สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านติ้ว id school : 30061
 2.ธรรมนูญกองช่างวิทยา id school : 30283
 3.บ้านกกกะบก id school : 30248
 4.บ้านกกโอ id school : 30044
 5.บ้านกลาง id school : 30055
 6.บ้านคลองสีฟัน id school : 30138
 7.บ้านจางวาง id school : 30135
 8.บ้านช้างตะลูด id school : 29992
 9.บ้านซำภู id school : 29994
 10.บ้านซำม่วง id school : 30257
 11.บ้านดงขวาง id school : 30028
 12.บ้านดงคล้อ id school : 30258
 13.บ้านดงทิพย์ id school : 30014
 14.บ้านดงน้ำเดื่อ id school : 29989
 15.บ้านดอนสว่าง id school : 30150
 16.บ้านดอยน้ำเพียงดิน id school : 30200
 17.บ้านตาดกลอย id school : 30174
 18.บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน id school : 30176
 19.บ้านทรัพย์สว่าง id school : 30249
 20.บ้านทับเบิกร่วมใจ id school : 30208
 21.บ้านท่ากกแก ยุบแล้ว DELETE id school : 29997
 22.บ้านท่าขาม(หล่มสัก) id school : 30131
 23.บ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) id school : 30206
 24.บ้านท่าช้าง id school : 30165
 25.บ้านท่าดินแดง id school : 30019
 26.บ้านท่าผู id school : 30237
 27.บ้านท่าอิบุญ id school : 30010
 28.บ้านท่าโก id school : 29998
 29.บ้านทุ่งสมอ id school : 30281
 30.บ้านธารทิพย์ id school : 30099
 31.บ้านนครเดิด id school : 30142
 32.บ้านนาซำ id school : 30182
 33.บ้านนายาว id school : 30279
 34.บ้านนาเกาะ id school : 30181
 35.บ้านนาแซง ยุบแล้ว DELETE id school : 30191
 36.บ้านน้ำก้อ id school : 30022
 37.บ้านน้ำคำ id school : 30105
 38.บ้านน้ำชุน id school : 30034
 39.บ้านน้ำดุกเหนือ id school : 30113
 40.บ้านน้ำพุ id school : 30058
 41.บ้านน้ำสร้าง id school : 30188
 42.บ้านน้ำอ้อย ยุบแล้ว DELETE id school : 30179
 43.บ้านน้ำเฮี้ย ยุบแล้ว DELETE id school : 30852
 44.บ้านบุ่ง id school : 30016
 45.บ้านบุ่งคล้า id school : 30086
 46.บ้านปากดุก id school : 30122
 47.บ้านปากห้วยขอนแก่น id school : 30003
 48.บ้านปากออก id school : 30120
 49.บ้านป่าบง id school : 30060
 50.บ้านป่าแกเครือ id school : 30065
 51.บ้านป่าแดง(เขาค้อ) id school : 30274
 52.บ้านฝาย id school : 30025
 53.บ้านฝายนาแซง id school : 30124
 54.บ้านพร้าว ยุบแล้ว DELETE id school : 30869
 55.บ้านฟองใต้ id school : 30261
 56.บ้านภูผักไซ่ id school : 30239
 57.บ้านร่องกะถิน id school : 30059
 58.บ้านร่องดู่ id school : 30144
 59.บ้านลานบ่า id school : 30132
 60.บ้านวังก้นหวด id school : 30224
 61.บ้านวังกวาง id school : 30260
 62.บ้านวังขอน id school : 30171
 63.บ้านวังบาล id school : 30201
 64.บ้านวังมล id school : 30007
 65.บ้านวังยาว id school : 30103
 66.บ้านวังร่อง id school : 30166
 67.บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) id school : 30145
 68.บ้านวังเวิน id school : 30227
 69.บ้านวังเวินพัฒนา id school : 30168
 70.บ้านศิลา id school : 30209
 71.บ้านสงเปลือย id school : 30212
 72.บ้านส้มเลา id school : 30076
 73.บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 id school : 30284
 74.บ้านสักหลง id school : 30149
 75.บ้านหนองคัน id school : 30093
 76.บ้านหนองบัว id school : 30147
 77.บ้านหนองปลา id school : 30049
 78.บ้านหนองยาว id school : 30236
 79.บ้านหนองสว่าง id school : 30158
 80.บ้านหนองเขียว id school : 30217
 81.บ้านหนองเล id school : 30241
 82.บ้านหนองแม่นา id school : 30285
 83.บ้านหนองไขว่ id school : 30155
 84.บ้านหลักด่าน id school : 30265
 85.บ้านห้วยกอก id school : 30129
 86.บ้านห้วยกะโปะ id school : 30268
 87.บ้านห้วยขอนหาด id school : 30277
 88.บ้านห้วยข่อย id school : 30213
 89.บ้านห้วยคนทา ยุบแล้ว DELETE id school : 30097
 90.บ้านห้วยน้ำขาว id school : 30271
 91.บ้านห้วยผักกูด id school : 30223
 92.บ้านห้วยระหงส์ id school : 30101
 93.บ้านห้วยลาด id school : 30266
 94.บ้านห้วยลาน id school : 30031
 95.บ้านห้วยสนามทราย id school : 30245
 96.บ้านห้วยสวิง id school : 29984
 97.บ้านห้วยหญ้าเครือ id school : 30251
 98.บ้านห้วยหินลับ id school : 30263
 99.บ้านห้วยอีจีน id school : 30169
 100.บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ id school : 30172
 101.บ้านหัวนา id school : 30089
 102.บ้านหัวนาเลา id school : 30063
 103.บ้านหินกลิ้ง id school : 30231
 104.บ้านหินฮาว id school : 30234
 105.บ้านหินโง่น id school : 30219
 106.บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า id school : 30220
 107.บ้านอีเลิศ id school : 30184
 108.บ้านอุ่มกะทาด id school : 30221
 109.บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 id school : 30193
 110.บ้านเหมืองแบ่ง id school : 30205
 111.บ้านเหล่าหญ้า id school : 30276
 112.บ้านแก่งโตน id school : 30186
 113.บ้านโคกมน id school : 30246
 114.บ้านโจะโหวะ id school : 30197
 115.บ้านโนนทอง id school : 30157
 116.บ้านโป่งช้าง ยุบแล้ว DELETE id school : 30851
 117.บ้านโป่งสามขา id school : 30216
 118.บ้านโสก id school : 30072
 119.บ้านโสกเดื่อ ยุบแล้ว DELETE id school : 30035
 120.บ้านไร่นางาม id school : 30069
 121.พ่อขุนผาเมืองรำลึก id school : 30038
 122.พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ id school : 30078
 123.วัดทุ่งธงไชย id school : 30232
 124.วัดศรีจันดาธรรม id school : 30117
 125.วัดศรีทอง id school : 30109
 126.วัดหนองปลาซิว id school : 30154
 127.หน้าศูนย์เครื่องมือกล id school : 30112
 128.อนุบาลน้ำหนาว id school : 30255
 129.อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) id school : 29996
 130.อนุบาลหล่มเก่า id school : 30226
 131.อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) id school : 30272
 132.โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา id school : 30177
 133.โรงเรียนบ้านเข็กน้อย id school : 30269
 134.ไทยรัฐวิทยา 25 id school : 30095

Powered By www.thaieducation.net