สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ขุนยวม id school : 27268
 2.ชุมชนต่อแพวิทยา id school : 27307
 3.ชุมชนบ้านปางหมู id school : 27126
 4.ชุมชนบ้านผาบ่อง id school : 27174
 5.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ id school : 27218
 6.ชุมชนบ้านเมืองปอน id school : 27275
 7.ชุมชนบ้านแม่ฮี้ id school : 27429
 8.ตชด.บำรุงที่ 60 id school : 27306
 9.บ้านกลาง id school : 27237
 10.บ้านกึ้ดสามสิบ id school : 27480
 11.บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 id school : 27127
 12.บ้านขุนสาใน id school : 27347
 13.บ้านคาหาน id school : 27266
 14.บ้านคำสุข id school : 27330
 15.บ้านจ่าโบ่ id school : 27462
 16.บ้านซอแบะ id school : 27456
 17.บ้านดอยผีลู id school : 27374
 18.บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ id school : 27376
 19.บ้านถ้ำลอด id school : 27444
 20.บ้านท่าหินส้ม id school : 27276
 21.บ้านท่าโป่งแดง id school : 27142
 22.บ้านทุ่งกองมู id school : 27130
 23.บ้านทุ่งยาว id school : 27331
 24.บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร id school : 27458
 25.บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 id school : 27332
 26.บ้านนางิ้ว id school : 27329
 27.บ้านนาปลาจาด id school : 27262
 28.บ้านนาป่าแปก id school : 27214
 29.บ้านนาปู่ป้อม id school : 27451
 30.บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล id school : 27453
 31.บ้านน้ำปลามุง id school : 27425
 32.บ้านน้ำริน id school : 27472
 33.บ้านน้ำส่อม id school : 27177
 34.บ้านน้ำฮู id school : 27434
 35.บ้านน้ำฮูผาเสื่อ id school : 27454
 36.บ้านน้ำเพียงดิน id school : 27171
 37.บ้านปางคาม id school : 27464
 38.บ้านปางตอง id school : 27320
 39.บ้านปางบอนวัฒนาคาร id school : 27457
 40.บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง id school : 27340
 41.บ้านปางแปก id school : 27372
 42.บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง ยุบแล้ว DELETE id school : 27173
 43.บ้านป่ายาง id school : 27379
 44.บ้านป่าลาน id school : 27242
 45.บ้านผามอน id school : 27445
 46.บ้านผาสำราญ id school : 27367
 47.บ้านพัฒนา id school : 27327
 48.บ้านมะหินหลวง id school : 27283
 49.บ้านยอดดอยวิทยา id school : 27236
 50.บ้านยาป่าแหน id school : 27466
 51.บ้านรักไทย id school : 27215
 52.บ้านลุกป่าก๊อ id school : 27478
 53.บ้านวนาหลวง id school : 27450
 54.บ้านสบป่อง id school : 27136
 55.บ้านสบสอย id school : 27132
 56.บ้านสบสา id school : 27350
 57.บ้านสบแพม id school : 27337
 58.บ้านหนองขาวกลาง ยุบแล้ว DELETE id school : 27221
 59.บ้านหนองเขียว id school : 27256
 60.บ้านหนองแห้ง id school : 27277
 61.บ้านหมอแปง id school : 27377
 62.บ้านห้วยขาน id school : 27212
 63.บ้านห้วยช่างคำ id school : 27243
 64.บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก id school : 27178
 65.บ้านห้วยตอง id school : 27230
 66.บ้านห้วยนา id school : 27305
 67.บ้านห้วยปมฝาด id school : 27224
 68.บ้านห้วยปูลิง id school : 27227
 69.บ้านห้วยปูเลย id school : 27229
 70.บ้านห้วยผา id school : 27258
 71.บ้านห้วยผึ้ง id school : 27265
 72.บ้านห้วยมะเขือส้ม id school : 27209
 73.บ้านห้วยส้าน id school : 27301
 74.บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ id school : 27368
 75.บ้านห้วยเดื่อ id school : 27143
 76.บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) id school : 27172
 77.บ้านห้วยเฮี๊ยะ id school : 27467
 78.บ้านห้วยแห้ง id school : 27447
 79.บ้านห้วยโป่ง id school : 27234
 80.บ้านห้วยโป่งกาน ยุบแล้ว DELETE id school : 27169
 81.บ้านห้วยโป่งอ่อน id school : 27217
 82.บ้านหว่าโน id school : 27314
 83.บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน id school : 27233
 84.บ้านหัวปอน id school : 27310
 85.บ้านหัวแม่สุริน id school : 27325
 86.บ้านเมืองแปง id school : 27357
 87.บ้านเมืองแพม id school : 27442
 88.บ้านเวียงเหนือ id school : 27438
 89.บ้านแกงหอม id school : 27369
 90.บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง id school : 27348
 91.บ้านแก่นฟ้า id school : 27239
 92.บ้านแพมบก id school : 27336
 93.บ้านแม่กิ๊ id school : 27285
 94.บ้านแม่จ๋า id school : 27254
 95.บ้านแม่นาเติง id school : 27371
 96.บ้านแม่ปิง id school : 27430
 97.บ้านแม่ละนา id school : 27460
 98.บ้านแม่ลาก๊ะ id school : 27279
 99.บ้านแม่สะงา id school : 27220
 100.บ้านแม่สะเป่ใต้ id school : 27273
 101.บ้านแม่สุริน id school : 27271
 102.บ้านแม่หาด id school : 27311
 103.บ้านแม่ออ id school : 27313
 104.บ้านแม่อีแลบ id school : 27339
 105.บ้านแม่อูคอ id school : 27323
 106.บ้านแม่อูคอหลวง id school : 27324
 107.บ้านแม่เหมืองหลวง id school : 27342
 108.บ้านแม่แจ๊ะ id school : 27317
 109.บ้านแม่โกปี่ id school : 27319
 110.บ้านแม่โข่จู id school : 27281
 111.บ้านโป่งสา id school : 27343
 112.บ้านในสอย id school : 27133
 113.บ้านใหม่ id school : 27138
 114.บ้านใหม่สหสัมพันธ์ id school : 27436
 115.บ้านใหม่ห้วยหวาย id school : 27483
 116.บ้านไทรงาม id school : 27373
 117.บ้านไม้ซางหนาม id school : 27253
 118.บ้านไม้สะเป่ id school : 27134
 119.ปางตองประชาสรรค์ id school : 27345
 120.ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ id school : 27180
 121.ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ id school : 27474
 122.สังวาลย์วิทย์ 3 id school : 27439
 123.ห้วยต้นนุ่นวิทยา id school : 27303
 124.ห้องเรียนบ้านห้วยฟาน (รร.เขตพื้นที่การศึกษาขุนยวม) ยุบแล้ว DELETE id school : 30863
 125.ห้องเรียนบ้านห้วยไม้ซาง(รร.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม) ยุบแล้ว DELETE id school : 30865
 126.ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้ (รร.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม) ยุบแล้ว DELETE id school : 30864
 127.อนุบาลขุนยวม id school : 27270
 128.อนุบาลปางมะผ้า id school : 27470
 129.อนุบาลปาย (เวียงใต้) id school : 27432
 130.อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) id school : 27168
 131.อนุบาลแม่ฮ่องสอน id school : 27176
 132.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม id school : 27487
 133.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า id school : 27491
 134.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย id school : 27488
 135.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน id school : 27485
 136.เสรีวิทยา id school : 27251
 137.ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) id school : 27260

Powered By www.thaieducation.net