สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1. บ้านวังปลา id school : 29200
 2.กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) id school : 29357
 3.จรูญศรีวิทยาประชานุกูล id school : 29602
 4.จันทคามวิทยา id school : 29073
 5.ชุมชนบ้านบ่อ id school : 29414
 6.ชุมชนวัดคูบัว id school : 29075
 7.ชุมชนวัดทุ่งหลวง id school : 29438
 8.ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) id school : 29322
 9.ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 id school : 29406
 10.น้ำตกห้วยสวนพลู id school : 29617
 11.บ้านกล้วย id school : 29399
 12.บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) id school : 29205
 13.บ้านชัฎหนองหมี id school : 29384
 14.บ้านชัฎเจริญ id school : 29125
 15.บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) id school : 29213
 16.บ้านตะโกล่าง id school : 29412
 17.บ้านท่ามะขาม id school : 29347
 18.บ้านท่ายาง id school : 29527
 19.บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) id school : 29143
 20.บ้านทุ่งศาลา id school : 29401
 21.บ้านทุ่งแจง id school : 29176
 22.บ้านทุ่งแฝก id school : 29172
 23.บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 id school : 29589
 24.บ้านบ่อตะคร้อ id school : 29480
 25.บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) id school : 29608
 26.บ้านปากสระ ยุบแล้ว DELETE id school : 29599
 27.บ้านพุคาย id school : 29439
 28.บ้านพุตะเคียน id school : 29168
 29.บ้านพุบอนบน id school : 29615
 30.บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง id school : 29157
 31.บ้านพุเกตุ id school : 29579
 32.บ้านพุแค id school : 29267
 33.บ้านมณีลอย id school : 29554
 34.บ้านมะขามเอน id school : 29366
 35.บ้านยางคู่ id school : 29541
 36.บ้านร่องเจริญ id school : 29616
 37.บ้านรางม่วง id school : 29210
 38.บ้านรางเฆ่ id school : 29164
 39.บ้านลำพระ id school : 29606
 40.บ้านสวนผึ้ง id school : 29352
 41.บ้านสันดอน id school : 29174
 42.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 29152
 43.บ้านหนองขนาก id school : 29216
 44.บ้านหนองขาม id school : 29389
 45.บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) id school : 29629
 46.บ้านหนองตาเนิด id school : 29258
 47.บ้านหนองนกกะเรียน id school : 29336
 48.บ้านหนองนางแพรว id school : 29124
 49.บ้านหนองน้ำใส id school : 29441
 50.บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) id school : 29430
 51.บ้านหนองปรือ id school : 29242
 52.บ้านหนองปากชัฎ id school : 29161
 53.บ้านหนองลังกา id school : 29575
 54.บ้านหนองวัวดำ id school : 29466
 55.บ้านหนองศาลเจ้า id school : 29237
 56.บ้านหนองสีนวล id school : 29225
 57.บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) id school : 29394
 58.บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) id school : 29327
 59.บ้านหนองโก id school : 29620
 60.บ้านหนองไผ่(จอมบึง) id school : 29458
 61.บ้านหนองไผ่(ปากท่อ) id school : 29262
 62.บ้านห้วยท่าช้าง id school : 29221
 63.บ้านห้วยผาก id school : 29409
 64.บ้านห้วยยาง id school : 29280
 65.บ้านห้วยยางโทน id school : 29580
 66.บ้านห้วยศาลา id school : 29517
 67.บ้านหัวเขาจีน id school : 29578
 68.บ้านหินสี id school : 29533
 69.บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) ยุบแล้ว DELETE id school : 29511
 70.บ้านหุบพริก id school : 29228
 71.บ้านอ่างหิน id school : 29586
 72.บ้านเก่าต้นมะค่า id school : 29611
 73.บ้านเขากรวด id school : 29136
 74.บ้านเขาช้าง id school : 29567
 75.บ้านเขาถ่าน id school : 29436
 76.บ้านเขาถ้ำ id school : 29424
 77.บ้านเขาพระเอก id school : 29453
 78.บ้านเขาอีส้าน id school : 29427
 79.บ้านเบิกไพร id school : 29247
 80.บ้านแม่ประจัน id school : 29524
 81.บ้านโกรกสิงขร id school : 29232
 82.บ้านโป่ง id school : 29583
 83.บ้านโป่งกระทิงบน id school : 29612
 84.บ้านโป่งกระทิงล่าง id school : 29613
 85.บ้านโป่งเจ็ด id school : 29609
 86.บ้านไทรงาม id school : 29551
 87.บ้านไพรสะเดา id school : 29433
 88.ประชาพัฒนาวิทย์ id school : 29610
 89.มหาราช๗ id school : 29155
 90.รุจิรพัฒน์ id school : 29342
 91.วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) id school : 29071
 92.วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) id school : 29635
 93.วัดชัฏใหญ่ id school : 29286
 94.วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) id school : 28976
 95.วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) id school : 29111
 96.วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) id school : 29421
 97.วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) id school : 29104
 98.วัดด่านทับตะโก id school : 29219
 99.วัดท้ายเมือง id school : 29131
 100.วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) id school : 29139
 101.วัดทุ่งหญ้าคมบาง id school : 29115
 102.วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) id school : 29418
 103.วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) id school : 29118
 104.วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) id school : 29126
 105.วัดบางกระ id school : 29134
 106.วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) id school : 29084
 107.วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) id school : 29122
 108.วัดบ้านโพธิ์ id school : 29076
 109.วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา id school : 29135
 110.วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) id school : 29275
 111.วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) id school : 29489
 112.วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ id school : 29503
 113.วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) id school : 29132
 114.วัดพิบูลวนาราม id school : 29574
 115.วัดพเนินพลู id school : 29128
 116.วัดยอดสุวรรณคีรี id school : 29624
 117.วัดยางงาม id school : 29559
 118.วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ id school : 29370
 119.วัดราษฎร์สมานฉันท์ id school : 29569
 120.วัดวังมะนาว id school : 29557
 121.วัดวันดาว id school : 29564
 122.วัดวิมลมรรคาราม id school : 29472
 123.วัดศรัทธาราษฎร์ id school : 29605
 124.วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) id school : 29069
 125.วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) id school : 29461
 126.วัดสว่างอารมณ์ id school : 29552
 127.วัดสันติการาม id school : 29446
 128.วัดสูงเนินราษฎรบำรุง id school : 29250
 129.วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) id school : 29144
 130.วัดหนองตาหลวง id school : 29147
 131.วัดหนองบัว id school : 29477
 132.วัดหนองบัวค่าย id school : 29332
 133.วัดหนองพันจันทร์ id school : 29621
 134.วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) id school : 29081
 135.วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) id school : 29065
 136.วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) id school : 29091
 137.วัดห้วยไผ่ id school : 29141
 138.วัดหัวป่า ยุบแล้ว DELETE id school : 29562
 139.วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) id school : 29097
 140.วัดอรุณรัตนคีรี id school : 29142
 141.วัดอัมพวัน id school : 29127
 142.วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) id school : 29070
 143.วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) id school : 28977
 144.วัดเขางูสันติธรรม id school : 29095
 145.วัดเขาถ้ำกุญชร id school : 29140
 146.วัดเขาปิ่นทอง id school : 29271
 147.วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) id school : 29138
 148.วัดเขาไก่แจ้ id school : 29375
 149.วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) id school : 29088
 150.วัดเวียงทุน id school : 29594
 151.วัดเหนือวน id school : 29072
 152.วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) id school : 29074
 153.วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) id school : 29597
 154.วัดโคกพระเจริญ id school : 29493
 155.วัดโพธิศรี id school : 29571
 156.วัดโพธิ์ดก id school : 29148
 157.วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม id school : 29133
 158.วัดโสดาประดิษฐาราม id school : 29068
 159.วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) id school : 29149
 160.วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) id school : 29107
 161.วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม id school : 29130
 162.วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) id school : 29129
 163.วันครู 2503 (บ้านหนองบัว) id school : 29208
 164.สมนึกวิทิศวรการ id school : 29379
 165.สินแร่สยาม id school : 29411
 166.สีวะรา id school : 29546
 167.อนุบาลจอมบึง id school : 29209
 168.อนุบาลบ้านคา id school : 29607
 169.อนุบาลปากท่อ id school : 29484
 170.อนุบาลราชบุรี id school : 29137
 171.อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) id school : 29604
 172.อนุบาลสวนผึ้ง id school : 29404
 173.อนุบาลเมืองราชบุรี id school : 29150
 174.โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน id school : 29619
 175.โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) ยุบแล้ว DELETE id school : 29614
 176.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) id school : 29222
 177.ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) id school : 29495

Powered By www.thaieducation.net