สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.คุรุประชาสรรค์ศึกษา id school : 27193
 2.จริมอนุสรณ์ 2 id school : 27194
 3.จริมอนุสรณ์1 id school : 27232
 4.ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 id school : 27363
 5.ชุมชนบ้านนากล่ำ id school : 27261
 6.ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร id school : 27241
 7.ชุมชนวัดมหาธาตุ id school : 27298
 8.ชุมชนไกรลาสวิทยาคม id school : 27290
 9.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 id school : 27198
 10.ท่าปลาอนุสรณ์ 2 id school : 27188
 11.ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 id school : 27247
 12.ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 id school : 27252
 13.ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 id school : 27196
 14.น้ำพร้าสามัคคี id school : 27210
 15.น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) id school : 27201
 16.นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 id school : 27250
 17.นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 id school : 27200
 18.นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 id school : 27191
 19.นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 id school : 27248
 20.นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 id school : 27246
 21.บ้านกิ่วเคียน id school : 27197
 22.บ้านงอมมด id school : 27207
 23.บ้านซําบ้อ id school : 27238
 24.บ้านทรายขาว id school : 27284
 25.บ้านท่าโพธิ์ ยุบแล้ว DELETE id school : 30923
 26.บ้านนาต้นโพธิ์ id school : 27223
 27.บ้านนาผักฮาด id school : 27269
 28.บ้านนาหน่ำ id school : 27304
 29.บ้านนาแซง id school : 27333
 30.บ้านนาไพร id school : 27300
 31.บ้านนาไร่เดียว id school : 27338
 32.บ้านน้ำต๊ะ id school : 27228
 33.บ้านน้ำลัดสามัคคี id school : 27365
 34.บ้านน้ำลี id school : 27226
 35.บ้านน้ำหมัน id school : 27216
 36.บ้านน้ำแพ id school : 27356
 37.บ้านน้ำไคร้ id school : 27267
 38.บ้านบ่อเบี้ย id school : 27351
 39.บ้านปากปาด id school : 27289
 40.บ้านปางคอม id school : 27349
 41.บ้านปางเกลือ id school : 27257
 42.บ้านม่วง id school : 27280
 43.บ้านม่วงชุม id school : 27341
 44.บ้านย่านดู่ id school : 27235
 45.บ้านวังหัวดอย id school : 27222
 46.บ้านสีเสียดบํารุง id school : 27190
 47.บ้านหนองแห้ว id school : 27286
 48.บ้านห้วยครั่ง id school : 27359
 49.บ้านห้วยคอม id school : 27272
 50.บ้านห้วยต้าวิทยา id school : 27213
 51.บ้านห้วยผึ้ง id school : 27205
 52.บ้านห้วยมุ่น id school : 27293
 53.บ้านห้วยยาง id school : 27354
 54.บ้านห้วยลึก id school : 27299
 55.บ้านห้วยสูน id school : 27326
 56.บ้านห้วยเดื่อ id school : 27278
 57.บ้านห้วยแมง id school : 27264
 58.บ้านห้วยโป่ง id school : 27295
 59.บ้านห้วยไคร้ id school : 27292
 60.บ้านเด่นชาติ id school : 27353
 61.บ้านเด่นเหล็ก id school : 27255
 62.บ้านเดิ่น ยุบแล้ว DELETE id school : 27335
 63.บ้านโป่งพาน id school : 27296
 64.บ้านไร่ตีนตก id school : 27315
 65.ป่ากั้งวิทยา id school : 27204
 66.ราชประชานุเคราะห์ ๑๓ id school : 27208
 67.วัดจอมแจ้ง id school : 27360
 68.วัดนาขุม id school : 27344
 69.วัดปากไพร id school : 27312
 70.วัดวังกอง id school : 27318
 71.วัดวังสัมพันธ์ id school : 27362
 72.วัดโพธิ์ชัย id school : 27308
 73.สว่างวิทย์ ยุบแล้ว DELETE id school : 30969
 74.สิงห์คอมพิทยา id school : 27202
 75.อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) id school : 27244
 76.อนุบาลบ้านโคก id school : 27358
 77.อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) id school : 27322
 78.ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) id school : 27346
 79.ไผ่งามวิทยา id school : 27206

Powered By www.thaieducation.net