สพป.แพร่ เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ id school : 26557
 2.ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 26531
 3.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย id school : 26569
 4.ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) id school : 26544
 5.ชุมชนบ้านแม่ป้าก id school : 26599
 6.ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย id school : 26651
 7.ดอนมูลวิทยาคาร id school : 26525
 8.ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) id school : 26530
 9.บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) id school : 26532
 10.บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) id school : 26534
 11.บ้านขุนห้วย id school : 26617
 12.บ้านค้างคำปัน id school : 26615
 13.บ้านค้างตะนะวิทยา id school : 26500
 14.บ้านค้างปินใจ id school : 26612
 15.บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) id school : 26527
 16.บ้านค้างใจ id school : 26588
 17.บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) id school : 26555
 18.บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) id school : 26517
 19.บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) id school : 26507
 20.บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) id school : 26556
 21.บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) id school : 26501
 22.บ้านนาปลากั้ง id school : 26578
 23.บ้านนาพูน id school : 26582
 24.บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) id school : 26518
 25.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) id school : 26521
 26.บ้านนาแก id school : 26519
 27.บ้านนาใหม่ id school : 26641
 28.บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) id school : 26490
 29.บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) id school : 26538
 30.บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) id school : 26576
 31.บ้านน้ำโค้ง id school : 26562
 32.บ้านบ่อ id school : 26503
 33.บ้านบ่อแก้ว id school : 26563
 34.บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) id school : 26492
 35.บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) id school : 26536
 36.บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) id school : 26537
 37.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) id school : 26508
 38.บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) id school : 26567
 39.บ้านป่าคาป่าม่วง id school : 26628
 40.บ้านปางมะโอ id school : 26619
 41.บ้านปางเคาะ id school : 26565
 42.บ้านปางไฮ id school : 26629
 43.บ้านป่ายุบ id school : 26635
 44.บ้านป่าสักปางไม้ id school : 26583
 45.บ้านป่าไผ่ id school : 26564
 46.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) id school : 26506
 47.บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) id school : 26491
 48.บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) id school : 26548
 49.บ้านม่วงคำ id school : 26649
 50.บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) id school : 26513
 51.บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) id school : 26545
 52.บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) id school : 26529
 53.บ้านร่องแค ยุบแล้ว DELETE id school : 30857
 54.บ้านวังกวาง id school : 26610
 55.บ้านวังขอนป่าไผ่ id school : 26608
 56.บ้านวังชิ้น id school : 26630
 57.บ้านวังลึก id school : 26579
 58.บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) id school : 26550
 59.บ้านวังเบอะ id school : 26633
 60.บ้านวังเลียง id school : 26496
 61.บ้านวังแฟน id school : 26634
 62.บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) id school : 26494
 63.บ้านสบป้าก id school : 26592
 64.บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) id school : 26551
 65.บ้านสลก id school : 26594
 66.บ้านสวนหลวง id school : 26571
 67.บ้านสองแคว id school : 26586
 68.บ้านห้วยกูด id school : 26559
 69.บ้านห้วยลากปืน id school : 26575
 70.บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) id school : 26505
 71.บ้านห้วยไร่ id school : 26574
 72.บ้านหัวดง id school : 26526
 73.บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) ยุบแล้ว DELETE id school : 26522
 74.บ้านหาดรั่ว id school : 26637
 75.บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) id school : 26497
 76.บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) id school : 26547
 77.บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) id school : 26523
 78.บ้านเด่นชุมพล id school : 26568
 79.บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) id school : 26580
 80.บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) id school : 26549
 81.บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) id school : 26539
 82.บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) id school : 26511
 83.บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) id school : 26510
 84.บ้านแช่ฟ้า id school : 26596
 85.บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) id school : 26514
 86.บ้านแพะทุ่งเจริญ id school : 26644
 87.บ้านแม่กระต๋อม id school : 26585
 88.บ้านแม่ขมิง id school : 26646
 89.บ้านแม่จอก ยุบแล้ว DELETE id school : 26601
 90.บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) id school : 26516
 91.บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) id school : 26572
 92.บ้านแม่ตื้ด id school : 26626
 93.บ้านแม่บงเหนือ id school : 26597
 94.บ้านแม่บงใต้ id school : 26605
 95.บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) id school : 26509
 96.บ้านแม่ยุ้น id school : 26570
 97.บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) id school : 26499
 98.บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) id school : 26543
 99.บ้านแม่สิน id school : 26590
 100.บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) id school : 26502
 101.บ้านแม่แปง id school : 26577
 102.บ้านแม่แฮด id school : 26623
 103.บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) id school : 26512
 104.บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) id school : 26639
 105.บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) id school : 26566
 106.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 id school : 26524
 107.บ้านไร่หลวง id school : 26581
 108.ประชารัฐวิทยาคาร id school : 26498
 109.ปากจอกวิทยา id school : 26495
 110.รักเมืองไทย 2 id school : 26515
 111.วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) id school : 26546
 112.วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) id school : 26541
 113.วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) id school : 26533
 114.วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) id school : 26558
 115.วัดสร่างโศก id school : 26553
 116.วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) id school : 26540
 117.วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) id school : 26554
 118.สวนป่าแม่สรอย id school : 26620
 119.สูงเม่นวิทยาคาร id school : 26552
 120.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร id school : 26520
 121.อนุสรณ์รัฐประชา id school : 26504
 122.เด่นทัพชัย id school : 26560
 123.เด่นไชยประชานุกูล id school : 26561

Powered By www.thaieducation.net