สพป.น่าน เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.จอมจันทร์วิทยาคาร id school : 26868
 2.ชุมชนบ้านดู่ใต้ id school : 26684
 3.ชุมชนบ้านนาคา id school : 26766
 4.ชุมชนบ้านนาทะนุง id school : 26932
 5.ชุมชนบ้านนาหลวง id school : 26790
 6.ชุมชนบ้านน้ำปั้ว id school : 26885
 7.ชุมชนบ้านบ่อแก้ว id school : 26947
 8.ชุมชนบ้านหลวง id school : 26783
 9.ชุมชนบ้านอ้อย id school : 26843
 10.ชุมชนบ้านใหม่ id school : 26914
 11.ดอนสะไมย์วิทยา id school : 26693
 12.ตาลชุมศึกษาลัย id school : 26875
 13.ทุ่งศรีทอง id school : 26877
 14.บ้านก้อ id school : 26759
 15.บ้านกาใส id school : 26734
 16.บ้านกิ่วน้ำ id school : 26768
 17.บ้านขึ่งงามมงคล id school : 26865
 18.บ้านครกคำ id school : 26871
 19.บ้านค้างอ้อย id school : 26934
 20.บ้านคำเรือง id school : 26943
 21.บ้านจะเข้ภูหอม id school : 26902
 22.บ้านชมพู id school : 26922
 23.บ้านซาวหลวง id school : 26687
 24.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) id school : 26695
 25.บ้านดอนหล่ายทุ่ง id school : 26782
 26.บ้านดอนเฟือง id school : 26715
 27.บ้านดอนไชย ยุบแล้ว DELETE id school : 26863
 28.บ้านดอนไพรวัลย์ id school : 26988
 29.บ้านดู่พงษ์ id school : 26973
 30.บ้านตอง id school : 26757
 31.บ้านต้าม id school : 26722
 32.บ้านถืมตอง id school : 26685
 33.บ้านทรายทอง ยุบแล้ว DELETE id school : 26703
 34.บ้านทัพม่าน id school : 26845
 35.บ้านท่ามงคล id school : 26900
 36.บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) id school : 27007
 37.บ้านท่าลี่ id school : 26866
 38.บ้านทุ่งน้อย id school : 26999
 39.บ้านธงหลวง id school : 26679
 40.บ้านนวราษฎร์ id school : 26689
 41.บ้านนา id school : 26853
 42.บ้านนากอก id school : 26873
 43.บ้านนาก้า id school : 26911
 44.บ้านนาคา id school : 26965
 45.บ้านนาซาว id school : 26691
 46.บ้านนาบอน id school : 26945
 47.บ้านนาผา id school : 26675
 48.บ้านนายาง id school : 26949
 49.บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) id school : 26789
 50.บ้านนาสา id school : 26919
 51.บ้านนาหล่าย id school : 26787
 52.บ้านนาเคียน id school : 26870
 53.บ้านนาเหลืองใน id school : 26882
 54.บ้านนาเหลืองไชยราม id school : 26879
 55.บ้านนาไค้ id school : 26844
 56.บ้านนาไลย id school : 26928
 57.บ้านน้ำครกใหม่ id school : 26677
 58.บ้านน้ำงาว id school : 26704
 59.บ้านน้ำตวง id school : 26755
 60.บ้านน้ำปาย id school : 26746
 61.บ้านน้ำปูน id school : 26749
 62.บ้านน้ำพาง id school : 26751
 63.บ้านน้ำพุ id school : 26841
 64.บ้านน้ำมวบ id school : 26890
 65.บ้านน้ำลัด id school : 26854
 66.บ้านน้ำลัดสบแก่น id school : 26994
 67.บ้านน้ำลี id school : 26959
 68.บ้านน้ำหก id school : 26848
 69.บ้านน้ำหิน id school : 26784
 70.บ้านน้ำอูน id school : 26970
 71.บ้านน้ำเกี๋ยน id school : 26995
 72.บ้านน้ำเคิม id school : 26962
 73.บ้านน้ำเลา id school : 26937
 74.บ้านน้ำแก่นกลาง id school : 26997
 75.บ้านน้ำแก่นเหนือ id school : 26998
 76.บ้านน้ำแพะ id school : 26957
 77.บ้านน้ำโค้ง id school : 26725
 78.บ้านบ่อสวก ยุบแล้ว DELETE id school : 26718
 79.บ้านบ่อหอย id school : 26906
 80.บ้านบุ้ง id school : 26788
 81.บ้านบุปผาราม ยุบแล้ว DELETE id school : 27008
 82.บ้านปงสนุก id school : 26930
 83.บ้านป่าคา id school : 26720
 84.บ้านปางช้าง id school : 26990
 85.บ้านปางสา id school : 26869
 86.บ้านปางเป๋ย id school : 26733
 87.บ้านป่าสัก(ภูเพียง) ยุบแล้ว DELETE id school : 26747
 88.บ้านป่าสัก(เวียงสา) id school : 27006
 89.บ้านป่าสัก(แม่จริม) id school : 26874
 90.บ้านป่าหุ่ง id school : 26910
 91.บ้านป่าอ้อย ยุบแล้ว DELETE id school : 26979
 92.บ้านป่าแดด id school : 26983
 93.บ้านปิงหลวง id school : 26954
 94.บ้านปิงใน id school : 26951
 95.บ้านผาขวาง id school : 26705
 96.บ้านผาตูบ id school : 26707
 97.บ้านผาสิงห์ id school : 26708
 98.บ้านฝั่งหมิ่น id school : 26924
 99.บ้านฝายแก้ว id school : 27001
 100.บ้านพรหม id school : 26764
 101.บ้านพะเยา id school : 26926
 102.บ้านพี้เหนือ id school : 26774
 103.บ้านพี้ใต้ id school : 26772
 104.บ้านพืชเจริญ id school : 26840
 105.บ้านฟ้า id school : 26777
 106.บ้านม่วงตึ๊ด id school : 27011
 107.บ้านม่วงเจริญราษฎร์ id school : 26717
 108.บ้านม่วงเนิ้ง id school : 26923
 109.บ้านม่วงใหม่ id school : 26993
 110.บ้านร่มเกล้า id school : 26754
 111.บ้านวังตาว id school : 26736
 112.บ้านวังม่วง ยุบแล้ว DELETE id school : 26887
 113.บ้านวังยาว id school : 26779
 114.บ้านวังหมอ id school : 26699
 115.บ้านวัวแดง id school : 26898
 116.บ้านศรีนาป่าน ยุบแล้ว DELETE id school : 26710
 117.บ้านศรีนาม่าน id school : 26986
 118.บ้านศรีบุญเรือง id school : 26984
 119.บ้านศรีเกิด ยุบแล้ว DELETE id school : 26682
 120.บ้านศาลา id school : 26851
 121.บ้านสถาน id school : 26852
 122.บ้านสบยาง id school : 26976
 123.บ้านสองแคว id school : 26731
 124.บ้านสะละภูเวียง id school : 26700
 125.บ้านสะเนียน ยุบแล้ว DELETE id school : 26729
 126.บ้านสะเลียม id school : 26907
 127.บ้านสันติภาพ id school : 26702
 128.บ้านสันทะ id school : 26855
 129.บ้านสาคร id school : 26899
 130.บ้านส้าน id school : 26859
 131.บ้านส้านนาหนองใหม่ id school : 26916
 132.บ้านสาลี่ id school : 26889
 133.บ้านสาลีก id school : 26912
 134.บ้านหนองบัว id school : 26849
 135.บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 id school : 26992
 136.บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 id school : 26850
 137.บ้านหลับมืนพรวน id school : 26867
 138.บ้านห้วยคำ ยุบแล้ว DELETE id school : 27002
 139.บ้านห้วยจอย ยุบแล้ว DELETE id school : 26858
 140.บ้านห้วยนาย id school : 26941
 141.บ้านห้วยน้ำอุ่น id school : 26925
 142.บ้านห้วยบง id school : 26770
 143.บ้านห้วยปุก id school : 26738
 144.บ้านห้วยมอญ id school : 26712
 145.บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน id school : 26727
 146.บ้านห้วยละเบ้ายา id school : 26744
 147.บ้านห้วยส้ม id school : 26857
 148.บ้านห้วยหลอด id school : 26908
 149.บ้านห้วยเลา id school : 26786
 150.บ้านห้วยเฮือ id school : 26740
 151.บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี id school : 26742
 152.บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 ยุบแล้ว DELETE id school : 26886
 153.บ้านห้วยแฮ้ว id school : 26985
 154.บ้านห้วยไฮ id school : 27004
 155.บ้านหัวนา(ภูเพียง) id school : 26896
 156.บ้านหัวนา(เวียงสา) id school : 26991
 157.บ้านหัวเมือง id school : 26847
 158.บ้านหัวเวียงเหนือ id school : 27010
 159.บ้านหาดเค็ด id school : 27014
 160.บ้านอ่ายนาผา id school : 26927
 161.บ้านฮากฮาน id school : 26904
 162.บ้านเชตวัน id school : 26856
 163.บ้านเชียงของ id school : 26785
 164.บ้านเชียงยืน id school : 26723
 165.บ้านเป้า id school : 26776
 166.บ้านเปา id school : 26842
 167.บ้านเมืองจัง id school : 27012
 168.บ้านเรือง id school : 26714
 169.บ้านแคว้ง id school : 26763
 170.บ้านแม่ขะนิง id school : 26891
 171.บ้านโป่งคำ id school : 26972
 172.บ้านใหม่ id school : 26846
 173.บ้านไชยสถาน(เมืองน่าน) id school : 26864
 174.บ้านไชยสถาน(เวียงสา) ยุบแล้ว DELETE id school : 26680
 175.บ้านไพรอุดม id school : 26903
 176.บ้านไร่น้ำหิน ยุบแล้ว DELETE id school : 30814
 177.บ้านไหล่น่าน id school : 26920
 178.ประกิตเวชศักดิ์ id school : 26860
 179.ป่าแลวหลวงวิทยา id school : 26981
 180.ภูเค็งพัฒนา id school : 26893
 181.มิตรมวลชน 3 ยุบแล้ว DELETE id school : 26753
 182.รัฐราษฎร์นุเคราะห์ ยุบแล้ว DELETE id school : 26781
 183.ราชานุบาล id school : 26697
 184.ราษฎร์รัฐพัฒนา id school : 26987
 185.ริมฝั่งน่านวิทยา id school : 26881
 186.ริมฝั่งว้าวิทยา id school : 26921
 187.วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ id school : 26918
 188.ศรีนาชื่น id school : 26878
 189.ศรีเวียงสาวิทยาคาร id school : 26861
 190.หาดทรายทองวิทยาคาร id school : 26915
 191.อนุบาลเมืองลี id school : 26968
 192.ไตรธารวิทยา id school : 26895
 193.ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ ยุบแล้ว DELETE id school : 26894
 194.ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) id school : 26862

Powered By www.thaieducation.net