006
 234.บ้านโปร่ง id school : 8236
 235.บ้านโปร่งสังข์ id school : 8124
 236.บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) id school : 5875
 237.บ้านโสกมะตูม id school : 8284
 238.บ้านโสกหว้าโนนหอม id school : 8252
 239.บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา id school : 5792
 240.บึงมะนาววิทยา id school : 5826
 241.บุปผาราม id school : 5796
 242.ภูมิวิทยา id school : 6019
 243.ม่วงราษฎร์สามัคคี id school : 5943
 244.ศรีแก้งคร้อ id school : 8132
 245.ศาลาสามัคคี id school : 5771
 246.สระโพนทอง id school : 5874
 247.สามสวนวิทยา id school : 8057
 248.หนองพอกกองศรี id school : 8240
 249.หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ id school : 8077
 250.หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น id school : 8241
 251.หนองเบนประภากร id school : 6038
 252.หนองเมยสามัคคี id school : 7990
 253.หนองแต้วรวิทย์ id school : 8242
 254.หว้านไพรสามัคคี id school : 8209
 255.หัวนานคร id school : 8009
 256.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) id school : 8277
 257.เกษตรศิลปวิทยา id school : 5860
 258.เนรมิตศึกษา id school : 7996
 259.เพชรราษฎร์บำรุง id school : 5997
 260.เพชรราษฎร์สามัคคี id school : 6001
 261.โคกม่วงศึกษา id school : 8243
 262.โคกสะอาดศึกษา id school : 8051
 263.โนนศิลาเหล่าเกษตร id school : 8247
 264.โนนเสลาประสาทวิทย์ id school : 7995
 265.ไตรมิตรพิทยา id school : 8037

Powered By www.thaieducation.net