สพป.กระบี่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.คลองท่อมมิตรภาพที่160 id school : 307
 2.คลองพน id school : 320
 3.ชุมชนบ้านทุ่ง id school : 234
 4.ชุมชนบ้านศาลาด่าน id school : 305
 5.ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ id school : 370
 6.ชุมชนบ้านเขากลม id school : 257
 7.ชุมชนวัดนาเหนือ id school : 354
 8.ชุมชนวัดหาดถั่ว id school : 386
 9.ทุ่งต้นปีก id school : 235
 10.ทุ่งพะยอม id school : 228
 11.บ้านกลางมิตรภาพที่44 id school : 357
 12.บ้านกอตง id school : 262
 13.บ้านคลองกำ id school : 243
 14.บ้านคลองชะมวง id school : 335
 15.บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ id school : 239
 16.บ้านคลองท่อมเหนือ id school : 312
 17.บ้านคลองนิน id school : 297
 18.บ้านคลองประสงค์ id school : 244
 19.บ้านคลองปัญญา id school : 374
 20.บ้านคลองปิ้ง id school : 317
 21.บ้านคลองพระยา id school : 390
 22.บ้านคลองพวนประทีปบำรุง id school : 392
 23.บ้านคลองม่วง id school : 255
 24.บ้านคลองยวน id school : 425
 25.บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) id school : 347
 26.บ้านคลองยาง id school : 302
 27.บ้านคลองย่าหนัด id school : 286
 28.บ้านคลองรั้ว id school : 424
 29.บ้านคลองหมาก id school : 413
 30.บ้านคลองหวายเล็ก id school : 414
 31.บ้านคลองหิน(อ่าวลึก) id school : 352
 32.บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) id school : 294
 33.บ้านคลองเขม้า id school : 418
 34.บ้านคลองเตาะ id school : 410
 35.บ้านคลองแรด(คลองท่อม) id school : 360
 36.บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) id school : 323
 37.บ้านคลองแห้ง id school : 258
 38.บ้านคลองโตนด id school : 292
 39.บ้านคลองใหญ่ id school : 248
 40.บ้านคลองไคร id school : 322
 41.บ้านควน id school : 412
 42.บ้านควนกลาง id school : 279
 43.บ้านควนต่อ id school : 417
 44.บ้านควนนกหว้า id school : 422
 45.บ้านควนม่วง id school : 263
 46.บ้านควนเกาะจันทร์ id school : 421
 47.บ้านควนแดง id school : 396
 48.บ้านควนโอ id school : 368
 49.บ้านควนใต้ id school : 339
 50.บ้านช่องไม้ดำ id school : 350
 51.บ้านดินนา id school : 318
 52.บ้านดินแดง id school : 395
 53.บ้านดินแดงน้อย id school : 256
 54.บ้านตลิ่งชัน id school : 426
 55.บ้านติงไหร id school : 411
 56.บ้านถ้ำเสือ id school : 365
 57.บ้านถ้ำโกบ id school : 281
 58.บ้านทรายขาว id school : 328
 59.บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ id school : 393
 60.บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว id school : 394
 61.บ้านทับปริก id school : 247
 62.บ้านทับพล id school : 266
 63.บ้านทับไทร id school : 334
 64.บ้านท่านุ่น id school : 439
 65.บ้านท่าประดู่ id school : 338
 66.บ้านท่ามะพร้าว id school : 315
 67.บ้านท่ายาง id school : 416
 68.บ้านทุ่ง id school : 30520
 69.บ้านทุ่งครก id school : 321
 70.บ้านทุ่งคา id school : 329
 71.บ้านทุ่งนุ้ย id school : 331
 72.บ้านทุ่งประสาน id school : 431
 73.บ้านทุ่งปรือ id school : 275
 74.บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ id school : 291
 75.บ้านทุ่งสาคร id school : 429
 76.บ้านทุ่งสูง id school : 343
 77.บ้านทุ่งหยีเพ็ง id school : 304
 78.บ้านทุ่งเสม็ด id school : 342
 79.บ้านนางรอง id school : 330
 80.บ้านนาทุ่งกลาง id school : 289
 81.บ้านนานอก id school : 229
 82.บ้านนาปง id school : 436
 83.บ้านนาพรุ id school : 404
 84.บ้านนาวง id school : 419
 85.บ้านนาออก id school : 440
 86.บ้านนาเทา id school : 375
 87.บ้านน้ำจาน id school : 230
 88.บ้านน้ำร้อน id school : 340
 89.บ้านบกห้อง id school : 438
 90.บ้านบกเก้าห้อง id school : 385
 91.บ้านบ่อมะม่วง id school : 327
 92.บ้านบากัน id school : 369
 93.บ้านบางขนุน id school : 241
 94.บ้านบางคราม id school : 313
 95.บ้านบางหอย id school : 382
 96.บ้านบางเจริญ id school : 355
 97.บ้านบางเตียว id school : 314
 98.บ้านบางเหรียง id school : 274
 99.บ้านบางเหียน id school : 388
 100.บ้านบางโสก id school : 381
 101.บ้านปากคลอง id school : 288
 102.บ้านปากหยา id school : 389
 103.บ้านปากหรา id school : 427
 104.บ้านพระแอะ id school : 306
 105.บ้านพรุดินนา id school : 333
 106.บ้านพรุพี id school : 326
 107.บ้านพรุเตย id school : 336
 108.บ้านมะม่วงเอน id school : 277
 109.บ้านย่านอุดม id school : 402
 110.บ้านร่าปู id school : 285
 111.บ้านร่าหมาด id school : 284
 112.บ้านลำทับ id school : 403
 113.บ้านลิกี id school : 287
 114.บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง id school : 391
 115.บ้านศาลาพระม่วง id school : 351
 116.บ้านสะพานพน id school : 400
 117.บ้านสังกาอู้ id school : 299
 118.บ้านหนองกก id school : 251
 119.บ้านหนองจิก id school : 236
 120.บ้านหนองจูด id school : 399
 121.บ้านหนองทะเล id school : 254
 122.บ้านหนองน้ำแดง id school : 265
 123.บ้านหนองหลุมพอ id school : 356
 124.บ้านหลังสอด id school : 293
 125.บ้านหลังโสด id school : 301
 126.บ้านห้วยน้ำขาว id school : 341
 127.บ้านห้วยน้ำแก้ว id school : 282
 128.บ้านห้วยปริศนา id school : 366
 129.บ้านห้วยพลูหนัง id school : 325
 130.บ้านห้วยยูง id school : 433
 131.บ้านห้วยลึก id school : 324
 132.บ้านห้วยสาร id school : 278
 133.บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา id school : 276
 134.บ้านห้วยเสียด id school : 267
 135.บ้านหว่างคลอง id school : 232
 136.บ้านหาดยาว id school : 428
 137.บ้านหินราว ยุบแล้ว DELETE id school : 359
 138.บ้านหินลูกช้าง id school : 271
 139.บ้านหินเพิง id school : 316
 140.บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ id school : 319
 141.บ้านอ่าวนาง id school : 259
 142.บ้านอ่าวน้ำ id school : 363
 143.บ้านอ่าวน้ำเมา id school : 252
 144.บ้านอ่าวลึกน้อย id school : 367
 145.บ้านเกาะกลาง id school : 242
 146.บ้านเกาะจำ id school : 406
 147.บ้านเกาะปอ id school : 298
 148.บ้านเกาะปู id school : 407
 149.บ้านเกาะศรีบอยา id school : 408
 150.บ้านเกาะฮั่ง id school : 409
 151.บ้านเกาะไทร id school : 430
 152.บ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) id school : 401
 153.บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) id school : 233
 154.บ้านเขางาม id school : 358
 155.บ้านเขาดิน id school : 283
 156.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ id school : 397
 157.บ้านเขาตั้ง id school : 227
 158.บ้านเขาทอง id school : 240
 159.บ้านเขาฝาก id school : 300
 160.บ้านเขาพนม id school : 269
 161.บ้านเขาล่อม id school : 344
 162.บ้านเขาสามหน่วย id school : 332
 163.บ้านเขาเทียมป่า id school : 238
 164.บ้านเขาแก้ว id school : 346
 165.บ้านเจ๊ะหลี id school : 296
 166.บ้านเสม็ดจวน id school : 398
 167.บ้านเหนือ id school : 310
 168.บ้านแชงเปิง id school : 311
 169.บ้านแหลมกรวด id school : 415
 170.บ้านแหลมตง id school : 260
 171.บ้านแหลมสัก id school : 362
 172.บ้านแหลมโพธิ์ id school : 253
 173.บ้านโคกกลาง id school : 272
 174.บ้านโคกคา id school : 280
 175.บ้านโคกยอ id school : 379
 176.บ้านโคกยูง id school : 303
 177.บ้านโคกหาร id school : 270
 178.บ้านโละใหญ่ id school : 290
 179.บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 id school : 246
 180.บ้านในยวน id school : 373
 181.บ้านไร่พัฒนา id school : 405
 182.บ้านไร่ใหญ่ id school : 442
 183.บ้านไสโป๊ะ id school : 443
 184.บ้านไหนหนัง id school : 237
 185.พระราชทานบ้านเกาะพีพี id school : 261
 186.ราชประชานุเคราะห์ ๑ id school : 441
 187.ราชประชานุเคราะห์2 id school : 420
 188.วัดช่องแบก id school : 376
 189.วัดธรรมาวุธสรณาราม id school : 432
 190.วัดนทีมุขาราม id school : 387
 191.วัดบางเหลียว id school : 384
 192.วัดบางโทง id school : 353
 193.วัดบ้านนา id school : 380
 194.วัดพรุเตียว id school : 273
 195.วัดภูมิบรรพต id school : 264
 196.วัดสถิตโพธาราม id school : 361
 197.วัดห้วยโต้ id school : 245
 198.วัดเกาะลันตา id school : 295
 199.วัดเขาต่อ id school : 378
 200.วัดโคกยาง id school : 423
 201.วัดโพธิ์เรียง id school : 231
 202.วัดไพรสณฑ์ id school : 345
 203.วิทยาประชาคม id school : 377
 204.สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 id school : 348
 205.สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 id school : 349
 206.สหกรณ์ประชาอุทิศ id school : 383
 207.อนุบาลกระบี่ id school : 249
 208.อนุบาลคลองท่อม id school : 308
 209.อ่าวลึก id school : 364
 210.อุตรกิจ id school : 250
 211.ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) id school : 309

Powered By www.thaieducation.net