สพป.มหาสารคาม เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียน    
 1.กู่สันตรัตน์ id school : 23659
 2.จตุคามประชาสรรค์ id school : 23698
 3.ชุมชนนาสีนวล id school : 23495
 4.ชุมชนบ้านงัวบา id school : 23587
 5.ชุมชนบ้านดงบัง id school : 23668
 6.ชุมชนบ้านยางสีสุราช id school : 23710
 7.ชุมชนบ้านสำโรง id school : 23470
 8.ชุมชนบ้านหนองทุ่ม id school : 23629
 9.ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา id school : 23633
 10.ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน id school : 23486
 11.บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ id school : 23464
 12.บ้านกระยอมหนองเดิ่น id school : 23632
 13.บ้านก่อ id school : 23591
 14.บ้านกุดนาดีโนนลาน id school : 23645
 15.บ้านกุดน้ำใส id school : 23483
 16.บ้านขามป้อม id school : 23563
 17.บ้านขามเรียน id school : 23554
 18.บ้านขี้เหล็ก id school : 23546
 19.บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย id school : 23466
 20.บ้านค่ายนุ่นโนนแคน id school : 23527
 21.บ้านคึมบง id school : 23481
 22.บ้านจอกขวาง id school : 23641
 23.บ้านจอมพะลาน id school : 23539
 24.บ้านชาดฝางหัวเรือ id school : 23654
 25.บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม id school : 23471
 26.บ้านดง id school : 23501
 27.บ้านดงน้อย id school : 23624
 28.บ้านดงบากหนองตาเต็น id school : 23504
 29.บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก id school : 23467
 30.บ้านดงยาง id school : 23669
 31.บ้านดงหัวช้าง id school : 23551
 32.บ้านดงเย็น id school : 23528
 33.บ้านดงแคน id school : 23717
 34.บ้านดงใหญ่ id school : 23589
 35.บ้านดอนดู่วังบอน id school : 23697
 36.บ้านดอนหมี id school : 23543
 37.บ้านดอนหัน id school : 23593
 38.บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง id school : 23598
 39.บ้านดู่ id school : 23578
 40.บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ id school : 23644
 41.บ้านตลาดม่วง id school : 23489
 42.บ้านตลาดโนนโพธิ์ id school : 23600
 43.บ้านตาพวนสร้างแซ่ง id school : 23699
 44.บ้านตาลอก id school : 23511
 45.บ้านตำแย id school : 23616
 46.บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) id school : 23570
 47.บ้านตำแยโนนยาง id school : 23462
 48.บ้านทัพป่าจิก id school : 23526
 49.บ้านนกเหาะ id school : 23713
 50.บ้านนาข่า id school : 23594
 51.บ้านนาค่าย id school : 23545
 52.บ้านนางเลิ้งโคกล่าม id school : 23490
 53.บ้านนาฝาย id school : 23666
 54.บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง id school : 23653
 55.บ้านนาภู id school : 23703
 56.บ้านนาเลา id school : 23647
 57.บ้านน้ำสร้างหนองบะ id school : 23498
 58.บ้านบุ่งง้าว id school : 23714
 59.บ้านประแหย่ง id school : 23610
 60.บ้านปลาขาว id school : 23461
 61.บ้านปอพานหนองโน id school : 23457
 62.บ้านป่าตองหนองงู id school : 23463
 63.บ้านป่าแดง id school : 23472
 64.บ้านมะชมโนนสง่า id school : 23503
 65.บ้านมะแซวหนองโง้ง id school : 23603
 66.บ้านมะโบ่ id school : 23537
 67.บ้านยางอิไลดอนก่อ id school : 23656
 68.บ้านร่วมใจ 2 id school : 23685
 69.บ้านวังจานโนนสำราญ id school : 23599
 70.บ้านวังหินโนนสว่าง id school : 23476
 71.บ้านศาลา id school : 23702
 72.บ้านสนาม id school : 23621
 73.บ้านสระบัว id school : 23658
 74.บ้านสระบาก id school : 23531
 75.บ้านสระแก้วหนองคู id school : 23588
 76.บ้านสระแคน id school : 23533
 77.บ้านสว่าง id school : 23701
 78.บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา id school : 23507
 79.บ้านหนองกกหนองยาว id school : 23516
 80.บ้านหนองกลางโคก id school : 23677
 81.บ้านหนองกุง id school : 23626
 82.บ้านหนองข่า id school : 23613
 83.บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ id school : 23606
 84.บ้านหนองคูม่วง id school : 23649
 85.บ้านหนองคูไชยหนองขาม id school : 23640
 86.บ้านหนองจานบุลาน id school : 23544
 87.บ้านหนองจิก(นาดูน) id school : 23680
 88.บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) id school : 23707
 89.บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา id school : 23631
 90.บ้านหนองนาใน id school : 23549
 91.บ้านหนองบัวกาเหรียญ id school : 23552
 92.บ้านหนองบัวกุดอ้อ id school : 23651
 93.บ้านหนองบัวคู id school : 23691
 94.บ้านหนองบัวคูสองห้อง id school : 23559
 95.บ้านหนองบัวน้อย id school : 23667
 96.บ้านหนองบัวสันตุ id school : 23718
 97.บ้านหนองบัวแก้ว id school : 23560
 98.บ้านหนองบัวแดง id school : 23450
 99.บ้านหนองบึง id school : 23482
 100.บ้านหนองปอ id school : 23488
 101.บ้านหนองป้าน id school : 23688
 102.บ้านหนองผง id school : 23674
 103.บ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) id school : 23494
 104.บ้านหนองผือ(วาปีปทุม) id school : 23623
 105.บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) id school : 23456
 106.บ้านหนองระเวียง id school : 23540
 107.บ้านหนองรูแข้ id school : 23720
 108.บ้านหนองสนมดอนติ้ว id school : 23493
 109.บ้านหนองสระ id school : 23458
 110.บ้านหนองหน่อง id school : 23709
 111.บ้านหนองหว้า id school : 23586
 112.บ้านหนองหว้าเฒ่า id school : 23555
 113.บ้านหนองห้าง id school : 23500
 114.บ้านหนองหิน id school : 23693
 115.บ้านหนองฮี id school : 23513
 116.บ้านหนองเม็ก id school : 23484
 117.บ้านหนองเหล่า id school : 23612
 118.บ้านหนองแก id school : 23535
 119.บ้านหนองแกวิทยา id school : 23655
 120.บ้านหนองแคน id school : 23524
 121.บ้านหนองแดง id school : 23474
 122.บ้านหนองแดงสหมิตร id school : 23477
 123.บ้านหนองแต้ id school : 23609
 124.บ้านหนองแต้น้อย id school : 23683
 125.บ้านหนองแปน id school : 23711
 126.บ้านหนองแวง id school : 23719
 127.บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา id school : 23565
 128.บ้านหนองแสง id school : 23451
 129.บ้านหนองแสงทุ่มยาว id school : 23561
 130.บ้านหนองแสน id school : 23643
 131.บ้านหนองแฮหนองเหล็ก id school : 23487
 132.บ้านหนองโนทับม้า id school : 23681
 133.บ้านหนองโพธิ์ id school : 23480
 134.บ้านหนองไผ่ id school : 23604
 135.บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน id school : 23689
 136.บ้านหนองไฮ id school : 23650
 137.บ้านหมากหม้อโนนเกษตร id school : 23485
 138.บ้านหลุบควันเมืองหงส์ id school : 23671
 139.บ้านห้วยทราย id school : 23455
 140.บ้านห้วยหลาว id school : 23448
 141.บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) id school : 23453
 142.บ้านหวาย id school : 23601
 143.บ้านหัวงัว id school : 23642
 144.บ้านหัวช้าง id school : 23454
 145.บ้านหัวช้างโคกม่วง id school : 23705
 146.บ้านหัวดง id school : 23696
 147.บ้านหัวสระ id school : 23491
 148.บ้านหัวหมู id school : 23492
 149.บ้านหารฮี id school : 23505
 150.บ้านอีโต้ id school : 23473
 151.บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก id school : 23562
 152.บ้านเก่าใหญโนนสะอาด id school : 23479
 153.บ้านเขวาค้อโคกกลาง id school : 23575
 154.บ้านเขวาทุ่ง id school : 23502
 155.บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) id school : 23449
 156.บ้านเครือซูด id school : 23672
 157.บ้านเตาบ่า id school : 23497
 158.บ้านเปล่งโนนกระยอม id school : 23715
 159.บ้านเปลือยดอนมันน้ำ id school : 23607
 160.บ้านเม็กดำ id school : 23509
 161.บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ id school : 23506
 162.บ้านเมืองเตา id school : 23512
 163.บ้านเมืองเสือ id school : 23523
 164.บ้านเสือโก้ก id school : 23618
 165.บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) id school : 23510
 166.บ้านเหล่ากว้าง id school : 23469
 167.บ้านเหล่าค้อ id school : 23459
 168.บ้านเหล่าจั่น id school : 23686
 169.บ้านเหล่าน้อย id school : 23496
 170.บ้านเหล่าหมากคำ id school : 23704
 171.บ้านแก่นท้าว id school : 23508
 172.บ้านแก่นเท่า id school : 23614
 173.บ้านแคน id school : 23569
 174.บ้านแดงโพงคำแก้ว id school : 23664
 175.บ้านแวงชัยโคกหนองโจด id school : 23572
 176.บ้านแวงดงหนองยาง id school : 23712
 177.บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) id school : 23583
 178.บ้านแวงยางกุดตะเข้ id school : 23708
 179.บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย id school : 23577
 180.บ้านโกทา id school : 23679
 181.บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ id school : 23478
 182.บ้านโคกมนโนนทอง id school : 23465
 183.บ้านโคกยาว id school : 23662
 184.บ้านโคกล่ามวิทยา id school : 23556
 185.บ้านโคกสะอาด id school : 23548
 186.บ้านโคกสีทองหลาง id school : 23580
 187.บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี id school : 23595
 188.บ้านโคกเต่า id school : 23597
 189.บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง id school : 23695
 190.บ้านโคกแปะ id school : 23581
 191.บ้านโคกใหญ่ id school : 23646
 192.บ้านโคกใหญ่วิทยา id school : 23574
 193.บ้านโคกไร่ id school : 23584
 194.บ้านโดน id school : 23716
 195.บ้านโนน id school : 23568
 196.บ้านโนนจาน id school : 23567
 197.บ้านโนนท่อน id school : 23635
 198.บ้านโนนบ่อ id school : 23514
 199.บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา id school : 23530
 200.บ้านโนนรัง id school : 23706
 201.บ้านโนนสูงดอนหลี่ id school : 23558
 202.บ้านโนนเขวาหนองแสง id school : 23627
 203.บ้านโนนเห็ดไค id school : 23692
 204.บ้านโนนแคน id school : 23541
 205.บ้านโนนแร่ id school : 23460
 206.บ้านโพธิ์ชัย id school : 23617
 207.บ้านโพนทราย id school : 23468
 208.บ้านโพนทอง id school : 23684
 209.บ้านโสกยาง id school : 23636
 210.บ้านไก่นา id school : 23620
 211.พยัคฆภูมิพิสัย id school : 23534
 212.ราชประชานุเคราะห์ 16 id school : 23652
 213.ราชประชานุเคราะห์ 17 id school : 23634
 214.ราชประชานุเคราะห์ 18 id school : 23615
 215.หนองกุงวิทยา id school : 23475
 216.อนุบาลดงเมืองน้อย id school : 23700
 217.อนุบาลนครจัมปาศรี id school : 23675
 218.อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย id school : 23499
 219.อนุบาลวาปีปทุม id school : 23637
 220.เมืองวาปีปทุม id school : 23639
 221.โนนจานวิทยา id school : 23515

Powered By www.thaieducation.net